Gratis WiFi
Gratis WiFi
Gratis WiFi
Gratis WiFi
PRIMARK WIFI SERVICEVOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID

GRATIS WIFI

BELANGRIJK! LEES HET ONDERSTAANDE AANDACHTIG DOOR

WIFI SERVICEVOORWAARDEN. Rechtens bindende overeenkomst. De servicevoorwaarden (“Voorwaarden”) vormen een juridische overeenkomst tussen u en Primark Nederland B.V. (“Primark,” “wij” of “ons”) waarin uw toegang tot en gebruik van de gratis wifi-service van Primark (“Wifi-service”) is geregeld. Met inachtneming van deze Voorwaarden stellen wij u de Wifi-service gratis ter beschikking. WANNEER U DEZE VOORWAARDEN AANVAARDT, EN WANNEER U TOEGANG HEEFT TOT OF GEBRUIK MAAKT VAN DE WIFI-SERVICE, WORDT U GEACHT DEZE VOORWAARDEN TE HEBBEN GELEZEN EN BEGREPEN, EN AANVAARDT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U JURIDISCH BENT GEBONDEN AAN DEZE VOORWAARDEN. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, kunt u geen gebruik maken van de Wifi-service. Op grond van deze Voorwaarden gaat u ermee akkoord dat u de Wifi-service uitsluitend binnen deze locatie van Primark, als klant of gast van Primark, zult gebruiken. U bent volledig verantwoordelijk voor uw activiteiten tijdens het gebruik van de Wifi-service (met inbegrip van content, informatie en ander materiaal dat u met gebruikmaking van de Wifi-service bekijkt of verzendt), en u draagt alle risico’s die zijn verbonden aan het gebruik van de Wifi-service. De Wifi-service biedt u toegang tot internet met een daartoe geschikt draadloos apparaat. De Wifi-service is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik, als klant of als gast, tijdens uw bezoek aan deze locatie van Primark. U begrijpt dat uw toegang tot en gebruik van de Wifi-service een privilege is en geen recht, en dat u zich bij de uitoefening van dit privilege dient te houden aan deze Voorwaarden en alle wetgeving die van toepassing is op uw gebruik van de Wifi-service. U gaat ermee akkoord dat Primark, naar haar eigen goeddunken, te allen tijde, om welke reden dan ook of zonder enige reden, met dan wel zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot internet kan verbreken en u toegang tot de Wifi-service kan ontzeggen. 1. Wijzigingen. Primark behoudt zich het recht voor, te allen tijde en om welke reden dan ook, deze Voorwaarden bij te werken of te herzien, of de Wifi-service (ten volle of gedeeltelijk) dan wel uw toegang tot of uw gebruik daarvan (dan wel de toegang of het gebruik van iemand anders) te wijzigen, te beëindigen, te beperken, op te schorten of op te heffen. U gaat ermee akkoord dat Primark in een dergelijk geval niet aansprakelijk is. 2. Privacy. Voor zover dwingend Nederlands recht niet anders bepaalt, erkent u dat Primark er niet voor instaat dat uw communicatie of activiteiten privé of beschermd zullen zijn dan wel blijven en gaat u ermee akkoord dat Primark in dit verband geen enkele verantwoordelijkheid draagt. U bent zelf verantwoordelijk voor uw privacy en bescherming bij uw gebruik van de Wifi-service, en u dient zelf zorg te dragen voor uw eigen privacy en de beveiliging van uw apparaat. Primark heeft geen controle over de websites die u bezoekt en is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die websites uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of delen. Wij wijzen u op ons Privacybeleid dat hieronder is weergegeven. 3. Verboden gedragingen. Primark verwacht dat u zich verantwoordelijk gedraagt bij uw gebruik van internet via de Wifi-service. U zult de Wifi-service daarom niet gebruiken voor enig illegaal, ongepast, beledigend of anderszins verboden gedragingen. Verboden gedragingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, gedrag dat (a) onrechtmatig is, inbreuk maakt (zoals het downloaden van materiaal dat auteursrechtelijk is beschermd), of opzettelijk schade toebrengt aan (of een risico vormt voor) Primark dan wel andere personen of eigendommen; (b) het intellectuele eigendom, de privacy of andere rechten van een ander schendt, of (c) anderszins de werking, het gebruik of genot van een service, systeem of ander eigendom verstoort. U mag de Wifi-services niet doorverkopen of pogen of aanbieden de Wifi-services door te verkopen. 4. Gebruik van Wifi-service op eigen risico. U gaat ermee akkoord dat u zelf volledig verantwoordelijk bent voor uw activiteiten en verzendingen tijdens uw gebruik van de Wifi-service, met inbegrip van verantwoordelijkheid voor informatieve of andere content die u bezoekt, overlegt, ontvangt of verzendt tijdens uw gebruik van de Wifi-service; voor alle transacties die u aangaat; alsook voor de keuze en het gebruik van een geschikt draadloos apparaat. Alle transacties die u aangaat terwijl u online bent, gelden uitsluitend tussen u en de desbetreffende derde, en niet Primark. WANNEER U GEBRUIK MAAKT VAN DE WIFI SERVICE DOET U DAT OP UW EIGEN RISICO. 5. DISCLAIMER. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE WIFI SERVICE UITSLUITEND, “AS IS” EN “AS AVAILABLE”, WORDT AANGEBODEN VOOR HET GEMAK VAN DE GASTEN VAN PRIMARK. VOOR ZOVER RECHTENS TOEGESTAAN, VERKLAART PRIMARK ZICH OP GEEN ENKELE WIJZE, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, AANSPRAKELIJK, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, ENIGE IMPLICIETE OF ANDERE GARANTIES: (A) VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, VAKMANSCHAP, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID, JUISTHEID, VOLLEDIGHEID, BETROUWBAARHEID, TITEL, ONGESTOORD GENOT, GEEN LASTEN EN BEZWAREN OF SYSTEEMINTEGRATIE, OF (B) DAT DE WIFI SERVICE (TEN VOLLE OF GEDEELTELIJK) OF ENIGE INFORMATIEVE CONTENT, DAN WEL DE TOEGANG DAARTOE OF HET GEBRUIK DAARVAN, ONONDERBROKEN, FOUTLOOS, FUNCTIONEEL, OF VEILIG ZAL ZIJN OF DAT PROBLEMEN ZULLEN WORDEN OPGELOST. 6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN PRIMARK. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE WIFI-SERVICE UITSLUITEND VOOR UW GEMAK WORDT AANGEBODEN, ZONDER AANVAARDING VAN WELKE AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK AAN DE KANT VAN PRIMARK OF VAN HAAR SERVICE PROVIDERS, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, AANSPRAKELIJKHEID VOOR DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING ALS STRAF (MET INBEGRIP VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR WINSTDERVING, ZAKELIJKE VERLIEZEN, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ANDERE VERGELIJKBARE SCHADE) DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE VOORWAARDEN OF DE WIFI-SERVICE, OOK INGEVAL VAN EEN ADVIES TEN AANZIEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U GAAT ER VERDER MEE AKKOORD DAT INGEVAL EEN VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID OM WELKE REDEN OOK NIET KAN WORDEN AFGEDWONGEN, DE TOTALE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN PRIMARK DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE VOORWAARDEN EN DE WIFI-SERVICE BEPERKT BLIJFT TOT HET BEDRAG VAN DE EVENTUEEL DOOR U DAADWERKELIJK GELEDEN DIRECTE SCHADE VAN MAXIMAAL HONDERD EURO (€100). 7. Voorbehoud van rechten. Primark behoudt zich het recht voor, en u gaat ermee akkoord dat Primark het recht heeft, om die actie te ondernemen die het, naar haar eigen goeddunken, passend acht ter voorkoming van schending van deze Voorwaarden dan wel misbruik van de Wifi-service en om anderszins haar belangen te beschermen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, samenwerking met elke aangewezen autoriteit, het doen van eigen onderzoek naar vermeende schendingen van deze Voorwaarden, het verwijderen van beledigend materiaal, het tijdelijk of permanent afschermen van content of blokkeren van toegang, en het opschorten of beëindigen van de service. 8. Diversen. Op deze Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam of elke andere op grond van toepasselijk recht bevoegde Nederlandse rechtbank. Indien enige van deze Voorwaarden in strijd is met toepasselijk recht, wordt deze voorwaarde uitgelegd als zijnde een weergave van de bedoelingen van partijen zonder dat de andere voorwaarden worden gewijzigd. Het niet-afdwingen van de naleving van enige van deze Voorwaarden houdt geen afstand van de desbetreffende bepaling in. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en Primark en komen in de plaats van alle eerdere of lopende onderhandelingen, gesprekken of overeenkomsten tussen u en Primark over de Wifi-service. Wanneer deze Voorwaarden niet langer geldig zijn, blijven de disclaimer, uw verklaringen, vrijwaringen, aansprakelijkheidsbeperkingen en algemene bepalingen van kracht.

PRIVACYBELEID. Primark zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (de “Wet”). Ingevolge deze Wet worden uw persoonsgegevens op transparante wijze en met inachtneming van uw rechten en vertrouwelijkheid verwerkt. In het bijzonder, ingevolge artikel 8 van de Wet: 1. Door het aanbieden van de Wifi-service ontvangt Primark informatie waarmee u of het apparaat dat u gebruikt kan worden geïdentificeerd, zoals uw MAC-adres, IP-adres en unieke identificatiemiddelen, zoals een aan het apparaat toegekende naam of toegekend nummer. Primark kan tevens de daadwerkelijk locatie ontvangen van het apparaat dat u gebruikt wanneer dit toegang heeft tot de Wifi-service. 2. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt om u toegang te kunnen verschaffen tot de Wifi-service, te zorgen voor naleving van de Primark Wifi Servicevoorwaarden, samen te werken met juridische autoriteiten, en anderszins de rechten, het eigendom en de belangen van Primark of derden te beschermen. 3. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken, maar wanneer u dit niet doet, heeft u geen toegang tot de Wifi-service. 4. Primark kan uw persoonsgegevens, voor het onder 2. genoemde doel, schriftelijk of in elektronische vorm uitwisselen met: (i) andere vennootschappen binnen de Primark Groep, (ii) andere personen die de Wifi-service beheren. 5. Primark Nederland B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. 6. In uw hoedanigheid van betrokkene, heeft u alle rechten die artikel 35 van de Wet u toekent, met inbegrip van het recht tot intrekking of aanpassing van uw persoonsgegevens.

read more