Privacyverklaring - Klantenservice

Doelstelling van deze verklaring

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer u het online formulier “Contact opnemen” verzendt op onze website www.primark.com ("website"), contact opneemt met onze klantenservice via sociale media, telefoon, e-mail of de post, of wanneer u bij ons in de winkel een vraag stelt.

In deze privacyverklaring staat ook hoe u uw rechten kunt uitoefenen (inclusief het recht op bezwaar maken tegen sommige onderdelen van de gegevensverwerking die wij uitvoeren).

Wie zijn wij?

Wij zijn Primark Stores Limited (geregistreerd onder ondernemingsnummer 00453448) en we zijn eigenaar van en exploiteren de website. Verwijzingen naar “wij”, “we”, “onze” of “ons” in deze privacyverklaring betekenen Primark Stores Limited.

Welke informatie verzamelen we over u?

We verzamelen de volgende gegevens over u:

Informatie die u bewust aan ons verstrekt

 • Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, sms en gebruikersnaam in de sociale media;
 • informatie die u opneemt in alle correspondentie die u aan ons stuurt (door het verzenden van een ingevuld formulier "Contact opnemen", via sociale media, e-mail, de post of anders);
 • speciale categorieën persoonsgegevens die u besluit aan ons te verzenden, zoals foto's, medische informatie, informatie over uw persoonlijke omstandigheden, en specifieke informatie in verband met de reden waarom u contact met ons opneemt;

informatie over uw bezoek aan de pagina's van de klantenservice van onze website

 • informatie over uw gebruik van onze website zoals verkeersgegevens, locatiegegevens en andere communicatiegegevens; en
 • informatie over uw computer, dit betreft uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype. Dit zijn statistische gegevens en daaraan kunt u niet specifiek herkend worden.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens:

 • voor het beantwoorden van uw vraag en/of het afhandelen van uw klacht;
 • voor kwaliteitscontrole en interne rapportage en voor het identificeren van trends;
 • voor het verkrijgen van professioneel advies en het nakomen van onze juridische verplichtingen;
 • voor systeembeheer en interne administratie;
 • voor het beheer van de performance en de evaluatie van het gebruik van onze website;
 • om u extra service te kunnen bieden; zodat u kunt meedoen aan interactieve functies van de website, wanneer u besluit om dat te doen;
 • om het websitegebruik te monitoren zodat we de website verder kunnen ontwikkelen;
 • om de website aan te passen aan uw interesses en om ervoor te zorgen dat de content van de website voor u zo effectief mogelijk wordt gepresenteerd.

Wettelijke grondslag

Uw gegevens worden door ons verwerkt:

 • omdat dit noodzakelijk is voor de legitieme belangen die wij nastreven in verband met het reageren op en afhandelen van uw verzoek/klacht;
 • omdat dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen in verband met het bijhouden van onze interne administratie;
 • omdat dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen met betrekking tot het beheer, de exploitatie en de verbetering van de website;
 • omdat dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen met betrekking tot kwaliteitscontrole en bedrijfsplanning;
 • bij gevoelige persoonsgegevens (zie hieronder), omdat u ons uw nadrukkelijke toestemming hebt gegeven; en/of voor het vaststellen of uitoefenen of doen gelden van wettelijke rechten.

We verwerken uw persoonsgegevens niet voor onze hierboven uiteengezette legitieme belangen als dit een onterechte interferentie met uw eigen belangen, rechten en vrijheid zou inhouden. Wanneer we uw gegevens verwerken in verband met onze legitieme belangen, kunt u hier op elk gewenst moment bezwaar tegen maken door contact met ons op te nemen via dataprotection@primark.com.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Indien enigszins mogelijk gebruiken we uw gegevens in een vorm waaraan u niet te herkennen bent. We bewaren uw gegevens uitsluitend in een vorm waaruit uw identiteit kan blijken zo lang dat nodig is om uw verzoek/klacht af te ronden en voor de administratie. Dit betekent dat we uw persoonsgegevens meestal niet langer dan 6 jaar bewaren. Uw gegevens kunnen langer bewaard blijven als dat noodzakelijk is in verband met het oplossen van een geschil.

Speciale categorieën persoonsgegevens en toestemmingen

“Speciale categorieën persoonsgegevens” of “gevoelige persoonsgegevens” verwijst naar informatie over iemands ras, etnische herkomst, politieke, religieuze of filosofische overtuiging, of lidmaatschap van een vakbond; genetische en biometrische gegevens die worden gebruikt voor het identificeren van een specifieke persoon; en gegevens in verband met iemands gezondheid of seksleven of seksuele oriëntatie.

Om gevoelige persoonsgegevens over u te verzamelen en te gebruiken, is het meestal nodig dat wij daarvoor uw nadrukkelijke toestemming verkrijgen. Daarom vragen we u, als u contact met ons opneemt, om te bevestigen dat u ermee akkoord gaat dat we uw gevoelige persoonsgegevens gebruiken om uw vraag te kunnen afhandelen. Hierdoor zijn wij ervan verzekerd dat we de nadrukkelijke toestemming hebben die nodig is om gevoelige persoonsgegevens te kunnen verwerken die u ons mogelijk stuurt wanneer u ons verzoekt om op een vraag te reageren.

Als we eventuele gevoelige persoonsgegevens over u hanteren op basis van uw toestemming, bijvoorbeeld om op een vraag of klacht te kunnen reageren, hebt u op elk gewenst moment het recht om uw toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken met behulp van ons formulier Contact opnemen of door dat ons te laten weten via een van de contactgegevens hieronder. Let erop dat we, als u uw toestemming op die manier intrekt, uw vraag of klacht misschien niet meer kunnen afhandelen.

Met wie delen we uw gegevens?

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan:

 • onze dienstverleners;
 • onze professionele adviseurs;
 • gelieerde Primark-bedrijven waar u klant bent (wanneer dit noodzakelijk is voor het onderzoeken of afhandelen van uw vraag of klacht);
 • overheids- of juridische instanties (wanneer bekendmaking wettelijk verplicht is of noodzakelijk zodat wij onze wettelijke rechten kunnen handhaven, of zodat derden hun wettelijke rechten kunnen handhaven, of zodat overheidsautoriteiten hun functie kunnen uitoefenen voor het algemeen belang); of
 • commerciële partners (wanneer bekendmaking noodzakelijk is in verband met de verkoop van een bedrijf of de activa daarvan).

Waar sturen we persoonsgegevens naartoe?

Onze klantenservice wordt ondersteund door leveranciers die in de VS actief zijn. Wanneer hun hulp nodig is, kan de informatie die we over u verzamelen in verband met uw vraag aan de klantenservice vanuit de VS ingezien worden.

We beschermen uw privacy door standaard contractuele clausules te hanteren met onze dienstverlener(s). Als u meer informatie nodig hebt over deze beschermende maatregelen, neem dan via Contact opnemen contact met ons op.

Uw rechten

U kunt ons op elk gewenst moment om een kopie van uw persoonsgegevens vragen. Met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt en die door ons worden bewaard om een contract tussen ons af te sluiten of op basis van uw toestemming, hebt u het recht om ons om een kopie van deze informatie te vragen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en door een computer leesbare indeling, zodat u deze kunt hergebruiken of aan andere organisaties kunt doorgeven.

Als u denkt dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren onnauwkeurig of onvolledig zijn, kunt u ons vragen om deze te corrigeren of aan te vullen. Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over u bewaren, correct en actueel zijn. Houd ons vooral op de hoogte als uw persoonsgegevens veranderen terwijl u klant bij ons bent.

In sommige omstandigheden hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens en kunt u ons vragen om ons gebruik van uw gegevens te beperken, of om ze te verwijderen.

Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze rechten. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk dat wij uw gegevens verwijderen als we wettelijk verplicht zijn om ze te bewaren of als wij ze bewaren in verband met een contract met u. Toegang tot uw gegevens kan ook geweigerd worden als door het beschikbaar stellen van de informatie persoonsgegevens van iemand anders bekend zouden worden of als we wettelijk dergelijke informatie niet bekend mogen maken.

Als u een of meer van deze rechten wilt uitoefenen, moet u contact met ons opnemen met behulp van ons formulier Contact opnemen of een van de contactgegevens hieronder.

Contact met ons opnemen en uw recht om een klacht in te dienen

Vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring zijn welkom en moeten worden gericht aan de Primark Data Protection Coordinator via dataprotection@primark.com.

U kunt contact opnemen met onze klantenservice via e-mail help.uk@help.primark.com of via de post: Primark Limited, Arthur Ryan House, 22-24 Parnell Street, Dublin 1, Ierland.

Als u moeite hebt met de manier waarop we uw persoonsgegevens hanteren, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woont, werkt, of waar volgens u een schending heeft plaatsgevonden.

We herzien ons privacybeleid regelmatig. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 31 juli 2020.