Podmínky používání

V této sekci (a také v dokumentech, na které se odkazuje) najdete podmínky používání našich webových stránek www.primark.com (naše stránky), ať už jako host, nebo zaregistrovaný uživatel. Než začnete tyto stránky používat, přečtěte si prosím pozorně tyto podmínky používání, pokyny pro komunitu uživatelů a naše prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie. Používáním našich stránek stvrzujete, že přijímáte naše pokyny pro komunitu uživatelů a naše prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie a že souhlasíte s tím, že se jejich obsahem budete řídit. Pokud s našimi podmínkami používání nesouhlasíte, přestaňte prosím naše stránky používat.

Berte na vědomí, že tyto stránky obsahují obsah a odkazy, které jsou určené pouze pro vaši informaci. Na těchto stránkách nelze nakupovat zboží.

Informace o nás

Stránky www.primark.com provozuje společnost Primark Stores Limited („my“ nebo „nám/námi/nás“). Jsme registrovanou společností v Anglii a Walesu, naše registrační číslo je 00453448 a společnosti sídlí na adrese Weston Centre, 10 Grosvenor Street, Londýn, W1K 4QY, Spojené království. Jsme společnost s ručením omezeným.

Navštěvujete-li naše stránky jako host

Přístup na naše stránky je povolen na základě uvážení společnosti a vyhrazujeme si právo zrušit nebo upravit funkčnost našich stránek bez předchozího upozornění (viz níže). Můžeme také příležitostně omezit přístup na některé části našich stránek nebo na stránky celé. Pokud naše stránky nebo jejich funkčnost nebude z jakéhokoliv důvodu a po jakoukoliv délku trvání dostupná, neneseme za to žádnou odpovědnost.

Navštěvujete-li naše stránky jako zaregistrovaný uživatel

Pokud si vytvoříte platný a ověřený účet, budete na našich stránkách schopni publikovat obsah.

Než se rozhodnete obsah na našich stránkách publikovat, je nutné se zaregistrovat jako uživatel a potvrdit, že se i nadále budete řídit podmínkami uvedenými v našich pokynech pro komunitu uživatelů. Dále je nutné potvrdit, že jste dosáhli věku 18 let.

Používání účtu uživatele je povoleno na vlastním uvážení společnosti a vyhrazujeme si právo zrušit nebo upravit funkčnost, kterou uživatelům poskytujeme, bez předchozího upozornění (viz níže). Pokud naše stránky nebo jejich funkčnost nebude z jakéhokoliv důvodu a po jakoukoliv délku trvání dostupná, neneseme za to žádnou odpovědnost. Zaregistrovaným uživatelům také můžete příležitostně omezit přístup na některé části našich stránek nebo na stránky celé.

Při tvorbě účtu si zvolíte uživatelské jméno a heslo a poskytnete dodatečné údaje, které mohou být zapotřebí v rámci našich bezpečnostních opatření. Se všemi takovými údaji je třeba nakládat jako s důvěrnými a nesmíte je prozradit žádné třetí straně. Máme právo kdykoliv deaktivovat libovolné uživatelské jméno či heslo, pokud podle našeho názoru nesplňuje některé z požadavků uvedených v těchto podmínkách používání. Pokud si účet vytvoříte prostřednictvím služby třetí strany (např. sítě Facebook), opravňujete nás k přístupu a používání vašich údajů poskytnutých v rámci této služby (jak daná služba povoluje) a také uchovávat vaše uživatelské jméno a heslo, které pro tuto službu používáte.

Váš účet je pouze váš. Vytvoříte-li si účet, potvrzujete, že veškeré informace, které jste uvedli, jsou pravdivé a přesné. Pokud jsou kterékoliv z vámi uvedených informací nepravdivé, je vaší odpovědností tyto informace co nejdříve opravit v sekci „Moje nastavení“. Souhlasíte s tím, že svůj účet, ani jeho část, neprodáte ani nepřevedete ve prospěch žádné třetí strany. Jste odpovědni za veškerá opatření potřebná k tomu, abyste k našim stránkám mohli mít přístup.

Nesmíte si vytvořit účet nebo navštívit naše stránky automatizovaným způsobem, včetně, nikoliv však výlučně, použitím automatizačních zařízení, tzv. pavouků, mezipaměti nebo programů používajících technologii Crawler nebo Scraper.

Nahrávání materiálu na našich stránkách

Chcete-li se dozvědět více o informacích, které nám poskytnete v sekci „Moje nastavení“ a jak materiál, který nahrajete, může být na našich stránkách a stránkách ostatních třetích stran sdílen, navštivte prosím naše prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie.

Nahrajete-li na našich stránkách „materiál“, potvrzujete tím, že tento materiál vlastníte.

Kdykoliv využijete funkce, která vám umožňuje materiál na našich stránkách nahrát, nebo se zkontaktujete s ostatními uživateli našich stránek, musíte dodržovat standardy týkající se obsahu, které jsou uvedeny v těchto podmínkách používání a v našich pokynech pro komunitu uživatelů.

Nahráním materiálu, na základě našeho prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie, potvrzujete, že nám udělujete trvalou, nevýhradní, převoditelnou, celosvětovou licenci tento materiál používat (a jakoukoliv jeho část včetně jakýchkoliv práv na duševní vlastnictví související s daným obsahem) a na tuto licenci se vztahuje právo udělit podlicenci a nevztahují se na ni žádné poplatky. Vzdáváte se také jakýchkoliv osobnostních práv na tento materiál. To zahrnuje (nikoliv však výlučně), že nám udílíte právo používat, kopírovat, distribuovat, pozměňovat, upravovat a/nebo publikovat daný materiál (jako celek nebo jeho část) v dalších sekcích našich webových stránek nebo na jiných webových stránkách a také daný materiál začlenit v rámci jiných forem médií či technologií. Materiál také můžeme zpřístupnit třetím stranám za libovolným účelem, který je spojen s provozem našich stránek nebo našimi společnostmi. Máme také právo sdělit vaši totožnost jakékoliv třetí straně, která bude tvrdit, že jste publikováním nebo nahráním konkrétního materiálu na našich stránkách porušili práva na duševní vlastnictví této třetí strany nebo její právo na soukromí, či jakákoliv jiná práva či zákony.

Pokud takovýto materiál vymažete nebo jakýmkoliv způsobem zrušíte svůj účet, na naši licenci používat daný materiál na našich stránkách to nebude mít žádný vliv. Pokud je daný materiál zkopírován z našich stránek (například jinými uživateli, kteří tak poručili naše podmínky používání), nebo je vámi sdílen na webových stránkách třetí strany, jedná se o situaci mimo naši kontrolu a nejsme povinni a ani schopni takovýto materiál vymazat. Pokud si přejete, abychom vymazali materiál, který je pod naší kontrolou, můžete tak učinit prostřednictvím sekce Kontaktujte nás a svou obavu nahlásit.

Neneseme žádnou odpovědnost za obsah nebo přesnost žádného materiálu, který na našich stránkách publikujete vy nebo jiný uživatel. Máme právo z jakéhokoliv důvodu materiál nebo příspěvek, který na našich stránkách zveřejníte, odstranit dle vlastního uvážení, a to v případě, kdy se domníváme, že daný materiál nesplňuje standardy týkající se obsahu, které jsou uvedeny v těchto podmínkách používání a také v našich pokynech pro komunitu uživatelů.

Aniž by byla dotčena jiná práva a opravné prostředky, kterými disponujeme, máme právo zrušit účet, který u nás máte, a můžeme tak učinit bez předchozího upozornění a s okamžitou platností, a to z jakéhokoliv důvodu, který uznáme za vhodný.

Přijatelné používání našich stránek

Naše webové stránky můžete používat pouze pro zákonné účely. Naše stránky nesmíte používat:

 • za účelem vytvoření profilu uživatele, jste-li mladší 18 let;
 • žádným dalším způsobem, který porušuje příslušné zákony či předpisy, je nezákonný nebo podvodný;
 • za účelem jakkoliv způsobit škodu nebo se pokusit způsobit škodu ostatním;
 • k odesílání, vědomému přijímání, nahrávání, stahování, používání, opětovnému používání jakéhokoliv materiálu, který porušuje tyto podmínky používání, naše prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie a pokyny pro komunitu uživatelů;
 • k šíření nebo zajištění odesílání nevyžádaných nebo neoprávněných reklamních či propagačních materiálů nebo jiné formy podobné solicitace (spamy);
 • k vědomému šíření dat, odesílání nebo nahrávání materiálu, který obsahuje viry, trojské koně, počítačové červy, software typu časovaná bomba, keylogging, spyware, adware a jiné škodlivé programy či podobný počítačový kód, který byl vytvořen tak, aby měl negativní dopad na fungování jakéhokoliv počítačového softwaru či hardwaru;
 • za účelem reprodukování, duplikování, kopírování nebo přeprodeje části našich stránek, v rozporu s ustanoveními v těchto podmínkách používání, v našem prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie a v našich pokynech pro komunitu uživatelů;
 • k neoprávněnému přístupu, k zásahu, poškozování nebo narušování jakékoliv části našich stránek, vybavení nebo sítě, na které jsou naše stránky uložené, jakéhokoliv softwaru používaného při poskytování našich stránek nebo vybavení, sítě, či softwaru vlastněného či používaného třetí stranou;
 • vydávání se za jinou osobu nebo falšování vlastní totožnosti či afiliaci k jiné osobě nebo vytváření dojmu, že vaše komentáře nebo materiál pocházejí od nás;
 • k porušování jakýchkoliv zákonných povinností vůči třetí straně, jako například smluvní povinnosti nebo povinnost mlčenlivosti.

Interaktivní služby

V současnosti poskytujeme interaktivní službu, která umožňuje sdílet obsah a komentovat obsah uživatelů.

Na interaktivní službu, kterou na našich stránkách poskytujeme, nejsme povinni dohlížet, monitorovat ji nebo ji moderovat a výslovně vylučujeme odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu způsobenou v následku používání dané interaktivní služby uživatelem, ať už je služba moderovaná, či nikoliv.

Vzhledem k interaktivnímu charakteru služby uživatelský obsah před jeho publikováním nemonitorujeme. Přejete-li si nahlásit obsah v rámci interaktivní služby, můžete tak učinit pomocí tlačítka „Nahlásit tento look“. Budete vyzvání, abyste uvedli důvod nahlášení. Ten zůstane anonymní a viditelný pouze týmu webu Primark. Jeden ze členů našeho webového týmu a jeho administrátoři nahlášený look do 24 hodin přezkoumají. Pokud je příslušný obsah podle našeho vlastního uvážení v rozporu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů a souborech cookie nebo s našimi pokyny pro komunitu uživatelů, daný obrázek bude odstraněn. Upozorňujeme, že u některých prohlížečů, z důvodu mezipaměti, může proces odstranění trvat přibližně 1 hodinu. Případně nás také můžete kontaktovat prostřednictvím sekce Kontaktujte nás.

Práva duševního vlastnictví

Jsme vlastníky nebo držiteli licence všech práv na duševní vlastnictví na našich stránkách, včetně, nikoliv však výlučně, příslušného softwaru a/nebo materiálu, který je v rámci něj zveřejněn. Tato díla jsou chráněna zákony upravujícími autorská práva a celosvětovými dohodami. Všechna takováto práva jsou vyhrazena.

Můžete si vytisknout jednu kopii a stáhnout úryvek nebo libovolnou sekci/sekce z našich stránek pro soukromé použití.

Nesmíte měnit, upravovat, distribuovat či kopírovat (včetně digitálních kopií) žádné materiály, které jste si vytiskli nebo stáhli z našich stránek. Žádné ilustrace, fotografie, videa, audio záznamy, grafiku, jména ani ochranné známky nesmíte používat bez doprovázejícího textu.

Je nutné uvést náš (nebo případného jiného identifikovaného přispěvatele) status autora daného materiálu na našich stránkách. Žádnou část materiálu na našich stránkách nesmíte použít pro komerční účely, aniž byste k tomu od nás nebo poskytovatele licence obdrželi příslušnou licenci.

Pokud část našich stránek vytisknete, okopírujete, stáhnete nebo použijete v rozporu s těmito podmínkami používání, okamžitě přijdete o právo používat naše stránky. Budete také muset, na základě naší iniciativy, vrátit či zlikvidovat kopie materiálů, které jste vytvořili.

Primark je ochranná známka společnosti Primark Holdings, zaregistrovaná ve Spojeném království.

Spoléhání se na publikované informace

Účelem komentářů ani jiného materiálu publikovaného na našich stránkách není poskytovat doporučení či radu, na něž se spoléhat. Odmítáme tedy jakoukoliv odpovědnost a povinnosti vyplývající z toho, že se návštěvníci našich stránek nebo kdokoliv, kdo je o jejich obsahu informován, bude na dané materiály spoléhat.

Na našich stránkách často provádíme změny

Snažíme se naše stránky pravidelně aktualizovat a jejich obsah můžeme kdykoliv změnit. Pokud je to zapotřebí, přístup na naše stránky můžeme pozastavit nebo je bez časového omezení zavřít. Materiál na našich stránkách může být v libovolný daný okamžik zastaralý a my nejsme povinni jej aktualizovat.

Naše odpovědnost

Materiál uvedený na našich stránkách poskytujeme bez jakékoliv garance, podmínek nebo záruk s ohledem na jeho přesnost. My, ostatní členové naší skupiny společností a třetí strany s námi spojené, tímto, v rozsahu povoleném platnými zákony, výslovně vylučujeme:

 • veškeré záruky a jiné podmínky, jinak odvozené z právních předpisů, zvykového práva nebo práva spravedlnosti;
 • jakoukoliv odpovědnost za přímé, nepřímé či následné ztráty nebo škody způsobené jakýmkoliv uživatelem v souvislosti s našimi stránkami nebo v souvislosti s používáním, neschopností používat nebo následkem používání našich stránek, jakýchkoliv webových stránek spojených s našimi stránkami a materiály uvedenými na našich stránkách, včetně, a to bez omezení, odpovědnosti za:
 • ušlý příjem či výnos,
 • ušlou obchodní příležitost,
 • ušlý zisk či smlouvy,
 • ztrátu předpokládaných úspor,
 • ztrátu dat,
 • ztrátu dobrého jména či pověsti,
 • promarněný čas managementu nebo pracovní dobu, a/nebo
 • jakoukoliv jinou ztrátu nebo škodu jakéhokoliv druhu, jakkoliv vzniklou, a způsobenou občanskoprávním deliktem (včetně nedbalosti), porušením smlouvy nebo jiným způsobem, i pokud byla předvídatelná, za předpokladu že tato podmínka nebrání nárokům na náhradu škody na hmotném majetku nebo jiným nárokům na náhradu finančních ztrát, které nejsou vyloučeny žádnou z kategorií uvedených výše.

Jako spotřebitel si prosím buďte vědomi, že naše stránky poskytujeme pouze k domácímu a soukromému používání. Navštívíte-li naše stránky, ať už jako zaregistrovaný uživatel, nebo jako host, souhlasíte s tím, že naše stránky nebudete používat pro komerční ani obchodní účely a my vůči vám neneseme žádnou odpovědnost za ušlý zisk, ztrátu obchodních zakázek, přerušení provozu podniku nebo ušlé obchodní příležitosti.

Nic v těchto podmínkách neomezuje naši odpovědnost v případě úmrtí nebo újmy na zdraví způsobené naší nedbalostí, odpovědnost za podvod nebo úmyslné uvedení nepravdivých informací, či jakoukoliv jinou odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle platného zákona.

Nepřijímáme žádnou odpovědnost za nákup zboží, který jste učinili na základě komentářů a/nebo informací uvedených na těchto stránkách. Upozorňujeme, že na takovýto nákup zboží se vztahují zvláštní všeobecné podmínky, které vám budou předloženy v době prodeje zboží.

Údaje o vás a o vašich návštěvách našich stránek

Údaje o vás zpracováváme v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů a souborech cookie. Používáním našich stránek souhlasíte s takovýmto zpracováváním vašich údajů a ručíte za to, že veškerá data, která jste poskytli, jsou přesná.

Viry, hacking a jiné druhy kyberkriminality

Naše stránky nesmíte zneužívat k tomu, abyste je úmyslně infikovali viry, trojskými koni, logickými bombami nebo jiným materiálem, který může být technologicky škodlivý. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup na naše stránky, server, na kterém jsou stránky uloženy, nebo jakýkoliv server, počítač nebo databázi, které jsou s našimi stránkami propojené. Nesmíte na naše stránky zaútočit útokem typu „odepření služby“ (DoS) nebo distribuovaným odepřením služby.

Porušením tohoto ustanovení se můžete dopustit trestného činu, podle zákona o zneužívání počítačů (Computer Misuse Act) z roku 1990. Takovéto porušení ustanovení můžeme nahlásit příslušným donucovacím orgánům a můžeme s těmito orgány spolupracovat tak, že jim sdělíme vaši totožnost. V případě takovéhoto porušení ustanovení okamžitě přijdete o právo používat naše stránky.

Nejsme odpovědní za žádné ztráty nebo škody vzniklé útokem typu distribuovaného odepření služby, viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data, nebo jiné materiály chráněné vlastnickým právem, v důsledku používání našich stránek nebo stažení jakéhokoliv materiálu, který je publikovaný na našich stránkách nebo na webových stránkách s nimi spojených.

Odkazy na naše stránky

Můžete uvádět odkaz na naši domovskou stránku, za předpokladu, že tak učiníte férovým a legálním způsobem, který nepoškodí naši dobrou pověst nebo ji přitom nezneužije. Odkaz však nesmíte použít způsobem, který by naznačoval jakékoliv spojení, schvalování nebo doporučení z naší strany, pokud neexistuje.

Odkaz nesmíte uvádět na webových stránkách, které nevlastníte.

Naše stránky nesmí být zobrazeny na žádných jiných webových stránkách (tzv. framování) a nesmíte vytvářet odkazy na žádné jiné sekce našich stránek, než na domovskou stránku. Vyhrazujeme si právo zrušit oprávnění používat odkazy, a to bez předchozího upozornění. Webové stránky, na kterých odkaz uvádíte, musí ve všech ohledech splňovat standardy týkající se obsahu, uvedené v těchto podmínkách používání a v našich pokynech pro komunitu uživatelů.

Přejete-li si použít materiál na našich stránkách jakýmkoliv jiným způsobem, než je uvedeno výše, podrobnosti své žádosti uveďte zde.

Odkazy uvedené na našich stránkách

Obsahují-li naše stránky odkazy na jiné stránky a zdroje poskytnuté třetími stranami, tyto odkazy jsou pouze pro informaci. Nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů nemáme žádnou kontrolu a nepřijímáme žádnou odpovědnost za ně ani za jakékoliv ztráty nebo škody způsobené jejich používáním. Na vaše používání takovýchto stránek se vztahují všeobecné podmínky obsažené na daných stránkách.

Práva třetích stran

Kromě členů naší skupiny společností, jak je uvedeno výše, nemá žádná jiná osoba právo prosazovat tyto podmínky používání, ať už podle zákona o právech třetích stran (Rights of Third Parties Act) z roku 1999, nebo jinak.

Práva platná po zrušení účtu či těchto podmínek

Zrušení vašeho účtu nebo těchto podmínek používání, ať už je způsobeno čímkoliv, nemá dopad na práva a opatření, která jste k datu zrušení nabyli. Ustanovení, která výslovně nebo implicitně platí i po zrušení účtu či těchto podmínek, budou i nadále platná v plné účinnosti a rozsahu.

Soudní pravomoc a platné zákony

Anglické soudy budou mít výhradní soudní pravomoc v souvislosti s jakýmkoliv nárokem vzniklým z nebo v souvislosti s návštěvou našich stránek. Zachováváme si však nárok podat proti vám žalobu v případě porušení těchto podmínek používání v zemi vašeho pobytu nebo jiné relevantní zemi.

Tyto podmínky používání a případný spor nebo nárok z nich plynoucí nebo s nimi spojený, či spojený s jejich obsahem či ustanoveními (včetně mimosmluvních sporů či nároků), se řídí a jsou vykládány podle anglického a waleského práva.

Změny a převedení práv a povinností

Tyto podmínky používání můžeme kdykoliv revidovat, a to tak, že upravíme tuto sekci stránek. Očekává se, že tuto sekci budete čas od času kontrolovat, abyste si všimli případných změn, které jsou pro vás závazné. Některá z ustanovení obsažených v těchto podmínkách používání mohou být také nahrazena ustanoveními či oznámeními publikovanými v jiných sekcích našich stránek.

Naše práva a/nebo povinnosti (nebo jejich část) podle těchto podmínek můžeme čas od času převést nebo jinak přeložit ve prospěch libovolné třetí strany.

Vaše obavy

Máte-li jakékoliv obavy ohledně materiálu, který je obsažen na našich stránkách nebo ohledně přístupu na naše stránky, kontaktujte nás.

Děkujeme, že jste se rozhodli navštívit naše stránky.