PRIMARK KODEKS RAVNANJA

Primark ni lastnik tovarn. Pravzaprav 98 % tovarn, ki proizvajajo izdelke za Primark, proizvaja tudi za druge blagovne znamke. Zelo smo izbirčni pri tem, s kom sodelujemo. Za uvrstitev na Primarkov seznam odobrenih tovarn mora vsaka tovarna prestati preverjanje glede mednarodno priznanih standardov, določenih v Primarkovem kodeksu ravnanja, in se mora zavezati k izpolnjevanju kodeksa kot pogoj poslovnega sodelovanja z nami. Na voljo je v 42 jezikih v vsej naši dobavni verigi. Ko je tovarna odobrena, je za nadzor skladnosti z našim kodeksom ravnanja zadolžena naša ekipa za etično trgovino in okoljsko trajnost, to je skupina več kot 100 strokovnjakov iz ključnih držav dobaviteljic. V vsaki posamezni tovarni najmanj enkrat letno opravijo preverjanje, kjer kontrolirajo, ali so izpolnjeni mednarodni standardi. Preberite celoten kodeks ravnanja tukaj ali pa prenesite pdf v drugih jezikih.

 1. ZAPOSLITEV SE IZBIRA SVOBODNO

  1. Prepovedano je vsako prisilno ali obvezno delo v kakršni koli obliki, vključno z zasužnjevanjem, trgovino z ljudmi z namenom izkoriščanja delovne sile ali zaporniškim delom.
  2. Delavci ne smejo biti zavezani položiti kakršnega koli denarnega depozita ali svojih identifikacijskih dokumentov pri delodajalcu in morajo imeti pravico svobodno zapustiti svojega delodajalca po preteku razumnega odpovednega roka.
 2. SPOŠTUJE SE SVOBODA ZDRUŽEVANJA IN PRAVICA DO POGAJANJ ZA SKLENITEV KOLEKTIVNIH POGODB

  1. Vsi zaposleni brez izjeme imajo pravico včlaniti se ali ustanoviti sindikat po svoji izbiri in se kolektivno pogajati.
  2. Delodajalci bodo imeli pozitiven odnos do delovanja sindikatov in njihovih organizacijskih dejavnosti.
  3. Predstavniki delavcev ne smejo biti diskriminirani in morajo imeti dostop, da lahko izvajajo svoje naloge predstavljanja na delovnem mestu.
  4. Če zakon omejuje pravico do svobode združevanja in kolektivnega pogajanja, bodo delodajalci omogočili razvoj vzporednih načinov neodvisnega in prostega združevanja in kolektivnega pogajanja ter takega razvoja ne smejo omejevati.
 3. DELOVNI POGOJI SO VARNI IN HIGIENSKI

  1. Delodajalci morajo zagotoviti varno in higiensko delovno okolje ob upoštevanju obstoječega znanja o industriji in morebitnih posebnih nevarnostih. Delodajalci morajo sprejeti ustrezne ukrepe, da se preprečijo nesreče in poškodbe zdravja, ki izhajajo iz dela, so povezane z njim ali nastanejo v okviru dela, in sicer tako, da se v največji možni meri zmanjšajo vzroki nevarnosti, povezani z delovnim okoljem.
  2. Delavci morajo biti deležni rednih in zabeleženih usposabljanj glede zdravja in varnosti, taka usposabljanja pa se ponovijo za nove ali prerazporejene delavce.
  3. Zagotoviti je treba dostop do čistih toaletnih prostorov in, če je primerno, higiensko primerne prostore za shranjevanje hrane.
  4. Če se zagotavlja nastanitev, mora biti ta čista, varna in mora zadovoljevati osnovne potrebe delavcev.
  5. Družba, ki upošteva kodeks, mora dodeliti odgovornost za zdravje in varnost predstavniku višjega vodstva.
 4. OKOLJSKE ZAHTEVE

  1. Primark želi deliti svojo zavezanost za okolje z dobavitelji, ki delujejo skladno z veljavnimi okoljskimi standardi.
 5. PREPOVEDANA JE UPORABA OTROŠKE DELOVNE SILE

  1. Prepovedano je zaposlovanje otrok kot delovne sile.
  2. Družbe morajo razvijati ali sodelovati ter prispevati k politikam in programom, ki omogočajo otrokom, za katere se ugotovi, da so bili uporabljeni kot otroška delovna sila, vstop v kakovosten izobraževalni proces in da v njem ostanejo, vse dokler niso več otroci.
  3. Otroci in mladostniki do 18. leta ne smejo delati ponoči ali v nevarnih pogojih dela.
  4. Te politike in postopki morajo biti skladni z določbami ustreznih standardov MOD.
 6. IZPLAČUJE SE PLAČA, KI OMOGOČA PREŽIVETJE

  1. Plača in prejemki, ki se izplačujejo za standardni delovni teden, morajo izpolnjevati najmanj nacionalne pravne standarde ali primerjalne standarde v industriji, kar je strožje. V vsakem primeru morajo biti plače vedno dovolj visoke, da zadovoljijo osnovne potrebe in zagotovijo nekaj dohodka za prosto uporabo.
  2. Vse delavce je treba, preden vstopijo v delovno razmerje, pisno in na razumljiv način obvestiti o njihovih zaposlitvenih pogojih v zvezi s plačo ter podrobnostmi glede njihove plače za vsako plačilno obdobje, za katero je izplačana.
  3. Odtegljaji od plače kot disciplinski ukrepi ali odtegljaji od plače, ki jih ne predvideva nacionalna zakonodaja, niso dovoljeni brez izrecnega dovoljenja delavca. Vsi disciplinski ukrepi morajo biti evidentirani.
 7. DELOVNE URE NISO ČEZMERNE

  1. Plača in prejemki, ki se izplačujejo za standardni delovni teden, morajo izpolnjevati najmanj nacionalne pravne standarde ali primerjalne standarde v industriji, kar je strožje. V vsakem primeru morajo biti plače vedno dovolj visoke, da zadovoljijo osnovne potrebe in zagotovijo nekaj dohodka za prosto uporabo.
  2. Standardne delovne ure, brez nadur, morajo biti opredeljene v pogodbi in ne smejo presegati 48 ur na teden*.
  3. Nadurno delo mora biti prostovoljno. Nadurno delo se mora uporabljati prostovoljno, upoštevati pa je treba vse od naštetega: obseg, pogostost in ure dela, ki naj jih opravi posamezni delavec, ter delovna sila kot celota. Nadure se ne smejo uporabljati kot nadomestek redne zaposlitve. Nadurno delo je treba vedno nagraditi po premijski stopnji, za katero se priporoča, da ni nižja od 125 % redne stopnje za plačilo.
  4. Skupne opravljene ure dela, vključno z nadurnim delom, ne smejo presegati 60 ur v katerem koli sedemdnevnem obdobju, razen če to omogoča spodnji člen 7.5.
  5. Skupne opravljene ure dela, vključno z nadurnim delom, ne smejo presegati 60 ur v katerem koli sedemdnevnem obdobju, razen v izjemnih okoliščinah, ki morajo biti podane KUMULATIVNO:
   • to dovoljuje nacionalna zakonodaja;
   • to dovoljuje kolektivna pogodba, sklenjena po svobodnem pogajanju z delavsko organizacijo, ki predstavlja znaten delež delovne sile;
   • sprejete so ustrezne varovalke za zaščito zdravja in varnosti delavcev;
    in
   • delodajalec lahko izkaže, da so podane izjemne okoliščine, kot so nepričakovani vrhunci proizvodnje, nesreče ali drugi nujni primeri.
  6. Delavci morajo imeti na voljo vsaj en prost dan v vsakem sedemdnevnem obdobju ali, če to dovoljuje nacionalna zakonodaja, dva prosta dneva v vsakem 14-dnevnem obdobju.
   • Mednarodni standardi priporočajo progresivno zmanjšanje standardnih delovnih ur (izključujoč nadure), kadar je mogoče, na 40 ur na teden brez znižanja plače delavcev.
 8. DISKRIMINACIJA SE NE IZVAJA

  1. Prepovedana je diskriminacija delavcev pri zaposlovanju, plačevanju, dostopu do usposabljanj, napredovanju, odpovedi ali upokojevanju glede na raso, kasto, narodnost, veroizpoved, leta, invalidnost, spol, zakonski stan, spolno usmerjenost, članstvo v sindikatu ali politično pripadnost.
 9. ZAGOTAVLJA SE REDNA ZAPOSLITEV

  1. Kolikor je le mogoče, se delo izvaja na podlagi prepoznanega delovnega razmerja, ki ga vzpostavlja nacionalna zakonodaja ali praksa v industriji.
  2. Obveznostim do delavcev po delovni zakonodaji ali zakonodaji s področja socialnega zavarovanja, ki nastanejo na podlagi redne zaposlitve, se ne sme izogibati z uporabo pogodb o delu, oddajanjem dela podizvajalcem, dogovori o delu na domu ali pripravniškimi programi brez resnega namena posredovanja veščin oziroma sklenitve redne zaposlitve. Poleg tega se tem obveznostim ne sme izogibati s čezmerno uporabo pogodb o zaposlitvi za določen čas.
 10. PREPOVED GROBEGA IN NEHUMANEGA RAVNANJA

  1. Prepovedani so fizična zloraba ali discipliniranje, grožnje fizične zlorabe, spolno ali drugo nadlegovanje, verbalna zloraba ali druge oblike zastraševanja.
 11. PRAVNE ZAHTEVE

  1. Primark je zavezan k polnemu spoštovanju zakonov in predpisov na vsaki lokaciji nabave, kjer Primark posluje, ter ne bo zavestno kršil nobenega tovrstnega zakona ali predpisa.
  2. Primark ne bo zavestno uporabljal dobaviteljev, ki kršijo veljavne zakone in predpise.
 12. NIČELNA TOLERANCA DO PODKUPOVANJA ALI KORUPCIJE

  1. Ponujanje, plačevanje, nagovarjanje ali sprejemanje podkupnin ali nezakonitih provizij, vključno z olajševalnimi plačili, je strogo prepovedano. Podkupnina lahko vključuje dajanje ali ponujanje KAKRŠNEGA KOLI darila, plačila, nagrade ali prednosti nekomu v podjetju ali vladi z namenom pridobiti ali obdržati poslovno korist ali spodbuditi ali nagraditi prejemnika za njegovo neprimerno delovanje ali kadar bi bilo neprimerno, da prejemnik sprejme korist. Podkupovanje je tudi ponujanje ali dajanje podkupnine s strani ali prek tretje osebe, na primer zastopnika, predstavnika ali posrednika.

   Nekateri primeri podkupnin; ta seznam ni izčrpen:

   • darila ali potni stroški;
   • uporaba storitev, prostorov ali lastnine družbe brez nadomestila;
   • denarna izplačila;
   • posojila, jamstva za posojila ali drugi krediti;
   • zagotavljanje koristi, kot je štipendija za izobraževanje ali zdravstveno zavarovanje za člana družine potencialne stranke/javnega ali državnega uslužbenca;
   • sklenitev pogodbe o podizvajanju z osebo, ki je povezana s posameznikom, vključenim v podeljevanje glavne pogodbe; in
   • sodelovanje z lokalno družbo, ki je v lasti član družine potencialne stranke/javnega ali državnega uslužbenca.
  2. Olajševalna plačila so majhna plačila ali pristojbine, ki jih zahtevajo državni uslužbenci za pohitritev ali omogočanje izvedbe rutinskih uradnih dejanj (npr. izdajanje vizumov ali postopki carinjenja). Taka plačila so strogo prepovedana.

  3. Dobavitelji, predstavniki in njihovi zaposleni morajo spoštovati vse veljavne zakone proti podkupovanju in korupciji. Če se ne uporabljajo nobeni tovrstni zakoni proti podkupovanju oziroma korupciji ali nudijo nižji standard od tistega, ki ga zagotavlja britanski zakon o podkupovanju iz leta 2010 (UK Bribery Act 2010), morajo dobavitelji, predstavniki in njihovi zaposleni ravnati skladno z britanskim zakonom o podkupovanju iz leta 2010.

  4. Dobavitelji in predstavniki morajo sprejeti postopke proti korupciji in podkupovanju, da preprečijo zaposlenim in osebam, povezanim s svojim poslovanjem, storitev kaznivega dejanja podkupovanja ali korupcije. Dobavitelji in predstavniki bodo ustrezno uporabljali te postopke v svojem poslovanju in jih redno pregledovali, da se zagotovi njihovo učinkovito delovanje.

 13. PRILOGA A Pomen izrazov

  1. Otrok: Vsaka oseba, mlajša od 15 let, razen če lokalna zakonodaja o minimalni starosti določa višjo starost za delo ali obvezno šolanje; v tem primeru se uporablja višja starost. Če lokalna zakonodaja o minimalni starosti določa starost 14 let v skladu z izjemami razvijajočih se držav skladno s Konvencijo MOD št. 138, se uporablja nižja starost.
  2. Mladostnik: Vsak delavec, starejši od starostne meje za otroka, kot je opredeljena zgoraj, vendar mlajši od 18 let.
  3. Otroško delo: Vsako delo, ki ga opravlja otrok ali mladostnik, mlajši od let, kot so opredeljena v zgornjih opredelitvah, ki niso skladne z določbami ustreznih standardov MOD, ter vsako delo, ki je verjetno nevarno ali moti otrokovo ali mladostnikovo izobraževanje ali je škodljivo za otrokovo ali mladostnikovo zdravje ali fizični, mentalni, duhovni, moralni in socialni razvoj.