Gratis Wifi / Wifi Gratuit
Gratis Wifi / Wifi Gratuit
Gratis Wifi / Wifi Gratuit
Gratis Wifi / Wifi Gratuit
WIFI-GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BELEIDSLIJNEN BETREFFENDE DE GEGEVENSBESCHERMING VAN PRIMARK / CONDITIONS D’UTILISATION DE LA CONNEXION WI-FI DE PRIMARK ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

VLAAMS

BELANGRIJK! GELIEVE GRONDIG DOOR TE LEZEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Juridisch bindende overeenkomst. Deze gebruiksvoorwaarden (“voorwaarden”) vormen een juridische overeenkomst tussen u en Primark SA, Boulevard Raymond Poincaré 07/113, Liège 4020, België (BE 0817.796.264) (“Primark”, “wij” of “ons/onze”), die uw toegang tot en uw gebruik van Primark's gratis WiFi-service (“WiFi-service”) regelt. Wij bieden u onze WiFi-service gratis aan volgens deze voorwaarden. WANNEER U DEZE VOORWAARDEN PER KLIK BEVESTIGT EN GEBRUIK MAAKT VAN ONZE WIFI-SERVICE, VERKLAART U DAT U DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN HEEFT GELEZEN EN BEGREPEN EN DAT U ERMEE INSTEMT JURIDISCH AAN DEZE VOORWAARDEN TE ZIJN GEBONDEN. Indien u een of meerdere van deze voorwaarden niet aanvaart, kunt u geen gebruik maken van onze WiFi-service. Volgens deze voorwaarden aanvaart u dat u onze WiFi-service enkel en alleen zult gebruiken terwijl u zich als klant, bezoeker of gast van Primark in deze Primark-vestiging bevindt. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor uw handelingen terwijl u gebruik maakt van onze WiFi-service (evenals voor alle inhoud, informatie en andere materialen waartoe u op dat moment toegang hebt of die u dan verstuurt), en u draagt zelf alle risico's die met het gebruik van de WiFi-service verbonden zijn. De WiFi-service biedt u toegang tot het internet met een compatibel, mobiel toestel. Deze service staat enkel voor uw eigen persoonlijk gebruik ter uwer beschikking terwijl u zich als klant of gast in deze Primark-vestiging bevindt. U begrijpt dat de toegang tot en het gebruik van onze WiFi-service een voorrecht is, en geen recht, en dat dit voorrecht is onderworpen aan de nakoming van deze gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten. U aanvaardt dat Primark uw toegang tot onze WiFi-service kan afsluiten, uitsluitend naar eigen goeddunken, te allen tijde en om welke reden dan ook, met of zonder voorafgaande kennisgeving, overeenkomstig artikel 7 hieronder. 1. Wijzigingen. Primark behoudt zich het recht voor, de onderhavige voorwaarden bij te werken of te herzien. Op deze pagina wordt telkens de datum van de laatste herziening van deze voorwaarden vermeld. U wordt gevraagd de recentste versie van de onderhavige voorwaarden te bevestigen bij elke toegang en elk gebruik van de WiFi-service. Primark behoudt zich het recht voor, uw toegang (of die van welke andere persoon dan ook) tot en uw gebruik van de WiFi-service (volledig of ten dele) te wijzigen, te beperken, te onderbreken of te beëindigen, te allen tijde en om welke reden dan ook. U stemt ermee in dat Primark hiervoor niet aansprakelijk kan worden gesteld, voor zover dat is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. 2. Privacy. Behoudens enige bepaling van dwingend Belgisch recht, erkent u dat Primark niet kan garanderen dat uw communicaties of activiteiten privé en veilig blijven, en u stemt ermee in dat Primark in dat opzicht geen verantwoordelijkheid aanvaardt. U bent alleen verantwoordelijk voor de privacy en beveiliging van uw gegevens en communicaties, wanneer u gebruik maakt van de WiFi-service en u dient er zelf voor te zorgen dat u zowel uw privacy alsook uw toestel voldoende beveiligt. Primark heeft geen controle en zeggenschap over de websites die u bezoekt en is niet verantwoordelijk voor de manier waarop diezelfde websites uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of met anderen delen. Raadpleeg ook onze onderstaande beleidslijnen betreffende de gegevensbescherming. 3. Verboden gedrag. Primark eist van u dat u zich correct gedraagt, wanneer u gebruik maakt van onze WiFi-service. Bijgevolg is tijdens het gebruik van de WiFi-service illegaal, ongepast, aanstootgevend of welk ander verboden gedrag dan ook niet toegestaan. Verboden gedrag omvat, maar is niet beperkt tot, gedrag dat (a) onwettig of schendend is (zoals het downloaden van auteursrechtelijk of door naburig recht beschermd materiaal), of Primark of welke andere persoon/welk ander goed/eigendom dan ook opzettelijk schaadt (of waaraan voor laatstgenoemden een risico is verbonden); (b) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van andere personen of deze schendt; of (c) op welke andere manier dan ook de bedrijvigheid, de werking of het gebruik van welke service, welk systeem of welk goed/eigendom dan ook (ver)stoort. U mag de WiFi-service niet doorverkopen of trachten door te verkopen. 4. Gebruik van de WiFi-service op eigen risico. U aanvaardt dat u zelf volledig verantwoordelijk bent voor al uw activiteiten en gegevensoverdrachten tijdens het gebruik van onze WiFi-service, met inbegrip van welke inhoud en welke andere materialen dan ook, waartoe u toegang hebt, die u ontvangt of verstuurt terwijl u gebruik maakt van de WiFi-service; voor alle transacties die u aangaat; en voor het gebruik van een geschikt mobiel toestel. Alle transacties die u verricht terwijl u online bent, gelden uitsluitend tussen u en de desbetreffende derde partij; Primark is daar niet bij betrokken. U GEBRUIKT DE WIFI-SERVICE OP EIGEN RISICO. 5. NIET-AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING. U ERKENT EN AANVAARDT DAT DE WIFI-SERVICE UITSLUITEND VOOR HET GEMAK VAN KLANTEN EN GASTEN VAN PRIMARK WORDT AANGEBODEN EN DAT DE KWALITEIT ERVAN AFHANGT VAN DE OP DAT OGENBLIK TER BESCHIKKING STAANDE TECHNISCHE EN OPERATIONELE MOGELIJKHEDEN. VOOR ZOVER DE WETGEVING DIT TOELAAT, AANVAART PRIMARK GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID OF VERPLICHTINGEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK VOORGESCHREVEN, MET INBEGRIP VAN – MAAR NIET BEPERKT TOT – IMPLICIETE OF ANDERE GARANTIES: (A) VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAKOMING VAN DE AUTEURSRECHTEN, VAKMANSCHAP, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, STIPTHEID, JUISTHEID, VOLLEDIGHEID, BETROUWBAARHEID, EIGENDOM, ONGESTOORD GEBRUIK, VRIJHEID VAN BELASTINGEN, VRIJHEID VAN PANDRECHTEN, OF SYSTEEMINTEGRATIE; OF (B) DAT DE WIFI-SERVICE (VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK) OF DE INHOUD, DE TOEGANG DAARTOE OF HET GEBRUIK ERVAN, ONONDERBROKEN, STORINGSVRIJ (MET INBEGRIP VAN VERBORGEN GEBREKEN), BRUIKBAAR OF VEILIG IS, OF DAT PROBLEMEN ZULLEN WORDEN OPGELOST. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING VAN PRIMARK. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT ERKENT EN AANVAARDT U DAT DE WIFI-SERVICE UITSLUITEND VOOR UW GEMAK WORDT AANGEBODEN EN DAT PRIMARK EN HAAR MEDEWERKERS, FUNCTIONARISSEN, VERTEGENWOORDIGERS OF SERVICEPROVIDERS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GESTELD, VOOR WELKE SCHADE DAN OOK – MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT – DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SCHADEVERGOEDING (MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINSTEN, WAARDEVERLIES, OMZETVERLIES, INKOMENSVERLIES, GEMISTE BESPARINGEN, VERLIES VAN EEN OVEREENKOMST, VERLIES VAN GEBRUIK, HANDELSVERLIES, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN GOODWILL, GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN CLIËNTEEL, VERTRAGINGEN OF ONDERBREKING VAN DE TOEGANG TOT DE WIFI-SERVICE, COMPUTERVIRUSSEN, VORDERINGEN DOOR DERDEN OF WELKE SCHADE DAN OOK VAN SOORTGELIJKE AARD) DIE VOORTVLOEIT UIT OF SAMENHANGT MET DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN OF DE VERSCHAFFING, VERLENING OF HET GEBRUIK VAN DE WIFI-SERVICE, NOCH ALS CONTACTBREUK OF MISLEIDEND GEDRAG, NIET-CONTRACTUELE FOUT OF NALATIGHEID, NOCH ALS VERBORGEN GEBREKEN, ZELFS INDIEN IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING VORMT GEEN BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN PRIMARK VOOR HAAR EIGEN OPZETTELIJKE ONACHTZAAMHEID OF FRAUDE, OF ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DIE WETTELIJK NIET UITGESLOTEN MAG WORDEN, EN DOET GEEN AFBREUK AAN UW RECHTEN ALS CONSUMENT ONDER TOEPASSELIJK RECHT. U STEMT ER VERDER MEE IN DAT INDIEN EEN VAN DE VOORGAANDE BEPERKINGEN, OM WELKE REDEN OOK, NIET-AFDWINGBAAR BLIJKT, DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN PRIMARK DIE VOORTVLOEIT UIT DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN OF HET GEBRUIK VAN DE WIFI-SERVICE IN GEEN GEVAL DE HOOGTE VAN UW DAADWERKELIJKE DIRECTE SCHADE RESPECTIEVELIJK HONDERD EURO (€100) ZAL OVERSCHRIJDEN, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT. 6. Voorbehoud van rechten. Primark behoudt zich het recht voor – en u erkent Primark's recht daartoe – de maatregelen te nemen die zij nodig acht om zichzelf te beschermen tegen schending van de onderhavige voorwaarden of tegen misbruik van de WiFi-service en haar belangen indien nodig te beschermen. Om zeker te gaan dat de WiFi-service correct functioneert, kan het gebeuren dat Primark de toegang tot en het gebruik van de WiFi-service bewaakt en registreert. Door onze WiFi-service te gebruiken, geeft u ons de uitdrukkelijke toestemming uw toegang tot en gebruik van de WiFi-service te bewaken en stemt u ermee in dat wanneer wij tijdens deze controle bewijzen vinden van mogelijk misbruik of criminele activiteiten, Primark de toegang onmiddellijk kan herroepen en andere passende maatregelen kan nemen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de samenwerking met relevante autoriteiten, het voeren van eigen onderzoek naar mogelijke schendingen van de onderhavige voorwaarden, het verwijderen van aanstootgevend materiaal, tijdelijke of permanente blokkering van inhoud of toegang, en het onderbreken of beëindigen van de dienst, onverwijld zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst of tussenkomst van een arbitrale instantie, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 7. Diversen. Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden, zullen in eerste instantie exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in België, tenzij anders bepaald in de geldende consumentenwetgeving. Mocht enige voorwaarde in strijd blijken te zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving, dient deze voorwaarde zodanig te worden geïnterpreteerd dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking worden gebracht; de overige voorwaarden blijven volledig geldig en van kracht. Het nalaten van Primark om enige bepaling van deze voorwaarden uit te voeren, houdt niet in dat afstand wordt gedaan van het betreffende recht. Deze gebruiksvoorwaarden zijn de volledige overeenkomst tussen u en Primark; zij vervangen alle voorgaande of gelijktijdige onderhandelingen, gesprekken of overeenkomsten tussen u en Primark in verband met de WiFi-service. De niet-aansprakelijkheidsverklaring, bezwaren uwerzijds, schadevergoedingen, aansprakelijkheidsbeperkingen en algemene bepalingen blijven ook na beëindiging of afloop van de onderhavige voorwaarden van kracht gedurende ten minste 10 jaar, indien een dergelijke bepaalde duur noodzakelijk is om te voorkomen dat dergelijke bepalingen voor nietig worden verklaard.

BELEIDSLIJNEN BETREFFENDE DE GEGEVENSBESCHERMING. De verwerking van uw gegevens zal geschieden conform het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de “Wet op de gegevensbescherming”), en kan door Primark worden herzien. Uw persoonsgegevens worden op transparante wijze verwerkt, met inachtneming van uw recht op vertrouwelijkheid en gegevensbescherming. Het volgende geldt in het bijzonder uit hoofde van het artikel 9 van de Wet op de gegevensbescherming: 1. Doordat Primark deze WiFi-service aanbiedt, ontvangt zij mogelijk informatie die uzelf of uw toestel kan identificeren, bijvoorbeeld uw MAC-adres, IP-adres, en de unieke identificatiecode zoals de naam of het nummer van uw toestel. Voor zover wettelijk toegestaan ontvangt Primark mogelijk ook de locatie van uw toestel, terwijl dat via de WiFi-service is verbonden. 2. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt om u de toegang tot de WiFi-service mogelijk te maken, erop toe te zien dat u de gebruiksvoorwaarden voor de WiFi-service naleeft, uw toegang tot en gebruik van de WiFi-service te bewaken en te registreren om toe te zien dat de WiFi-service correct functioneert, samen te werken met de gerechtelijke autoriteiten – voor zover wettelijk toegestaan – en om de rechten, het eigendom en de belangen van Primark en derden indien nodig te beschermen. 3. U bent niet verplicht, uw persoonsgegevens prijs te geven, maar bij weigering zijn wij niet in staat, u toegang tot onze WiFi-service te verlenen. 4. Primark kan uw persoonsgegevens in schriftelijke of elektronische vorm delen met: (i) andere ondernemingen binnen de Primark-groep binnen de Europese Economische Ruimte of andere personen die de WiFi-service voor ons beheren. 5. Verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens is Primark SA, Boulevard Raymond Poincaré 07/113, Liège 4020, Belgium (BE 0817.796.264). Door deze voorwaarden te aanvaarden en de WiFi-service te gebruiken, verleent u Primark SA de toestemming uw persoonsgegevens, met inbegrip van uw locatie, te verwerken op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. In uw hoedanigheid van gegevenssubject kunt u te allen tijde en kosteloos uw recht uitoefenen om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die als onderdeel van de WiFi-service over u worden bewaard en verwerkt, onjuiste gegevens te laten rechtzetten of verwijderen, alsook – op verzoek en kosteloos – bezwaar te maken tegen de beoogde verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. Deze rechten kunt u uitoefenen door contact op te nemen met customerservices@primark.ie, die u ook kunt contacteren bij vragen over de onderhavige voorwaarden.

read more

FRANÇAIS

IMPORTANT ! À LIRE

CONDITIONS D’UTILISATION. Accord contraignant. Ces conditions d’utilisation (« Conditions d’utilisation ») constituent un accord entre vous et Primark SA, boulevard Raymond Poincaré 07/113, Liège 4020, Belgique (BE 0817.796.264) (« Primark », « Nous ») régissant votre accès à la connexion Wi-Fi gratuite de Primark (« connexion Wi-Fi ») et l’usage que vous en faites. Nous mettons une connexion Wi-Fi à votre disposition gratuitement sous réserve du respect de ces Conditions d’utilisation. EN CLIQUANT SUR ACCEPTER, ET EN VOUS CONNECTANT OU EN UTILISANT LA CONNEXION WI-FI, VOUS RECONNAISSEZ AVOIR LU ET COMPRIS CES CONDITIONS D’UTILISATION, ET DÉCLAREZ LES ACCEPTER ET VOUS Y SOUMETTRE. Si vous n’acceptez pas ces Conditions d’utilisation, vous ne pourrez pas utiliser la connexion Wi-Fi. Conformément à ces Conditions d’utilisation, vous reconnaissez que vous n’utiliserez la connexion Wi-Fi qu’en tant que client ou visiteur de Primark, et pendant votre visite chez Primark. Vous êtes entièrement responsable de vos activités pendant l’utilisation de la connexion Wi-Fi (notamment des contenus, informations et autres supports auxquels vous accéderiez ou que vous transféreriez pendant votre connexion au service), et vous assumerez tous les risques associés pendant votre utilisation de la connexion Wi-Fi. La connexion Wi-Fi vous permet d’accéder à Internet en utilisant un dispositif sans fil compatible. Elle est réservée uniquement à un usage personnel pendant votre présence dans les locaux de Primark, en tant que client ou visiteur. Vous reconnaissez que votre autorisation d’accéder et d’utiliser la connexion Wi-Fi est un privilège, et non un droit, et qu’elle est soumise au respect de ces Conditions d’utilisation et des lois en vigueur relatives à votre utilisation de la connexion Wi-Fi. Vous acceptez que Primark puisse, à son unique discrétion, vous déconnecter d’Internet et restreindre votre accès à la connexion Wi-Fi à tout moment, quel que soit le motif, ou sans qu’aucun motif ne soit avancé, avec ou sans préavis, conformément au paragraphe 7 ci-dessous. 1. Changements. Primark se réserve le droit, à tout moment et pour tout motif, de mettre à jour ou de modifier ces Conditions d’utilisation. La date de la version la plus récente de ces Conditions d’utilisation apparaîtra sur cette page. Il vous sera demandé d’accepter la dernière version des Conditions d’utilisation à chaque accès à ou utilisation de la connexion Wi-Fi. Primark se réserve également le droit, à tout moment et pour tout motif, de modifier, résilier, limiter, suspendre ou interrompre la connexion Wi-Fi (totalement ou partiellement) ou votre (ou celui de quiconque) accès ou utilisation de la connexion Wi-Fi. Vous acceptez que, dans toute la mesure permise par la loi en vigueur, Primark ne saurait être redevable si le cas se présentait. 2. Confidentialité. Sauf indication contraire dans les dispositions de la loi belge, vous reconnaissez que Primark ne saurait garantir la confidentialité ou la sécurité de vos communications ou activités. Vous acceptez également que la responsabilité de Primark ne saurait être engagée à cet égard. Vous seul(e) êtes responsable de votre vie privée et de votre sécurité pendant votre utilisation de la connexion Wi-Fi et il vous appartient d’installer les protections qui vous sembleraient nécessaires pour protéger votre vie privée et votre dispositif mobile. Primark n’exerce aucun contrôle sur les sites Internet que vous consultez et n’est pas responsable de la façon dont ces sites Internet collectent, utilisent ou partagent vos informations personnelles. Veuillez consulter notre Politique de Confidentialité ci-dessous. 3. Comportements non autorisés. Primark exige que vous adoptiez un comportement exemplaire sur Internet. Dès lors, vous n’utiliserez PAS la connexion Wi-Fi pour vous livrer à des comportements illégaux, inappropriés, offensants ou interdits. Les comportements non autorisés incluent, sans s’y limiter, tous les comportements a) illégaux, en infraction avec la législation (en cas de téléchargement de supports protégés par le droit d’auteur ou le droit voisin), ou intentionnellement malveillant (ou présentant un risque) envers Primark ou tout autre individu ou bien ; b) violant ou enfreignant la propriété intellectuelle, la vie privée ou tout autre droit d’un tiers ; c) ou entravant l’activité, l’utilisation ou la jouissance de tout service, système ou autre bien. Vous ne pouvez pas revendre ou tenter de revendre l’accès à la connexion Wi-Fi. 4. Vous utilisez la connexion Wi-Fi à vos propres risques. Vous reconnaissez que vous êtes entièrement responsable de l’ensemble de vos activités et transmissions effectuées pendant votre utilisation de la connexion Wi-Fi, en ce inclus les contenus informatifs et les autres supports auxquels vous pourriez accéder et que vous pourriez envoyer, recevoir ou transférer en utilisant la connexion Wi-Fi ; les transactions que vous effectuez ; ainsi que du choix et de l’utilisation du dispositif mobile adapté. Toutes les transactions que vous effectuez pendant votre connexion se font exclusivement entre vous et le tiers concerné, et non pas Primark. VOUS UTILISEZ LA CONNEXION WI-FI À VOS PROPRES RISQUES. 5. EXCLUSION DE GARANTIE. VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ QUE LA CONNEXION WI-FI SOIT FOURNIE UNIQUEMENT POUR LA CONVENANCE DES CLIENTS DE PRIMARK, EN L’ÉTAT ET SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ. DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI, PRIMARK NE FORMULE AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE EXPRESSE, IMPLICITE OU LÉGALE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU AUTRE GARANTIE : (A) DE QUALITÉ MARCHANDE, DE RÉPONSE À UN BESOIN PARTICULIER, DE CONTREFAÇON, D’ABSENCE DE DÉFAUT DE FABRICATION, DE QUALITÉ, D’EXACTITUDE, DE FIABILITÉ, DE PROPRIÉTÉ, DE JOUISSANCE PAISIBLE, DE NON-RESTRICTION, DE L’ABSENCE D’UN DROIT DE RÉTENTION, OU DE L’INTÉGRATION DES SYSTÈMES ; OU (B) QUE LA CONNEXION WI-FI (EN TOUT OU PARTIE), OU QUE TOUT CONTENU INFORMATIF, OU QUE TOUT ACCÈS OU UTILISATION, SERA ININTERROMPU, EXEMPT D’ERREURS, FONCTIONNEL, SÉCURISÉ, OU QUE LES DÉFAUTS SERONT CORRIGÉS. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ DE PRIMARK. DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI, VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ QUE LA CONNEXION WI-FI EST FOURNIE UNIQUEMENT POUR VOTRE CONVENANCE ET SANS ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE PRIMARK OU D’AUCUN DE SES FOURNISSEURS DE SERVICE, Y COMPRIS EN CAS DE DOMMAGE DIRECT OU INDIRECT, SPÉCIAL, CONSÉQUENT, ACCIDENTEL, PUNITIF OU EXEMPLAIRE (EN CE INCLUS LA PERTE DE BÉNÉFICES, LA PERTE DE REVENUS, LA PERTE DE CHIFFRE D’AFFAIRES, LA PERTE D’ÉPARGNE, L’INTERRUPTION D’ACTIVITÉ, LA DÉFECTION DES CLIENTS, LA PERTE DE DONNÉES, LA PERTE DE CLIENTÈLE, DES LENTEURS OU DES COUPURES DE LA CONNEXION WI-FI, DES VIRUS INFORMATIQUES, DES RÉCLAMATIONS DE TIERS OU AUTRES DOMMAGES SEMBLABLES) RÉSULTANT OU DÉCOULANT DES PRÉSENTES CONDITIONS D’UTILISATION OU DE LA FOURNITURE, OU DE L’UTILISATION DE LA CONNEXION WI-FI, QU’IL S’AGISSE D’UNE INFRACTION AU CONTRAT OU D’UNE CONDUITE DÉLICTUEUSE, D’UNE FAUTE OU D’UNE NÉGLIGENCE NON CONTRACTUELLE, D’UN VICE CACHÉ/LATENT, MÊME SI PRIMARK CONNAISSAIT LA POSSIBILITÉ DE SURVENANCE DE CES DOMMAGES. CETTE LIMITATION DE RESPONSABILITÉ NE LIMITE PAS LA RESPONSABILITÉ DE PRIMARK ENVERS SA PROPRE NÉGLIGENCE OU FRAUDE, OU TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ QUI NE POURRAIT ÊTRE EXCLUE PAR LA LÉGISLATION, ET ELLE EST SANS PRÉJUDICE DES DROITS QUI SONT LES VÔTRES EN TANT QUE CLIENT AU REGARD DE LA LOI. VOUS RECONNAISSEZ ÉGALEMENT QUE SI, POUR UNE RAISON QUELCONQUE, L’UNE DES LIMITES DE RESPONSABILITÉ MENTIONNÉES CI-DESSUS ÉTAIT CONSIDÉRÉE COMME INAPPLICABLE, LA RESPONSABILITÉ TOTALE MAXIMALE DE PRIMARK, RÉSULTANT OU DECOULANT DE CES CONDITIONS D’UTILISATION ET DE LA CONNEXION WI-FI, NE POURRA EXCÉDER VOTRE PRÉJUDICE DIRECT RÉELLEMENT SUBI, DANS LA LIMITE DE CENT EUROS (100 €) ? DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI. 6. Réserve de Droits. Primark se réserve le droit, et vous reconnaissez que Primark a le droit de, prendre les mesures qu’elle jugera, à son unique discrétion, appropriées pour se protéger des violations de ces Conditions d’utilisation ou des abus de la connexion Wi-Fi et de protéger ses intérêts divers. Afin de garantir le bon fonctionnement de la connexion Wi-Fi, Primark est susceptible de surveiller et enregistrer l’utilisation de la connexion Wi-Fi par les individus. En accédant à la connexion Wi-Fi, vous consentez expressément à cette surveillance et acceptez que si cette surveillance révélait l’existence d’un abus ou d’une activité criminelle, Primark révoquerait votre accès immédiatement et prendrait toutes les mesures nécessaires. Ceci inclut, sans s’y limiter, coopérer avec des autorités, mener ses propres enquêtes sur de possibles violations de ces Conditions d’utilisation, supprimer du contenu offensant, bloquer temporairement ou définitivement des contenus ou des accès, et suspendre ou interrompre le service sans délai, sans intervention préalable d’un tribunal ou d’une instance arbitrale, conformément à la législation applicable. 7. Divers. Les présentes Conditions d’utilisation sont régies par le droit belge, et tout litige relatif ou découlant des présentes Conditions d’utilisation, contractuel ou non contractuel (notamment pré-contractuel) relatif à leurs conclusions, leur validité, leur interprétation, leur application, leur réalisation et leur résiliation sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux belges, sauf disposition contraire prévue par la législation applicable conformément aux droits qui sont les vôtres en tant que consommateur. Si l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions d’utilisation se révèle être en contradiction avec la loi applicable, cette disposition devra être interprétée au regard de l’intention des parties et sans qu’aucune autre disposition ne soit modifiée. Si Primark manquait à exécuter l’une de ces dispositions, ce manquement ne saurait être interprété comme une renonciation à cette disposition. Ces Conditions d’utilisation constituent l’intégralité de l’accord entre vous et Primark et prévaut sur toutes négociations, discussions et accords préalables ou contemporains entre vous et Primark et relatifs à la connexion Wi-Fi. L’exclusion de garantie, les déclarations que vous avez formulées, les éventuelles indemnités, les limitations de responsabilité et les présentes dispositions diverses survivront à la résiliation des présentes Conditions d’utilisation pendant au moins 10 ans à compter de la résiliation ou de l’expiration, si une telle durée était nécessaire afin de ne pas annuler l’une quelconque des dispositions.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ. Vos données personnelles seront traitées conformément à la législation applicable en matière de protection des données, notamment la Loi belge du 8 décembre 1992 relative à la protection des données personnelles (la « Loi de protection des données personnelles »), telle que modifiée par Primark. Conformément à la loi de protection des données, vos données personnelles seront traitées avec transparence et dans le respect de vos droits et de votre vie privée. Plus précisément, conformément avec l’Article 9 de la Loi de Protection des données personnelles : 1. Dans le cadre de la fourniture de sa connexion Wi-Fi, Primark recevra des informations susceptibles de vous identifier ou d’identifier le dispositif mobile que vous utilisez, telles que votre adresse MAC, votre adresse IP, ainsi que des identifiants uniques tels que le nom et le numéro attribués à votre appareil. Dans les limites autorisées par la loi, Primark peut également être amenée à recevoir la position en temps réel de votre appareil pendant que vous utilisez la connexion Wi-Fi. 2. Vos données personnelles seront traitées afin de vous permettre d’accéder à la connexion Wi-Fi, d’assurer votre respect des conditions générales de la connexion Wi-Fi de Primark, de surveiller et d’enregistrer votre accès et votre utilisation de la connexion Wi-Fi, de garantir le bon fonctionnement de la connexion Wi-Fi, de coopérer avec les autorités conformément à la législation applicable, et de protéger les droits, les biens et les intérêts de Primark ou d’un tiers. 3. Vous n’êtes pas dans l’obligation de fournir vos données personnelles, mais votre refus pourrait vous empêcher d’accéder à la connexion Wi-Fi. 4. Vos données personnelles sont susceptibles d’être communiquées par Primark, par écrit ou sous forme électronique à : (i) d’autres sociétés appartenant au groupe Primark et situées au sein de l’espace économique européen, (ii) à toute personne en charge de la gestion de la connexion Wi-Fi. 5. Le gestionnaire des données est Primark SA, boulevard Raymond Poincaré 07/113, Liège 4020, Belgique (BE 0817.796.264). En acceptant ces Conditions d’utilisation et en utilisant la connexion Wi-Fi, vous consentez au traitement de vos données personnelles, notamment votre position géographique, par Primark SA, aux fins et de la façon susmentionnées. En tant que personne concernée par la collecte des données, vous pouvez exercer gratuitement et à tout moment votre droit d’accès aux données personnelles vous concernant et traitées dans le cadre de la connexion Wi-Fi, demander la modification ou la suppression de données incorrectes, et vous opposer, gratuitement et sur demande, au traitement de vos données personnelles à des fins de marketing. Pour exercer ces droits et pour toute question concernant ces Conditions d’utilisation, contactez customerservices@primark.ie.

read more