Veelgestelde vragen

1. Wat heeft Primark gedaan in reactie op de ramp in het Rana Plaza-gebouw?

Primark eert de nagedachtenis aan de medewerkers die in het Rana Plaza-gebouw stierven. We werken er samen met onze partners in Bangladesh aan om de veiligheid van fabrieken en de arbeidsomstandigheden verder te verbeteren en we erkennen dat er meer gedaan moet worden.

Na de ramp zjin we begonnen om de fabrieksgebouwen van leveranciers van kleding in Bangladesh aan een onderzoek te onderwerpen om de veiligheid te bepalen. In het kader hiervan zijn alle fabrieken in Bangladesh die producten voor de onderneming produceren, geïnspecteerd en iedere nieuwe leverancier die voor Primark wil produceren, moet zich eerst aan inspecties onderwerpen. De inspecties worden volgens de strengste internationale normen uitgevoerd door een team van specialisten bestaande uit bouwkundige en civiele ingenieurs van gespecialiseerde bouwbedrijven en architectuurbureaus. Primark heeft daarnaast een eigen bouwkundige ingenieur in dienst die het gebouweninspectieprogramma beheert.

Voorts heeft Primark tevens het Akkoord inzake brandveiligheid en veiligheid van gebouwen in Bangladesh ondertekend, een overeenkomst tussen 200 kledingmerken en handelaars, internationale en plaatselijke vakbonden en NGO's om de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie in Bangladesh duurzaam te verbeteren. Het Akkoord legt een gemeenschappelijke norm vast en een implementatieschema dat door alle ondertekenaars wordt ondersteund en toegepast. Primark houdt tevens de toestand van de zwaarst getroffen slachtoffers die bij New Wave Bottoms, de leverancier van Primark, werkten en die te maken hebben met langetermijnletsel of derving van inkomsten, in de gaten.

2. Hoe zal Primark voor veiligheid zorgen?

We hebben een strenge Gedragscode die tot doel heeft om ervoor te zorgen dat de leveranciers waarmee we samenwerken de rechten van hun personeel respecteren. We voeren elk jaar meer dan 2000 controles uit. We hebben een team van meer dan 65 specialisten in dienst die, samen met externe inspectiebedrijven, controles in de negen belangrijkste landen uitvoeren waar we producten laten maken. Ze controleren de arbeidsprocedures en letten erop dat onze normen worden gerespecteerd. Onze aanpak is streng en we organiseren trainingsprogramma's in fabrieken en bij leveranciers om ervoor te zorgen dat de arbeiders over de kennis beschikken om aan onze normen te kunnen voldoen en eventuele problemen die tijdens de inspecties aan het licht komen te kunnen oplossen.

Ga voor meer informatie over onze Gedragscode naar: https://www.primark.com/nl/our-ethics/workplace-rights/code-of-conduct

3. Fashion Revolution Week roept kledingmerken op om opener te zijn over hun aanvoerketens – wat doet Primark in dit opzicht?

Zoals bijna elk ander modemerk laat Primark producten maken in landen zoals Bangladesh, India, Pakistan en China. We zorgen ervoor dat we weten waar onze producten vandaan komen en dat ze kunnen worden getraceerd tot het land en de fabriek waar ze zijn gemaakt. Vandaag de dag moet op elk artikel dat bij Primark wordt verkocht, het land van herkomst op het label staan om aan te geven waar het is gemaakt. Onze Gedragscode definieert onze normen en onze teams ter plekke zorgen ervoor dat deze normen worden gerespecteerd. Ons Ethical Trade-team voert inspecties uit om te controleren of arbeiders goed worden behandeld en de normen van de Gedragscode worden gerespecteerd. Als we overtredingen constateren, komen we in actie.

4. Wordt er bij de productie van kleding gebruikgemaakt van kinderarbeid?

Onze strenge Gedragscode legt de belangrijkste principes vast waaraan leveranciers en fabrieken zich moeten houden om ervoor te zorgen dat producten onder goede arbeidsomstandigheden worden gemaakt, dat de arbeiders die ze maken meerderjarig zijn, goed worden behandeld en een redelijk loon verdienen. Door Primark goedgekeurde externe inspecteurs en ons eigen team voeren inspecties uit bij al onze leveranciers om te controleren of ze zich aan de in de Gedragscode vastgelegde normen houden. Alle fabrieken moeten aan deze normen voldoen voordat ze voor Primark mogen produceren.

5. Is Primark zelf eigenaar van fabrieken?

Net als bij de meeste bekende winkelketens, is het merendeel van de producten die Primark verkoopt, afkomstig uit verre landen, zoals India, China, Bangladesh, Vietnam en Turkije. We hebben ongeveer 700 grote leveranciers die de producten volgens onze specificatie en volgens ons ontwerp produceren.

Wij zijn geen eigenaar van de bedrijven of fabrieken die onze goederen produceren, maar we hebben wel een verantwoordelijkheid voor de werknemers in die fabrieken en naar onze klanten en aandeelhouders toe om ervoor te zorgen dat onze producten onder goede arbeidsomstandigheden worden gemaakt. 98% van de fabrikanten waarmee we samenwerken, produceren ook goederen voor andere detailhandelaars.

6. Publiceert Primark de lijst van fabrikanten met wie zij samenwerkt?

We publiceren geen lijst van de fabrikanten waarmee we samenwerken, omdat dit commercieel gevoelige informatie is.  

7. Heeft Primark een Gedragscode? Hoe strikt is deze?

Ja. Onze Gedragscode bevat de belangrijkste grondbeginselen waaraan onze leveranciers zich moeten houden om ervoor te zorgen dat de producten worden gemaakt onder goede arbeidsomstandigheden, dat de mensen die ze maken goed worden behandeld en dat zij een redelijk loon ontvangen. De grondslag hiervoor wordt gevormd door de basiscode van het ETI (Ethical Trading Initiative), die op zijn beurt weer gebaseerd is op de conventies van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie), een internationaal erkende code inzake arbeidsrechten. 

8. Verbreekt Primark alle banden met een leverancier die zich niet aan de Gedragscode houdt?

Nee. Wij geloven in samenwerken met leveranciers, zodat zij hun prestaties verbeteren om te voldoen en te blijven voldoen aan onze ethische normen. Wij zullen slechts zeer zelden en alleen als laatste mogelijkheid overwegen om het contract met een leverancier te beëindigen omdat hij zich niet aan onze Gedragscode houdt.  

9. Staat u uw leveranciers toe om werk uit te besteden?

Onze Gedragscode verbiedt leveranciers expliciet om werk uit te besteden zonder dat Primark hiervoor toestemming heeft gegeven.

10. Verdienen de werknemers die voor Primark kleren maken een eerlijk?

De Gedragscode van Primark is gebaseerd op de basiscode van het ETI waarin het volgende staat vermeld: “"Lonen en vergoedingen voor een standaard werkweek voldoen minimaal aan de nationale wettelijke normen of (indien deze hoger zijn) aan de vastgestelde branchenormen. In ieder geval moeten de lonen altijd hoog genoeg zijn om in de basisbehoeften te kunnen voorzien en om nog enig vrijelijk besteedbaar inkomen te hebben." Wij eisen van onze leveranciers dat ze zich voor alle arbeiders in onze aanvoerketen aan deze definitie houden, ook voor arbeiders die op basis van stukloon worden uitbetaald, arbeiders die via onderaanneming zijn ingehuurd en informele arbeiders en thuiswerkers. Onze programma's zijn erop gericht om arbeiders te helpen, van het verdienen van een eerlijk loon en kennen van hun rechten tot het beheren van een budget en het efficiënt sparen van geld. Samen met andere organisaties en kledingmerken onderzoeken we wat we nog meer kunnen doen om arbeiders te helpen een leefbaar loon te krijgen, d.w.z. een loon inclusief alle kosten van levensonderhoud, waaronder gezondheidszorg, voeding, scholing en wonen

11. Geeft Primark haar inkopers voorlichting over het ethisch inkopen van producten?

Ja. Ons team voor ethische handel werkt hand-in-hand met onze inkopers; ze ondersteunen hen vrijwel dagelijks en hebben speciale trainingsprogramma's opgezet om inkopers bewust te maken van de ethische problemen in de landen waar onze producten worden ingekocht. 

Door onze database, die ontwikkeld is door het BSI (British Standards Institution), kunnen onze inkopers geactualiseerde en gedetailleerde rapporten ontvangen over alle leveranciers en fabrieken die voor hun afdeling producten leveren. De rapporten bevatten informatie over de ethische prestaties van elke fabriek, de resultaten van recentelijk uitgevoerde audits en eventuele onbehandelde afwijkingen van de norm, samen met andere belangrijke informatie voor inkopers. Op basis van deze geïntegreerde gegevens kunnen inkopers geïnformeerde inkoopbeslissingen nemen.

ACT

12. Ik heb de documentaire van Panorama over Primark gezien. Hoe heeft Primark op deze beschuldigingen gereageerd?

In 2008 was Primark onderwerp van een aflevering van de serie Panorama van de BBC getiteld: “Primark on the Rack” (Primark op de pijnbank) waarin getoond werd hoe drie jonge kinderen kleding maakten die door Primark werd verkocht. Na drie jaar, een langdurig onderzoek door Primark en een uitgebreide analyse door de BBC Trust, bevestigde de BBC Trust dat de opnames vervalst waren en niet hadden mogen worden uitgezonden.

In ons gegevensblad wordt uitgelegd hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat Primark heeft moeten doen om haar naam te zuiveren.

13. Wat betekent Sumangali en doet Primark iets aan Sumangali?

Jonge vrouwen, die de meerderheid vormen onder de textiel- en kledingarbeiders in het zuiden van India, worden vaak vanuit afgelegen landelijke gebieden naar de spinnerijen gehaald om daar te werken. Ze krijgen een tijdelijk contract en onderdak in pensions, die soms op het terrein van de textielfabriek staan, en ontvangen elke maand een deel van hun salaris. De rest van hun salaris wordt aan het einde van de contractperiode in één keer uitbetaald. Het aantrekkelijke van dit systeem voor jonge vrouwen en hun familie is dat het bedrag dat zij aan het einde van de contractperiode ontvangen, gebruikt kan worden als bruidsschat. Hoewel het betalen van een bruidsschat in India illegaal is, komt het in veel landelijke gebieden nog steeds voor. Het zogenaamde Sumangali-systeem werd bijna 10 jaar geleden geïntroduceerd in Zuid-India. Rapporten van Anti-Slavery International en SOMO geven reden tot ernstige bezorgdheid over de veiligheid en het welzijn van de werknemers in de kledingfabrieken die dit systeem hanteren.

Primark maakt samen met andere winkelbedrijven deel uit van samenwerkingsinitiatieven die duurzame oplossingen zoeken voor dergelijke praktijken en die werknemers veilige werkplekken willen bieden die voldoen aan de wettelijke voorschriften. We zijn lid van het Tirupur Stakeholders Forum, een plaatselijk initiatief waarin winkelbedrijven, particuliere organisaties, vakbonden en een branchevereniging van fabrikanten in de regio verenigd zijn. Primark steunt het werk dat dit forum doet om plaatselijke betrokkenen in staat te stellen om tot doeltreffende oplossingen te komen.

De Tamil Nadu Multi-Stakeholder-groep, bijeengeroepen door het Ethical Trading Initiative (ETI), onderzoekt hoe we gezamenlijk plaatselijke initiatieven en betrokkenen, zoals het Forum, kunnen steunen om het werk waarmee zij zijn begonnen, voort te zetten. Primark is lid van deze groep en heeft zitting in de Stuurgroep. 

14. Heeft Primark een beleid inzake duurzame palmolie?

Ja. Aangezien we deel uitmaken van de ABF-groep, delen we haar positie inzake de inkoop van palmolie. Als lid van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), zet ABF zich in voor het gebruik van meer gecertificeerd duurzame palmolie tot 2015. ABF heeft beloofd dat, zolang er voldoende gecertificeerde palmolie beschikbaar is, al haar bedrijfsonderdelen uitsluitend gecertificeerde palmolie zullen gebruiken.

15. Heeft Primark een beleid inzake dierproeven?

Ja. Primark voert zelf geen dierproeven uit en laat ook geen dierproeven uitvoeren. In onze handelsvoorwaarden met leveranciers staat duidelijk dat cosmetica en de ingrediënten ervan niet op dieren mogen worden getest.

16. Heeft Primark een beleid betreffende het gebruik van angorawol?

De zorgen rondom het dierwelzijn en het gebruik van angorawol hebben Primark doen besluiten niet langer producten te bestellen waarin angorawol verwerkt is.

17. Wordt er voor enig product van Primark gebruikgemaakt van zandstralen?

In 2010 hebben we als bedrijf het besluit genomen om het zandstralen van onze producten te verbieden, na berichten over mogelijke risico's voor de gezondheid van de werknemers. In 2011 hebben we samen met onze inkopers en leveranciers gezocht naar mogelijke alternatieve technieken die veilig en haalbaar zijn. In deze periode hebben we onze gezandstraalde producten uitgefaseerd. Vanaf oktober 2011 heeft Primark het proces volledig uitgebannen uit haar toeleveringsketen.

18. Gebruikt Primark leer?

Sommige van onze producten bevatten leer, voornamelijk accessoires en schoenen.  We werken er momenteel aan om de locaties van de looierijen in onze aanvoerketen in kaart te brengen en om deze vervolgens te beoordelen.

19. Verkoopt Primark biologische of Fairtrade- katoen?

We hebben in het verleden producten van biologische katoen verkocht en zijn van plan om in toekomst producten van biologische en Fairtrade-katoen te verkopen als er voldoende vraag naar is.

20. Ondersteunt Primark de Detox-campagne van Greenpeace?

Ja. Primark is reeds lang een voorstander van het verminderen van de milieu-effecten van het productieproces. We werken samen met andere bedrijven in de sector en met belanghebbenden, waaronder Greenpeace, aan het uitbannen van alle bepaalde chemicaliën in de aanvoerketen.

Onze Detox-belofte, om de toepassing van bepaalde chemicaliën geleidelijk te stoppen is in 2014 gepubliceerd en vindt zijn weerslag in onze Lijst van verboden en beperkte chemicaliën.

21. Heeft Primark een beleid inzake het gebruik van katoen uit Oezbekistan?

Primark heeft de Responsible Sourcing Network’s Cotton Pledge getekend en mag hierdoor niet willens en wetens katoen uit Oezbekistand voor zijn producten gebruiken.

  • Maximaal aantal favorieten bereikt; log in om er meer toe te voegen

Woohoo!

Je hebt je eerste item aan je favorieten toegevoegd.
Je kunt je favorieten altijd bereiken door hier te klikken.

Tijd voor een update?

Primark.com ondersteunt de meest recente browsers, waaronder Chrome, Firefox en Safari. Haal het maximale uit Primark.com met de meest actuele browserversie.