Reactie op SOMO/ICN-rapport

Verklaring van Primark Stores

Primark deelt de zorg van SOMO en ICN over de werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden in de Zuid-Indiase katoenverwerkende industrie. Primark is geen afnemer van de Sulochanafabriek, in tegenstelling tot suggesties in het rapport, en in tegenstelling tot onware beweringen op de website van Sulochana. De kledingproducenten met wie Primark contracten heeft, doen zaken met slechts één van de spinnerijen die in het rapport worden genoemd, te weten Jeyavishnu Spintex. Primark merkt op dat de werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden daar gemiddeld beter zijn dan in de andere onderzochte spinnerijen. Primark erkent niettemin dat er bij deze spinnerij kwesties spelen die verbetering behoeven en zal daar samen met het bedrijf werk van maken.

Primark deelt de zorg van SOMO en ICN over de werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden in de Zuid-Indiase katoenverwerkende industrie. Het bedrijf is blij met het rapport en de daarin gedane oproep tot actie.

Primark werkt al enige tijd samen met ngo’s en andere partijen in de katoenverwerkende industrie aan betere arbeidsomstandigheden in de regio. Een probleem daarbij is dat retailers vaak geen directe relatie hebben met de spinnerijen, die doorgaans aan de kledingproducenten leveren, die op hun beurt aan de winkelketens leveren. Deze indirecte relatie betekent dat retailers soms weinig greep hebben op de bedrijfsvoering in de spinnerijen.

Kledingfabrikanten waarmee Primark contracten heeft, doen zaken met slechts één van de in het rapport genoemde spinnerijen, Jeyavishnu Spintex. Primark tekent aan dat de werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden daar gemiddeld beter zijn dan in de andere onderzochte spinnerijen. De onderneming erkent niettemin dat er bij deze spinnerij kwesties spelen die verbetering behoeven en zal daar samen met het bedrijf werk van maken. Primark ziet het als zijn verantwoordelijkheid problemen aan te pakken die zich op enig punt in de toeleveringsketen voordoen.

In 2012 is Primark in Jeyavishnu gestart met een programma om de gezondheid van vrouwelijke werknemers te verbeteren. Een kritisch aandachtspunt, en werknemers zeggen dat de eerste resultaten inmiddels merkbaar zijn. Primark heeft voorts de spinnerij in Jeyavishnu laten inspecteren door een team gespecialiseerde auditors. De onderzoeken lopen door en vormen de basis voor verdere verbeteracties. De onderneming voert ook zo spoedig mogelijk haar Fair Hiring, Fair Labour programma in de spinnerij in, om zo de werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden in een continu proces te verbeteren.

Primark startte het Fair Hiring, Fair Labour-programma in 2012 in samenwerking met Verite, een internationale ngo en lid van de Alliance to End Slavery & Trafficking [alliantie voor beëindiging van slavernij en mensenhandel]. Het programma zal worden geïmplementeerd in Jeyavishnu en is gericht op het opzetten van een effectief beheersysteem en interne zelfmonitoring. Het biedt praktische ondersteuning en toolkits voor werving en selectie van werknemers, en screening van tussenpersonen, lokaal management en pensionhouders. De toolkits bevatten de instrumenten en programma’s die Verite in de loop der jaren voor deze problematiek ontwikkelde, waaronder het Help Wanted-programma voor werving van arbeidsmigranten, en de Verite-Manpower Ethical Broker Standards. Het Fair Hiring, Fair Labour-programma voorziet ook in betrokkenheid van lokale belanghebbenden, om te waarborgen dat het programma relevant is binnen de lokale context en cultuur. Bovendien zal Primark zich richten op het verbeteren van klachtenprocedures en verdere invoering van het Fair Hiring Fair Labour Programme.

In een breder verband zal Primark zich samen met de industrie en ngo’s blijven inspannen voor verbetering van de arbeidsomstandigheden in de algehele Zuid-Indiase textielindustrie.

Primark is lid van de Ethical Trading Initiative’s Tamil Nadu Multi-Stakeholder Group. Het doel van deze groep is het ontwikkelen van een actieplan om werkomstandigheden in de textielindustrie in de regio te verbeteren, inclusief de spinnerijen. Primark zit in de stuurgroep van deze groep. Door middel van dit industriebrede initiatief creëert Primark programma’s gericht op de zorgen omtrent jonge vrouwelijke medewerkers in deze industrie

Primark implementeerde het HERproject om de gezondheid van vrouwelijke werknemers te verbeteren in de Jeyavishnufabriek in 2012. Meer informatie over dit initiatief is te vinden op https://www.primark.com/nl/onze-ethiek/communities/health-and-wellbeing.

Primark is lid van een lokaal stakeholderforum, The Tirupur Stakeholders Forum. Dit omvat retailers, ngo’s, vakbonden en brancheverenigingen die regionale fabrikanten vertegenwoordigen. Primark steunt het werk van het forum en stelt lokale stakeholders in staat effectieve oplossingen te identificeren en bevorderen.

Vorige publicatie Volgende post