Onze Gedragscode

Onze Gedragscode bevat de belangrijkste grondbeginselen waaraan leveranciers en fabrieken zich moeten houden om ervoor te zorgen dat de producten worden gemaakt onder goede arbeidsomstandigheden, dat de mensen die ze maken goed worden behandeld en dat zij een redelijk loon ontvangen. Onze Gedragscode is gebaseerd op de basiscode van het ETI (Ethical Trading Initiative),, die op zijn beurt weer gebaseerd is op de conventies van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie), een internationaal erkende code inzake arbeidsrechten.

DOWNLOAD PDF
1. EEN DIENSTBETREKKING WORDT OP VRIJWILLIGE BASIS GEKOZEN

1.1 Er is geen sprake van gedwongen arbeid, schuldarbeid of onvrijwillig gevangeniswerk.

1.2 Werknemers zijn niet verplicht om een "borgsom" te betalen of hun identiteitspapieren bij hun werkgever in te leveren en ze zijn vrij om hun werkgever na een redelijke opzegtermijn te verlaten.

 

2. VRIJHEID VAN VERENIGING EN HET RECHT OP COLLECTIEVE ONDERHANDELING WORDEN GERESPECTEERD

2.1 Werknemers, zonder enig onderscheid, hebben het recht om lid te worden van een vakbond van hun eigen keuze, om zelf een vakbond op te richten en om collectief te onderhandelen.

2.2 De werkgever stelt zich open op ten opzichte van de activiteiten van vakbonden en hun organisatorische activiteiten.

2.3 Werknemersvertegenwoordigers worden niet gediscrimineerd en krijgen de gelegenheid hun vertegenwoordigende functie op de werkvloer uit te oefenen.

2.4 Wanneer het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen door de wet wordt beperkt, faciliteert de werkgever de ontwikkeling van alternatieve mogelijkheden voor onafhankelijke en vrije vereniging en onderhandelingen, en belemmert hij deze niet.

 

3. DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN ZIJN VEILIG EN HYGIENISCH

3.1 Er moet gezorgd worden voor een veilige en hygiënische werkomgeving, rekening houdend met de aanwezige kennis binnen de bedrijfstak en van eventuele specifieke risico's. Er moeten adequate maatregelen worden getroffen ter voorkoming van ongevallen en gezondheidsschade die voortvloeien uit het werk, verband houden met het werk of zich voordoen gedurende het werk, door het minimaliseren (voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is) van de oorzaken van de gevaren die inherent zijn aan de werkomgeving.

3.2 Werknemers krijgen regelmatige voorlichtingssessie over veiligheid en gezondheid. Deze sessie moeten worden geregistreerd en moeten worden herhaald voor nieuwe of opnieuw aangestelde werknemers.

3.3 Er moet gezorgd worden voor toegang tot schone toiletfaciliteiten en drinkwater, en (indien van toepassing) voor toegang tot voorzieningen voor de opslag van voedsel.

3.4 Accommodaties, indien aanwezig, moeten schoon en veilig zijn en aan de basisbehoeften van de werknemers voldoen.

3.5 Het bedrijf dat de gedragscode in acht neemt, moet de verantwoordelijkheid voor veiligheid en gezondheid toewijzen aan een senior-managementvertegenwoordiger.

 

4. MILIEUVEREISTEN

4.1 Primark wil haar inzet voor het milieu delen met de leveranciers waarvan de werkwijzen voldoen aan de van toepassing zijnde milieunormen.

 

5. KINDERARBEID IS VERBODEN

5.1 Er worden geen kinderen aangenomen voor de uitvoering van werkzaamheden.

5.2 Bedrijven moeten beleidslijnen en programma's ontwikkelen (of hieraan deelnemen en hieraan bijdragen) die voorzien in de overplaatsing van elk kind dat kinderarbeid verricht om het kind in staat te stellen kwalitatief goed onderwijs te volgen en te blijven volgen totdat het kind geen kind meer is. De termen "kind" en "kinderarbeid" worden in de bijlagen gedefinieerd.

5.3 Kinderen en jongeren onder de 18 jaar mogen niet 's nachts werken en mogen niet werken onder gevaarlijke omstandigheden.

5.4 Dit beleid en deze procedures moeten voldoen aan de bepalingen van de relevante IAO-normen.

 

6. ER WORDEN LEEFBARE LONEN BETAALD

6.1 Lonen en vergoedingen voor een standaard werkweek voldoen, minimaal, aan de nationale wettelijke normen of (indien deze hoger zijn) aan de vastgestelde branchenormen. In ieder geval moeten de lonen altijd hoog genoeg zijn om in de basisbehoeften te kunnen voorzien en om nog enig vrijelijk besteedbaar inkomen te hebben.

6.2 Aan alle werknemers moet, voordat ze in dienst treden, schriftelijke en begrijpelijke informatie worden verstrekt over hun arbeidsvoorwaarden met betrekking tot hun loon. Ook moeten zij elke keer dat zij worden betaald schriftelijke en begrijpelijke informatie ontvangen over de bijzonderheden van hun loon voor de betreffende periode.

6.3 Inhoudingen op het loon als disciplinaire maatregel zijn niet toegestaan. Inhoudingen op het loon die niet zijn voorzien in de nationale wetgeving zijn eveneens niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken werknemer. Alle disciplinaire maatregelen moeten worden geregistreerd.

 

7. DE WERKTIJDEN ZIJN NIET BUITENSPORIG

7.1 De werktijden voldoen aan de nationale wetgeving of (indien deze het meeste bescherming bieden) aan de vastgestelde normen binnen de bedrijfstak.

7.2 Werknemers mogen niet verplicht worden om meer dan 48 uur per week te werken en moeten gemiddeld ten minste één vrije dag per week hebben.

7.3 Overwerk moet plaatsvinden op vrijwillige basis, mag niet meer bedragen dan 12 uur per week, mag niet regelmatig van werknemers worden gevraagd en moet altijd beter worden betaald dan de normale werkzaamheden.

 

8. ER WORDT NIET GEDISCRIMINEERD

8.1 Er wordt niet gediscrimineerd bij het aannemen van personeel, het betalen van loon, toegang tot opleidingen, promotie, ontslag of pensionering op basis van ras, kaste, afkomst, religie, leeftijd, handicap, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, lidmaatschap van vakbonden of politieke overtuiging.

 

9. ER WORDT VAST WERK GEBODEN

9.1 Het uitgevoerde werk moet zoveel mogelijk plaatsvinden op basis van een erkende arbeidsovereenkomst die is opgesteld in overeenstemming met nationale wetgeving en algemene gebruiken.

9.2 Verplichtingen aan werknemers in het kader van wet- en regelgeving inzake arbeid of sociale zekerheid die voortvloeien uit de reguliere arbeidsverhouding mogen niet worden omzeild door het gebruik van labour-only contracten, onderaanneming of thuiswerkafspraken of door gebruik te maken van het leerlingwezen, terwijl men niet echt de intentie heeft om de leerling vaardigheden aan te leren of reguliere arbeid te bieden. Dergelijke verplichtingen mogen ook niet worden omzeild door het overmatig gebruik van tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

 

10. EEN RUWE OF ONMENSELIJKE BEHANDELING IS NIET TOEGESTAAN

10.1 Fysiek geweld, lichaamsstraffen, het dreigen met fysiek geweld, verbaal geweld, pesterijen, seksuele intimidatie en andere vormen van intimidatie zijn verboden.

 

11. WETTELIJKE VEREISTEN

11.1 Primark streeft naar volledige naleving van de wet- en regelgeving in elke plaats waar Primark goederen inkoopt en zal niet doelbewust handelen in strijd met dergelijke wet- of regelgeving.

11.2 Primark zal niet doelbewust goederen afnemen van leveranciers die de van toepassing zijnde wet- en regelgeving schenden.

 

12. OMKOPING OF CORRUPTIE WORDT NIET GETOLEREERD

12.1 Het aanbieden, betalen, vragen of accepteren van smeergeld of provisie, met inbegrip van faciliterende betalingen, is ten strengste verboden. Onder smeergeld valt ELKE vorm van gift, tegenprestatie, beloning of voordeel voor iemand binnen een bedrijf of overheidsinstantie met als doel het verkrijgen of behouden van een commercieel voordeel, of het aanzetten van de ontvanger tot iets onrechtmatigs of het belonen van de ontvanger voor iets onrechtmatigs. Er is ook sprake van een smeergeld wanneer het voor de ontvanger ongepast zou zijn om het voordeel te aanvaarden. Omkoping kan ook plaatsvinden wanneer het aanbieden of geven van smeergeld wordt gedaan door of via een derde partij, bijvoorbeeld een zaakwaarnemer, vertegenwoordiger of tussenpersoon.

Hierna volgen een aantal voorbeelden van omkoping. Dit overzicht is niet volledig:

  • geschenken of reiskosten
  • het gebruik van diensten, faciliteiten of eigendommen van het bedrijf zonder dat daar een vergoeding voor wordt betaald;
  • contante betalingen;
  • leningen, garanties voor leningen of andere vormen van krediet;
  • het verstrekken van een uitkering, zoals een educatieve beurs of betaling van kosten voor gezondheidszorg, aan een lid van de familie van een potentiële klant/ambtenaar of overheidsfunctionaris;
  • het verstrekken van een subcontract aan een persoon die verbonden is met iemand die betrokken is bij de gunning van de hoofdopdracht; en
  • het inschakelen van een lokaal bedrijf dat in handen is van een lid van de familie van een potentiële klant/ambtenaar of overheidsfunctionaris.

12.3 Leveranciers, vertegenwoordigers en hun werknemers moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten tegen omkoping en corruptie. Indien er geen wetten tegen omkoping of corruptie van toepassing zijn, of indien deze minder streng zijn dan de Britse Bribery Act 2010, moeten leveranciers, vertegenwoordigers en hun werknemers zich houden aan de Britse Bribery Act 2010.

12.4 Leveranciers en vertegenwoordigers moeten beschikken over procedures tegen corruptie en omkoping om te voorkomen dat werknemers of personen die bij hun bedrijf betrokken zijn, zich hieraan schuldig maken. Leveranciers en vertegenwoordigers moeten deze procedures op de juiste wijze binnen hun bedrijf implementeren en ze regelmatig herzien om ervoor te zorgen dat ze effectief blijven.

 

13. BIJLAGE A - Definities

Kind: Elke persoon die jonger is dan 15 jaar, tenzij lokale wetgeving voorschrijft dat een hogere leeftijd is vereist voor werken of verplichte scholing; in dat geval is de hogere leeftijd van toepassing. Indien de lokale wetgeving echter een minimumleeftijd van 14 jaar voorschrijft in overeenstemming met de uitzondering voor ontwikkelingslanden op grond van IAO-verdrag nr. 138, is de lagere leeftijd van toepassing.

Jongere: Iedere werknemer die ouder is dan een kind (zoals hierboven omschreven), maar jonger is dan 18 jaar.

Kinderarbeid: Alle werkzaamheden die worden uitgevoerd door kinderen of jongeren die jonger zijn dan de leeftijden die in bovenstaande definities worden genoemd en die niet voldoen aan de bepalingen van de relevante IAO-normen en alle werkzaamheden die naar alle waarschijnlijkheid gevaarlijk zijn, de opleiding van het kind’s of de jongere’s in de weg staan of schadelijk zijn voor de gezondheid of de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, morele of sociale ontwikkeling van het kind of de jongere.

  • Maximaal aantal favorieten bereikt; log in om er meer toe te voegen

Woohoo!

Je hebt je eerste item aan je favorieten toegevoegd.
Je kunt je favorieten altijd bereiken door hier te klikken.

Tijd voor een update?

Primark.com ondersteunt de meest recente browsers, waaronder Chrome, Firefox en Safari. Haal het maximale uit Primark.com met de meest actuele browserversie.