Gebruiksvoorwaarden

Deze pagina (samen met de documenten die hierop worden genoemd) bevat de gebruiksvoorwaarden die gelden voor het gebruik van onze website

(onze site) als gast of geregistreerd gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden, onze gemeenschapsrichtlijnen en onze privacy- en cookiesverklaring goed door voordat je de site gaat gebruiken. Door onze site te gebruiken geef je aan deze gebruiksvoorwaarden, onze gemeenschapsrichtlijnen en onze privacy- en cookiesverklaring te accepteren en bevestig je je hieraan te houden. Als je niet instemt met deze gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van onze site. Voor jouw informatie: deze site bevat materiaal en verwijzingen die alleen bedoeld zijn om je te informeren. Je kunt geen artikelen kopen via deze site.

Informatie over ons

www.primark.com is een site die wordt beheerd door Primark Stores Limited (‘wij’ of ‘onze’). Wij zijn ingeschreven in Engeland en Wales onder bedrijvennummer 00453448 en hebben ons hoofdkantoor in Weston Centre, 10 Grosvenor Street, Londen, W1K 4QY. Wij zijn een besloten vennootschap.

Toegang tot onze site als gast

Toegang tot onze site is toegestaan op discretionaire basis, en wij behouden ons het recht voor de functionaliteit die wij op de site aanbieden zonder vooraankondiging te verwijderen of aan te passen (zie hieronder). Van tijd tot tijd kunnen wij ook de toegang tot bepaalde gedeelten van onze site of de gehele site beperken. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als onze site of een functie ervan, om welke reden dan ook, op enig moment of gedurende een periode onbeschikbaar is.

Toegang tot onze site als geregistreerd gebruiker

Nadat je een geldige en gecontroleerde account hebt aangemaakt, kun je content op onze site posten. Voordat je content op onze site post, moet je je registreren als gebruiker en bevestigen dat je kunt en kunt blijven voldoen aan de bepalingen van onze gemeenschapsrichtlijnen. Dat betekent ook dat je bevestigt dat je 18 jaar of ouder bent.

Gebruik van onze site is toegestaan op discretionaire basis, en wij behouden ons het recht voor de functionaliteit die wij op onze site aanbieden zonder vooraankondiging te verwijderen of aan te passen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als onze site of een functie om welke reden dan ook op enig moment of gedurende een periode onbeschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot bepaalde gedeelten van onze site of onze gehele site beperken voor gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd.

Bij het aanmaken van een account kies je een gebruikersnaam en een wachtwoord en geef je de extra informatie op die wordt gevraagd als onderdeel van onze beveiligingsprocedures. Al deze informatie moet vertrouwelijk worden behandeld en je mag deze niet delen met derden. Wij hebben het recht om gebruikersnamen of wachtwoorden op ieder moment uit te schakelen, als je naar onze mening niet aan de bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden voldoet. Als je een account aanmaakt via een website of dienst van een derde partij (bijvoorbeeld Facebook), geef je ons het recht om toegang te nemen tot en gebruik te maken van je informatie van die dienst of website (zoals toegestaan door die dienst of website) en om je gebruikersnaam en wachtwoord voor die service op te slaan.

Je account is persoonlijk. Als je een account aanmaakt, verklaar je dat alle informatie die je opgeeft, waar is en klopt. Als informatie die je ons hebt gegeven niet blijkt te kloppen, ben je er zelf verantwoordelijk voor deze informatie zo snel mogelijk aan te passen op de pagina ‘Mijn instellingen’. Je stemt ermee in je account of een deel daarvan niet te verkopen of over te dragen aan derden. Je bent er zelf verantwoordelijk voor alle regelingen te treffen die nodig zijn om toegang te krijgen tot onze site. Je mag geen account aanmaken of toegang tot onze site nemen via automatische middelen, zoals onder andere een automatische inrichting, spider, cache, crawler of scraper.

Je kunt je account op ieder moment beëindigen of verwijderen op de pagina ‘Mijn instellingen’ of door contact met ons op te nemen via de ‘Contact’-pagina.

Materiaal uploaden naar onze site

Lees onze privacy- en cookiesverklaring met betrekking tot de informatie die je levert op je pagina ‘Mijn instellingen’ en hoe materiaal dat je uploadt kan worden gedeeld op onze site en sites van derden.

Als je materiaal uploadt naar onze site (‘Materiaal’) verklaar je dat jij rechthebbende bent met betrekking tot dit Materiaal.

Telkens wanneer je gebruikmaakt van een functie waarmee je materiaal kunt uploaden naar onze site, of contact kunt leggen met andere gebruikers van onze site, moet je voldoen aan de contentnormen die worden genoemd in deze gebruiksvoorwaarden en onze gemeenschapsrichtlijnen.

Wanneer je materiaal uploadt, bevestig je dat je ons een eeuwigdurende, niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije wereldwijde licentie verleent om het Materiaal te gebruiken (en ieder deel daarvan, inclusief rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Materiaal) en doe je voor zover toegestaan door de Nederlandse Wet, afstand van alle morele rechten die je hebt op het Materiaal. Deze licentie omvat (maar beperkt zich niet tot) het recht voor ons om het Materiaal te gebruiken, kopiëren, distribueren, wijzigen, bewerken en/of publiceren (in zijn geheel of gedeeltelijk en door onszelf of via onze filialen of dienstverleners) op andere pagina’s van de site of andere websites en geeft ons het recht het Materiaal op te nemen in andere vormen van media of technologie. Wij mogen het Materiaal ook aan derden beschikbaar stellen voor ieder doeleinde dat verband houdt met de werking van onze site of onze bedrijfsactiviteiten. Wij hebben ook het recht jouw identiteit bekend te maken aan derden die aanvoeren dat Materiaal dat door jou op onze site is gepost of geüpload de rechten van intellectuele eigendom of het recht van privacy of andere rechten van derden of toepasselijke wetten schendt.

Ons vermogen om Materiaal te gebruiken op onze site wordt niet aangetast door jouw verwijdering van dit Materiaal of de beëindiging van je account op welke manier dan ook tenzij jij ons via de Contact-pagina zelf expliciet verzoekt om het Materiaal te verwijderen. Als het Materiaal wordt gekopieerd vanaf onze site (bijvoorbeeld door andere gebruikers die onze gebruiksvoorwaarden schenden) of door jou wordt gedeeld op een site van derden, hebben wij geen controle meer over het materiaal en zijn wij niet verplicht dit materiaal te verwijderen en kunnen wij dit ook niet meer. Als je wilt dat wij Materiaal verwijderen waarover wij controle hebben, kun je ons verzoeken dit te doen via de ‘Contact’-pagina.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de content of de nauwkeurigheid van materiaal dat op onze site is geplaatst door jou of een andere gebruiker van onze site. Wij hebben het recht om materiaal of postings op onze site te verwijderen om welke reden dan ook die wij gepast achten. Dat geldt ook als volgens ons dit materiaal niet voldoet aan de contentnormen die in deze gebruiksvoorwaarden en onze gemeenschapsrichtlijnen worden genoemd.

Zonder afbreuk te doen aan andere rechten en rechtsmiddelen die wij mogelijkerwijs hebben onder Nederlands recht, hebben wij het recht om je account bij ons zonder vooraankondiging en per direct bij te beëindigen wanneer wij dat juist achten.

Acceptabel gebruik van onze site

Je mag onze site alleen voor wettige doeleinden gebruiken. Je mag onze site niet gebruiken:

 • Om een gebruikersprofiel op te zetten als je jonger dan 18 jaar bent.
 • Op een manier die in overtreding is met toepasselijke wetten of voorschriften, of die onwettig of frauduleus is.
 • Met het doel anderen op een of andere manier te benadelen of proberen te benadelen.
 • Om materiaal te versturen, bewust te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken of te hergebruiken dat niet voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden, onze privacy- en cookiesverklaring en de gemeenschapsrichtlijnen.
 • Om ongevraagde of ongeautoriseerde reclame of promotie materiaal of een andere vorm van soortgelijk aanbod (spam) door te sturen, of te zorgen voor de verzending hiervan.
 • Om bewust gegevens of Materiaal te sturen of uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware, of enig ander schadelijk programma bevat of gelijksoortige computer code die is ontworpen om de werking van computer software en hardware nadelig te beïnvloeden.
 • Om een deel van onze site te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren of door te verkopen in strijd met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, onze privacy- en cookiesverklaring of gemeenschapsrichtlijnen.
 • Om toegang te krijgen tot een deel van onze site, onze computer systemen of ons netwerk waarop onze site is opgeslagen, software die wordt gebruikt voor het beschikbaar maken van onze site of onze computersystemen of software die eigendom is van of wordt gebruikt door derden zonder autorisatie, of je hiermee in te laten, dit te beschadigen of te verstoren.
 • Om net te doen alsof je iemand anders bent of om een verkeerde voorstelling te geven van je identiteit of affiliatie met iemand of de indruk te wekken dat jouw commentaar of materiaal van ons afkomstig is.
 • Om een juridische verplichting tegenover derden te schenden, zoals een contractuele verplichting of een geheimhoudingsplicht.

Interactieve services

Wij bieden momenteel een interactieve service die het mogelijk maakt gebruikerscontent te delen en hierop commentaar te geven. Wij zijn niet verplicht om deze service te monitoren of te modereren en wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van een interactieve service door een gebruiker, of de service nu gemodereerd is of niet. Vanwege de interactieve aard van de service voeren wij voorafgaand aan het gebruik geen monitoring van de gebruikerscontent uit. Als je iets wilt rapporteren met betrekking tot een interactieve service, kun je dit doen via de knop ‘deze look melden’. Je wordt gevraagd een reden op te geven voor je melding, die anoniem blijft en alleen zichtbaar is voor het Primark Web Team. Binnen 24 uur wordt de gemelde look beoordeeld door een medewerker van ons websiteteam en de beheerders. Als wij van oordeel zijn dat de afbeelding (de 'look')niet voldoet aan de regels in deze gebruiksvoorwaarden, onze privacy- en cookiesverklaring of de gemeenschapsrichtlijnen, wordt deze verwijderd. Onthoud dat het op sommige browsers, vanwege het cachegeheugen ongeveer een uur kan duren voordat het verwijderingsproces voltooid is. Je kunt ook gebruik maken van de ‘Contact’-pagina om een melding te doen.

Rechten van intellectuele eigendom

Wij zijn eigenaar of licentiehouder van alle rechten van intellectueel eigendom op onze site, inclusief maar niet beperkt tot de software en/of het materiaal dat hierop is gepubliceerd. Deze werken worden beschermd door auteursrechten over de hele wereld. Alle rechten worden door Primark voorbehouden. Je kunt een kopie printen en je kunt uittreksels van pagina’s van onze site downloaden voor persoonlijk gebruik. Je mag materiaal dat je hebt uitgeprint of hebt gedownload van onze site niet aanpassen, wijzigen, verspreiden of kopiëren (ook niet digitaal kopiëren). Je mag geen illustraties, foto’s, video, audio, graphics, namen of handelsmerken zonder begeleidende tekst gebruiken. Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van materiaal op onze site moet altijd worden erkend. Je mag geen enkel materiaal afkomstig van onze site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder hiervoor een licentie te hebben verkregen van ons of onze licentiegevers. Als je een deel van onze site uitprint, kopieert, downloadt of gebruikt in overtreding met deze gebruiksvoorwaarden, ben je per direct niet langer gerechtigd onze site te gebruiken en moet je, naar onze keuze, eventuele kopieën van de materialen die je hebt gemaakt terugsturen of vernietigen. Primark en Primania zijn geregistreerde gemeenschapsmerken van Primark Holdings.

Vertrouwen op de geposte informatie

Commentaar en andere materialen die worden gepost op onze site zijn niet bedoeld als advies waarop je kunt vertrouwen. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk noch verantwoordelijk indien toch op dergelijke materialen wordt vertrouwd door bezoekers van onze site, of door personen die hierover worden geïnformeerd.

Onze site verandert regelmatig

Wij streven ernaar onze site regelmatig bij te werken, en kunnen de inhoud hiervan op ieder moment veranderen. Indien nodig kunnen wij de toegang tot onze site opschorten of de site definitief sluiten. Materiaal op onze site kan verouderd zijn op een bepaald moment, en wij zijn niet verplicht om dit materiaal te actualiseren.

Onze aansprakelijkheid

Het materiaal dat te zien is op onze site wordt verstrekt zonder garanties of toezeggingen met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Voor zover toegestaan onder Nederlands recht, sluiten wij, andere leden van onze bedrijvengroep en aan ons verbonden derden hierbij uitdrukkelijk het volgende uit:

 • Aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade geleden door gebruikers in verband met onze site of in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken of ten gevolge van het gebruik van onze site of daaraan verbonden websites en/of materiaal op onze site, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid voor:
 • inkomstenderving
 • verlies van zakelijke mogelijkheden
 • winstderving of verlies van contracten
 • verlies van verwachte spaartegoeden
 • verlies van gegevens verlies van goodwill of reputatieschade
 • verloren zakelijke tijd
 • enig andere vorm van verlies of schade, ongeacht de oorzaak en of deze nu is veroorzaakt door onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien dit voorzienbaar was met uitzondering van schade aan jouw roerende zaken of andere directe schade die niet valt onder de in deze bepaling genoemde voorbeelden.

Wees je er als consument van bewust dat wij onze site alleen aanbieden voor huishoudelijk en persoonlijk gebruik. Door als geregistreerde gebruiker of als gast, onze site te gebruiken, stem je ermee in onze site niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden. Primark is niet aansprakelijk voor winstderving, bedrijfsschade, bedrijfsstoring of verlies van bedrijfskansen.

Niets in deze voorwaarden beperkt onze aansprakelijkheid voor overlijden of letselschade ten gevolge van onze nalatigheid, fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken door Primark of voor enig andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten onder toepasselijk Nederlands recht.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor aankopen die je hebt gedaan als gevolg van commentaar en/of informatie op deze site. Let op: op zulke aankopen zijn aparte voorwaarden van toepassing, die ter hand worden gesteld in het verkooppunt.

Informatie over jou en je bezoeken aan onze site

Wij verwerken de informatie over jou volgens onze privacy- en cookiesverklaring. Door onze site te gebruiken, stem je in met deze verwerking en garandeer je dat alle gegevens die je verstrekt juist zijn.

Virussen, hacking en andere overtredingen

Je mag onze site niet bewust misbruiken door er virussen, Torjaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig or technologisch schadelijk materiaal op te plaatsen. Je mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een computer of database die is verbonden met onze site. Je mag onze site niet aanvallen via een denial of service-aanval of een verspreide denial of service-aanval. Overtreding van deze bepaling kan betekenen dat je een strafbaar feit pleegt. Wij kunnen zo’n overtreding melden bij de relevante rechtshandhavingsinstanties en samenwerken met deze instanties waarbij jouw identiteit wordt bekendgemaakt. In geval van zo’n overtreding wordt jouw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk beëindigd.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade geleden ten gevolge van een verzonden 'weigering-van-dienst' aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computer, computerprogramma's, gegevens of ander eigendom besmet ten gevolge van jouw gebruik van onze site of het downloaden van materiaal dat daarop gepost is, of daaraan verbonden websites.

Linken naar onze site

Je kunt naar onze home page linken, aangenomen dat je dit op een eerlijke en wettige manier doet en dat je hierdoor niet onze reputatie schaadt of hiervan profiteert. Je mag echter geen link tot stand brengen die een vorm van verbondenheid, goedkeuring of akkoord van onze kant suggereert, waar dit niet het geval is. Je mag geen link tot stand brengen vanaf een website die geen eigendom is van jezelf. Onze site mag niet worden geframed op een andere site, en je mag ook geen link tot stand brengen naar een deel van onze site anders dan de home page (een deeplink). Wij behouden ons het recht voor de toestemming om te linken naar onze homepage zonder vooraankondiging in te trekken. De website vanwaar je linkt moet in alle opzichten voldoen aan de contentnormen zoals beschreven in deze gebruiksvoorwaarden en onze gemeenschapsrichtlijnen. Als je gebruik wilt maken van materiaal op onze site anders dan zoals hierboven wordt beschreven, stuur je verzoek dan hier naar ons op.

Links vanaf onze site

Als onze site links naar ander sites en resources bevat die worden aangeboden door derden, worden deze links alleen ter informatie aangeboden. Wij hebben geen controle op de content van deze sites of resources, en aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid en dus ook niet voor verliezen of schade die kan voortvloeien uit het gebruik ervan. Jouw gebruik van deze sites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden die op de relevante site vermeld worden.

Rechten van derden

Geen enkele andere persoon, behalve de hierboven genoemde leden van onze bedrijvengroep, heeft het recht om een van deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen.

Overleving rechten en verplichtingen

De beëindiging van je account of deze gebruiksvoorwaarden, om welke reden dan ook, heeft geen invloed op onze rechten en rechtsmiddelen die zijn verworven bij de beëindiging. Clausules die uitdrukkelijk of impliciet bedoeld zijn na beëindiging van kracht te blijven, blijven volledig van kracht.

Jurisdictie en toepasselijke wet

Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd te beslissen over claims voortkomend uit, of verbonden aan, het bezoeken van onze site, waarbij wij het recht behouden een procedure tegen je te beginnen voor het niet nakomen van deze gebruiksvoorwaarden in het land waarin je woont of enig ander relevant land. Deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of claims die hieruit voortvloeien of die verband houden hiermee of met het onderwerp of de totstandkoming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) worden geregeld en geïnterpreteerd volgens de Nederlandse Wet.

Verandering en toekenning

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden op ieder moment herzien door deze pagina te wijzigen. Wij verwachten van je dat je deze pagina regelmatig controleert om te zien of er eventuele wijzigingen zijn aangebracht, want die zijn bindend voor je. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of opmerkingen die elders op onze site zijn gepubliceerd. Wij kunnen van tijd tot tijd onze rechten en/of verplichtingen (of een deel daarvan) volgens deze voorwaarden toekennen of anderszins overdragen aan derden.

Jouw zorgen

Als je je zorgen maakt over materiaal dat op onze site staat of over de toegankelijkheid van onze site, neem dan contact met ons op.

Bedankt voor je bezoek aan onze site!