Podmienky používania

Na tejto stránke (spolu s dokumentmi, na ktoré sa odkazuje) sú uvedené podmienky používania, na základe ktorých môžete používať našu webovú lokalitu www.primark.com (naša „stránka“). Predtým, ako začnete používať túto stránku, si pozorne prečítajte tieto podmienky používania:naše Zmluvné podmienky galérie Primania ODKAZ NA PODMIENKY, naše Oznámenie o ochrane osobných údajov ODKAZ NA OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV a Zásady používania súborov cookie ODKAZ NA ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE. Používaním našej stránky vyjadrujete, že súhlasíte s týmito podmienkami používania a súhlasíte s ich dodržiavaním. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami používania, nesmiete našu stránku používať.

Odporúčame vám vytlačiť si kópiu týchto podmienok pre budúce použitie.

Pre vašu informáciu, táto stránka obsahuje materiál a referencie, ktoré sú dostupné len pre vaše všeobecné informácie. Na tejto stránke je možné uskutočniť nákup produktov.

Informácie o nás

Za www.primark.com sú zodpovedné nasledujúce subjekty spoločnosti Primark. Keď v týchto podmienkach používania a inde na našej stránke odkazujeme na „Primark“, „my“, „náš“ alebo „nás“, máme na mysli:

 • Primark Stores Limited (registrovaná pod číslom spoločnosti 00453448 s registrovanou adresou Weston Centre, 10 Grosvenor Street, Londýn, W1K 4QY Spojené kráľovstvo); a

 • Primark Limited (registrovaná pod číslom spoločnosti IE047371 s registrovanou adresou Arthur Ryan House 22-24 Parnell Street Dublin, D01 P7W2 Írsko);

 • Primark Slovakia s. r. o. (so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 611 933, zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, zložka č. 115508/B.

Na činnosť spoločnosti Primark dohliada Slovenská obchodná inšpekcia.

Prístup na našu stránku

Prístup na našu stránku je povolený na základe vlastného uváženia a vyhradzujeme si právo zrušiť alebo zmeniť funkcie, ktoré poskytujeme na našej stránke, bez upozornenia (pozri nižšie). Z času na čas môžeme tiež obmedziť prístup k niektorým častiam našej stránky alebo celej našej stránke. Nenesieme zodpovednosť, ak z akéhokoľvek dôvodu bude naša stránka alebo ktorákoľvek z jej funkcií nedostupná kedykoľvek alebo na akékoľvek obdobie.

Zdieľanie vašich obrázkov s nami

Ak na svoj instagramový účet nahráte obrázky pomocou hashtagov #Primania a/alebo #Primark, váš obrázok môže byť vybraný na použitie v galérii Primania na našej stránke a potvrdzujete, že takýto obrázok vlastníte vy. Musíte tiež dodržiavať štandardy obsahu stanovené v týchto podmienkach používania a v podmienkach našej galérie Primania ODKAZ NA PODMIENKY.

Ak bude váš obrázok vybratý do galérie Primania, dostanete komentár na Instagrame od @primark (Instagram) (alebo za určitých okolností priamu správu), v ktorej vás požiadame o povolenie použiť váš obrázok v našej galérii, v našich príspevkoch na sociálnych sieťach, na našej stránke, v našich predajniach a v našej marketingovej komunikácii. Upozorňujeme, že každý na obrázku musí poskytnúť povolenie na uverejnenie obrázka v galérii Primania, čo v prípade potreby zahŕňa aj súhlas rodičov.

Na kontrolu obrázkov na zaradenie do galérie Primania používame službu Social Native. Osobné údaje na vašom obrázku budeme spracovávať v súlade s naším vyhlásením o ochrane osobných údajov ODKAZ NA OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Odovzdaním obrázka pomocou hashtagov #Primania a/alebo #Primark potvrdzujete v súlade s naším Oznámením o ochrane osobných údajov ODKAZ NA OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV, že nám udeľujete nevýhradnú, prenosnú, sublicencovateľnú, bezplatnú, celosvetovú licenciu použiť obrázok (a akúkoľvek jeho časť vrátane akýchkoľvek práv duševného vlastníctva súvisiacich s obrázkom). To zahŕňa (ale nie je obmedzené na) udelenie práva používať, kopírovať, distribuovať, upravovať, upravovať a/alebo publikovať obrázok (celkový alebo jeho časť). Obrázok môžeme zverejniť na celom svete na iných stránkach lokality, iných webových lokalitách (ako sú naše stránky sociálnych médií) alebo v našich obchodoch a môžeme obrázok začleniť do iných foriem médií alebo technológie. Obrázok môžeme použiť aj v našej marketingovej komunikácii. Obrázok môžeme sprístupniť tretím stranám nachádzajúcim sa v rámci alebo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru na akýkoľvek účel spojený s prevádzkou našej stránky alebo našich podnikov. Máme tiež právo zverejniť vašu identitu akejkoľvek tretej strane, ktorá tvrdí, že akýkoľvek obrázok, ktorý ste zverejnili alebo nahrali na našu stránku, predstavuje porušenie ich práv duševného vlastníctva alebo ich práva na súkromie alebo akýchkoľvek iných práv alebo zákonov.

Ak chcete, aby sme odstránili obrázok, ktorý máme pod kontrolou, môžete nás o to požiadať e-mailom na adresu Pomoc.sk@help.primark.com so žiadosťou o odstránenie vášho obrázka. Pošlite nám snímky obrazovky s obrázkami, ktoré chcete odstrániť. Ak je obrázok skopírovaný (napr. inými osobami v rozpore s našimi podmienkami používania), je použitý v inej forme média alebo technológie inou stranou alebo je zdieľaný vami (napr. na stránke tretej strany), bude mimo naša kontrola a nie sme povinní a nebudeme môcť takýto obrázok odstrániť.

Nezodpovedáme za obsah ani presnosť žiadneho vami zverejneného obrázka. Máme právo odstrániť akýkoľvek obrázok na našej stránke z akéhokoľvek dôvodu, ktorý považujeme za vhodný, vrátane prípadu, ak podľa nášho názoru takýto obrázok nespĺňa štandardy obsahu stanovené v týchto podmienkach používania a v našich podmienkach galérie Primania ODKAZ NA PODMIENKY.

Udržujte podrobnosti o svojom účte v bezpečí

Ak si vyberiete alebo vám bude poskytnutý identifikačný kód používateľa, heslo alebo akúkoľvek inú informáciu v rámci našich bezpečnostných postupov, musíte s týmito informáciami zaobchádzať ako s dôvernými. Nemôžete ich zdielať so žiadnou treťou stranou. Ak viete alebo máte podozrenie, že niekto iný okrem vás pozná váš používateľský identifikačný kód alebo heslo, musíte nás o tom bezodkladne informovať prostredníctvom našej stránky Kontaktujte nás.

Máme právo kedykoľvek zakázať akýkoľvek užívateľský identifikačný kód alebo heslo, či už ste si vybrali alebo pridelili nami, ak ste podľa nášho odôvodneného názoru nedodržali ktorékoľvek z ustanovení týchto podmienok používania.

Prijateľné používanie našej stránky

Našu stránku môžete používať iba na zákonné účely. Našu stránku nesmiete používať:

 • akýmkoľvek spôsobom, ktorý porušuje akýkoľvek platný zákon alebo nariadenie,

 • akýmkoľvek spôsobom, ktorý je nezákonný alebo podvodný, alebo má akýkoľvek nezákonný alebo podvodný účel alebo účinok,

 • za účelom ublíženia alebo pokusu o ublíženie iným akýmkoľvek spôsobom,

 • na šikanovanie, urážanie, zastrašovanie alebo ponižovanie akejkoľvek osoby,

 • ak chcete posielať, vedome prijímať, odovzdávať, sťahovať, používať alebo opätovne používať akýkoľvek materiál, ktorý nie je v súlade s ďalej uvedenými podmienkami používania: Oznámenie o ochrane osobných údajov [ODKAZ NA OZNÁMENIE O SÚKROMÍ], Zásady používania súborov cookie [ODKAZ NA ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE] a Zmluvné podmienky galérie Primania [ ODKAZ NA PODMIENKY],

 • na prenášanie alebo obstarávanie zasielania akýchkoľvek nevyžiadaných alebo neoprávnených reklamných alebo propagačných materiálov alebo akejkoľvek inej formy podobnej žiadosti (spam),

 • ak chcete vedome prenášať akékoľvek údaje, posielať alebo odovzdávať akýkoľvek materiál, ktorý obsahuje vírusy, trójske kone, červy, časované bomby, zapisovače stlačených kláves, spyware, adware alebo akékoľvek iné škodlivé programy alebo podobný počítačový kód navrhnutý tak, aby nepriaznivo ovplyvnil činnosť akéhokoľvek počítačového softvéru alebo hardvér,

 • ak chcete reprodukovať, duplikovať, kopírovať alebo opätovne predávať akúkoľvek časť našej stránky v rozpore s ustanoveniami týchto podmienok používania, s ďalej uvedenými podmienkami používania: Oznámenie o ochrane osobných údajov [ODKAZ NA OZNÁMENIE O SÚKROMÍ], Zásady používania súborov cookie [ODKAZ NA ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE] a Zmluvné podmienky galérie Primania [ ODKAZ NA PODMIENKY],

 • na neoprávnený prístup k akémukoľvek softvéru používanému pri poskytovaní našej stránky, zasahovanie, poškodzovanie alebo narúšanie akúkoľvek časť našej stránky, zariadenia alebo siete, na ktorej je naša stránka uložená; alebo akékoľvek zariadenie alebo sieť alebo softvér vlastnený alebo používaný treťou stranou,

 • na vydávanie sa za akúkoľvek osobu alebo skresľovanie vašej totožnosti alebo spojenie s akoukoľvek osobou alebo vytváranie dojmu, že vaše komentáre, obrázky alebo iné materiály pochádzajú od nás,

 • na porušenie akejkoľvek zákonnej povinnosti voči tretej strane, ako je zmluvná povinnosť alebo povinnosť dôvernosti,

 • na nahranie teroristického obsahu.

Interaktívne služby

V súčasnosti poskytujeme interaktívnu službu, ktorá umožňuje zdieľanie a komentovanie používateľského obsahu.

Nie sme povinní dohliadať, monitorovať alebo moderovať akúkoľvek interaktívnu službu, ktorú poskytujeme na našej stránke, a výslovne vylučujeme našu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu vyplývajúcu z používania akejkoľvek interaktívnej služby používateľom, či už je služba moderovaná alebo nie.

Používanie ktorejkoľvek z našich interaktívnych služieb maloletými osobami podlieha súhlasu ich rodiča alebo opatrovníka. Rodičom, ktorí povolia svojim deťom používať našu interaktívnu službu, odporúčame, aby komunikovali so svojimi deťmi o ich bezpečnosti online, pretože moderovanie nezaručuje nevhodný obsah. Maloletí, ktorí používajú akúkoľvek interaktívnu službu, by si mali byť vedomí potenciálnych rizík, ktoré im hrozia.

Vzhľadom na interaktívny charakter služby nevykonávame žiadne sledovanie používateľského obsahu pred odoslaním. Ak chcete nahlásiť interaktívnu službu, môžete tak urobiť pomocou tlačidla „nahlásiť tento vzhľad“. Budete požiadaní, aby ste uviedli dôvod svojho hlásenia, ktoré zostane anonymné a viditeľné iba pre webový tím Primark. Do 24 hodín bude nahlásený vzhľad skontrolovaný členom nášho tímu webovej lokality a jej administrátormi. Obrázok bude odstránený pokiaľ usúdime, podľa vlastného uváženia, že to nie je v súlade s týmito podmienkami používania: Oznámenie o ochrane osobných údajov [ODKAZ NA OZNÁMENIE O SÚKROMÍ], Zásady používania súborov cookie [ODKAZ NA ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE] a Zmluvné podmienky galérie Primania [ ODKAZ NA PODMIENKY]. Upozorňujeme, že v niektorých prehliadačoch môže proces stiahnutia z dôvodu vyrovnávacej pamäte trvať približne 1 hodinu. Alternatívne nás môžete kontaktovať pomocou našej stránky Kontaktujte nás.

Nezdieľame teroristický obsah.

Materiály používame na našej stránke

Sme vlastníkom alebo držiteľom licencie na všetky práva duševného vlastníctva na našej stránke vrátane, ale nie výlučne, softvéru a/alebo materiálu na nej zverejneného. Tieto diela sú chránené právami duševného vlastníctva, autorskými zákonmi a zmluvami na celom svete. Všetky práva sú vyhradené.

Môžete si vytlačiť jednu kópiu a môžete si stiahnuť výňatky z ktorejkoľvek stránky (stránok) z našej stránky pre vašu osobnú potrebu.

Nesmiete upravovať, dopĺňať, distribuovať ani kopírovať (vrátane vytvárania digitálnych kópií) žiadne materiály, ktoré ste si vytlačili alebo stiahli z našej stránky. Nesmiete používať žiadne ilustrácie, fotografie, videá, zvukové sekvencie, grafiku, názvy alebo obchodné značky oddelene od akéhokoľvek sprievodného textu.

Náš štatút (a všetkých identifikovaných prispievateľov) ako autorov materiálu na našej stránke musí byť vždy potvrdený (okrem prípadov, keď je obsah vytvorený používateľmi). Nesmiete používať ani pristupovať k žiadnej časti materiálov na našej stránke na komerčné účely bez získania predchádzajúcej písomnej licencie od nás alebo od našich poskytovateľov licencií.

Ak vytlačíte, skopírujete, stiahnete alebo použijete akúkoľvek časť našej stránky v rozpore s týmito podmienkami používania, vaše právo na používanie našej stránky okamžite zanikne a podľa nášho uváženia musíte vrátiť alebo zničiť všetky kópie materiálov, ktoré máte vyrobené.

Primark je registrovaná ochranná známka spoločnosti Primark Holdings. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nie je dovolené používať túto ochrannú známku ani žiadnu z našich iných ochranných známok, ani žiadne ochranné známky tretích strán zobrazené na našej stránke, pokiaľ nie sú súčasťou akéhokoľvek materiálu, ktorý používate, ako je povolené vyššie.

Spoliehanie sa na zverejnené informácie

Komentáre a iné materiály uverejnené na našej stránke nie sú určené ako rady, na ktoré sa treba spoľahnúť. Odmietame akúkoľvek zodpovednosť a právnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek spoliehania sa na takéto materiály ktorýmkoľvek návštevníkom našej stránky alebo kýmkoľvek, kto môže byť informovaný o akomkoľvek jej obsahu. Pred vykonaním alebo zdržaním sa akéhokoľvek konania na základe obsahu na našej stránke musíte získať odborné alebo odborné poradenstvo.

Materiál zobrazený na našej stránke je poskytovaný bez akýchkoľvek prísľubov, vyhlásení alebo záruk týkajúcich sa jeho presnosti.

Naša stránka sa pravidelne mení

Naším cieľom je pravidelne aktualizovať našu stránku a obsah môžeme kedykoľvek zmeniť. Ak to bude potrebné, môžeme pozastaviť prístup na našu stránku alebo ju zatvoriť na neurčito. Akýkoľvek materiál na našej stránke môže byť kedykoľvek zastaraný a nie sme povinní takýto materiál aktualizovať.

Naša právna zodpovednosť

Nevylučujeme ani neobmedzujeme žiadnym spôsobom našu zodpovednosť voči vám, pokiaľ by to bolo nezákonné. To zahŕňa právnu zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb spôsobené našou nedbanlivosťou alebo nedbalosťou našich zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov a za podvod alebo podvodné skresľovanie.

Ak ste firemným používateľom, bez toho, aby boli dotknuté vyššie uvedené zákazy takéhoto používania, v rozsahu povolenom zákonom, my, ostatní členovia našej skupiny spoločností a tretie strany s nami prepojené týmto výslovne vylučujeme:

 • všetky podmienky, záruky a iné podmienky, ktoré by inak mohli vyplývať zo zákona, obyčajového práva alebo práva ekvity, podľa toho, čo je relevantné,

 • akúkoľvek zodpovednosť za akúkoľvek priamu, nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, ktorá vznikne ktorémukoľvek používateľovi v súvislosti s našou stránkou alebo v súvislosti s používaním, nemožnosťou používania alebo výsledkami používania našej stránky, akýchkoľvek webových stránok prepojených s našou stránkou a/alebo akýkoľvek materiál zobrazený na našej stránke, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek zodpovednosti za:

 • stratu príjmu a celkového zisku,

 • stratu obchodných možností,

 • ušlý zisk alebo zmluvy,

 • stratu predpokladaných úspor,

 • stratu súborov,

 • strata dobrého mena alebo reputácie, a/alebo

 • akúkoľvek inú stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu, ktorá by vznikla a či bola spôsobená priestupkom (vrátane nedbanlivosti), porušením zmluvy alebo iným spôsobom, aj keď sa dá predvídať, za predpokladu, že táto podmienka nebude brániť nárokom na stratu alebo poškodenie vášho hmotného majetku alebo akéhokoľvek iného iné nároky na priame finančné straty, ktoré nie sú vylúčené žiadnou z vyššie uvedených kategórií.

Ak ste spotrebiteľ, berte na vedomie, že našu stránku vám poskytujeme iba na domáce a súkromné použitie. Vstupom na našu stránku súhlasíte s tým, že nebudete používať našu stránku na žiadne komerčné alebo obchodné účely a nenesieme voči vám žiadnu právnu zodpovednosť za stratu zisku, stratu podnikania, prerušenie podnikania alebo stratu obchodnej príležitosti.

Ak chybný digitálny obsah, ktorý sme dodali, poškodí zariadenie alebo digitálny obsah, ktorý vám patrí, a je to spôsobené tým, že sme nepoužili primeranú starostlivosť a zručnosti, buď poškodenie opravíme, alebo vám vyplatíme náhradu.

Informácie o vás a vašich návštevách na našej stránke

Vaše osobné údaje budeme spracovávať v súlade s naším vyhlásením o ochrane osobných údajov [ODKAZ NA OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV]. Ručíte za pravdivosť vami uvedených údajov.

Vírusy, heknutie a iné hrozby

Neručíme, že naša stránka bude bezpečná alebo bez chýb alebo vírusov.

Zodpovedáte za konfiguráciu svojej informačnej technológie, počítačových programov a platformy pre prístup na našu stránku. Mali by ste použiť svoj vlastný antivírusový softvér.

Nesmiete zneužívať našu stránku vedomým zavádzaním vírusov, trójskych koní, červov, logických bômb alebo iného materiálu, ktorý je škodlivý alebo technologicky škodlivý. Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup na našu stránku, server, na ktorom je naša stránka uložená, ani žiadny server, počítač alebo databázu pripojenú k našej stránke. Nesmiete zaútočiť na našu stránku prostredníctvom útoku odmietnutia služby alebo distribuovaného útoku odmietnutia služby. Porušením tohto ustanovenia sa môžete dopustiť trestného činu. Akékoľvek takéto porušenie môžeme nahlásiť orgánom činným v trestnom konaní a spolupracovať s týmito orgánmi tak, že im oznámime vašu totožnosť. V prípade takéhoto porušenia vaše právo na používanie našej stránky okamžite zanikne.

Nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú distribuovaným útokom odmietnutia služby, vírusmi alebo iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý môže infikovať vaše počítačové vybavenie, počítačové programy, údaje alebo iný vlastný materiál v dôsledku vášho používania našej stránky alebo na vaše sťahovanie akéhokoľvek materiálu na ňom uverejneného alebo na akejkoľvek webovej stránke, ktorá je s ním prepojená.

Odkazovanie na našu stránku

Môžete odkazovať na našu domovskú stránku za predpokladu, že tak urobíte spôsobom, ktorý je spravodlivý a zákonný a nepoškodí našu povesť ani ju nezneužije, ale nesmiete vytvoriť odkaz takým spôsobom, ktorý by naznačoval akúkoľvek formu združenia, súhlasu alebo schválenia z našej strany tam, kde žiadne neexistuje.

Nesmiete vytvoriť odkaz na našu stránku zo žiadnej webovej stránky, ktorú nevlastníte.

Naša stránka nesmie byť zarámovaná na žiadnej inej stránke, ani nesmiete vytvoriť odkaz na akúkoľvek časť našej stránky okrem domovskej stránky. Vyhradzujeme si právo zrušiť povolenie na prepojenie bez upozornenia. Webová stránka, z ktorej odkazujete, musí vo všetkých ohľadoch spĺňať obsahové štandardy stanovené v týchto podmienkach používania a v našich podmienkach galérie Primania [ODKAZ NA PODMIENKY].

Ak si želáte prepojiť alebo použiť iný materiál na našom webe, ako je uvedené vyššie, adresujte nám svoju žiadosť tu .

Odkazy u našej stránky

Ak naša stránka obsahuje odkazy na iné stránky a zdroje poskytované tretími stranami, ako napríklad Google Maps (pozri nižšie), tieto odkazy slúžia len pre vašu informáciu. Takéto odkazy by sa nemali interpretovať ako schválenie týchto prepojených webových stránok alebo informácií, ktoré z nich môžete získať. Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom týchto stránok alebo zdrojov a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za ne ani za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá môže vzniknúť pri ich používaní. Vaše používanie týchto stránok bude podliehať podmienkam používania uvedeným na príslušnej stránke.

Naša stránka napríklad obsahuje funkcie a obsah Google Maps. Na vaše používanie funkcií a obsahu Google Maps na našej lokalite sa vzťahujú aktuálne verzie nasledujúcich podmienok:

 1. Dodatočné zmluvné podmienky pre mapy Google Maps/Google Earth https://maps.google.com/help/terms_maps.html; a

 2. Google Zásady ochrany osobných údajov na https://www.google.com/policies/privacy/.

Zákony ktorej krajiny sa vzťahujú na prípadné spory?

Ak ste spotrebiteľ, vezmite na vedomie, že tieto podmienky používania, ich predmet a tvorba sa riadia slovenským právom. Obe strany súhlasia s tým, že výlučnú právomoc budú mať súdy Slovenskej republiky.

Ak podnikáte, tieto podmienky používania, ich predmet a formovanie (vrátane akýchkoľvek mimozmluvných sporov alebo nárokov) sa riadia a vykladajú v súlade s anglickým právom. Obe strany súhlasia s tým, že výlučnú právomoc budú mať súdy Anglicka.

Túto zmluvu môžeme zmeniť alebo previesť na niekoho iného

Tieto podmienky používania a naše podmienky galérie Primania [ODKAZ NA PODMIENKY] môžeme kedykoľvek upraviť. Zakaždým, keď chcete používať našu stránku, skontrolujte tieto podmienky, aby ste sa uistili, že rozumiete podmienkam, ktoré platia v danom čase. Niektoré ustanovenia obsiahnuté v týchto podmienkach používania môžu byť tiež nahradené ustanoveniami alebo upozorneniami uverejnenými inde na našej stránke.

Z času na čas môžeme postúpiť alebo inak previesť naše práva a/alebo povinnosti (alebo akúkoľvek ich časť) podľa týchto podmienok na akúkoľvek tretiu stranu. Ak sa tak stane, vždy vám to písomne oznámime a zabezpečíme, aby prevod neovplyvnil vaše práva vyplývajúce zo zmluvy.

Vaše obavy

[Máte právo na alternatívne riešenie sporov („ARS“) prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov podľa vášho výberu. Návrh môžete podať príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorý je uvedený Ministerstvom hospodárstva SR na https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Požiadavky na začatie ARS spolu s formulárom žiadosti o ARS sú obsiahnuté v zákone o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Vaše právo obrátiť sa na všeobecný súd nie je dotknuté.]

Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa materiálu, ktorý sa objavuje na našej stránke alebo dostupnosti našej stránky, Kontaktujte nás.

Ďakujeme za návštevu našej stránky