Gebruiksvoorwaarden

Deze pagina (samen met de documenten waarnaar hier wordt verwezen) zegt wat de gebruiksvoorwaarden zijn voor uw gebruik van onze website www.primark.com (onze website). Lees deze gebruiksvoorwaarden, onze gemeenschapsrichtlijnen en het privacy- en cookiebeleid aandachtig door voordat u de website gaat gebruiken. Wanneer u onze website gebruikt, betekent dit dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert evenals onze gemeenschapsrichtlijnen, en het privacy- en cookiebeleid en dat u deze in acht neemt. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, vragen we u deze website niet te gebruiken. Ter info: deze website bevat materiaal en verwijzingen die uitsluitend ter informatie beschikbaar zijn gesteld. U kunt via dit platform niets kopen.

Informatie over ons

www.primark.com is een website die wordt geëxploiteerd door Primark Stores Limited ("wij/we" of "ons/onze"). Wij zijn in Engeland en Wales geregistreerd onder ondernemingsnummer 00453448 en ons vestigingsadres is Weston Centre, 10 Grosvenor Street, Londen, W1K 4QY, VK. We zijn een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (zoals een bv in NL)

Toegang tot onze website

Toegang tot onze website is toegestaan op basis van beschikbaarheid, en wij behouden ons het recht voor om de functionaliteit die wij op onze website verschaffen, zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). We kunnen ook de toegang tot sommige onderdelen van onze website of onze gehele website op een gegeven moment beperken. We zijn niet aansprakelijk als onze website of zijn functionaliteit om enige reden geheel of gedeeltelijk op een gegeven moment of gedurende een bepaalde tijd niet beschikbaar is.

Materiaal met ons delen

Materiaal dat op sociale media wordt geüpload met de hashtags #Primania en/of #Primark (“materia(a)l(en)”) kan worden geselecteerd voor gebruik in de Primania-galerij op onze website. Als uw materiaal voor de Primania-galerij wordt geselecteerd, neemt Primark contact met u op voor toestemming. Onthoud dat iedereen in de afbeelding toestemming moet geven voor plaatsing van de afbeelding in de Primania-galerij; dit betreft ook toestemming van de ouders indien noodzakelijk.

We gebruiken Olapic, een service voor het bekijken van materiaal voor plaatsing in de Primania-galerij. U kunt meer informatie over deze service vinden op https://www.olapic.com/tos/. Door het uploaden van materiaal met de hashtag #Primania en/of #Primark, bevestigt u dat dergelijk materiaal uw eigendom is. Wanneer u dit materiaal uploadt, moet u voldoen aan de content-normen in deze gebruiksvoorwaarden, onze gemeenschapsrichtlijnen en de gebruiksvoorwaarden van Olapic voor het uploaden van content (beschikbaar op https://www.olapic.com/tos/). Met het uploaden van materiaal bevestigt u, conform het privacy- en cookiebeleid, dat u ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sub-licentieerbare, royalty-vrije, mondiale licentie verleent voor het gebruik van het materiaal (en alle onderdelen daarvan inclusief alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het materiaal). Dit betekent ook (maar is hiertoe niet beperkt) dat u ons het recht geeft om het materiaal (geheel of gedeeltelijk) te gebruiken, kopiëren, distribueren, wijzigen, bewerken en/of publiceren. Wij kunnen, overal ter wereld, het materiaal publiceren op andere pagina's van de website, op andere websites of in onze winkels, en kunnen het materiaal ook in een andere mediavorm of technologie opnemen. We kunnen het materiaal ook aan derden bekendmaken die zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, voor elke doelstelling in verband met de exploitatie van onze website of onze bedrijven. We hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden, die beweren dat door u op onze website gepost of geüpload materiaal een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy, of van andere rechten of wetten. Onze licentie om het materiaal op onze website of in onze winkels te gebruiken wordt beïnvloed door uw verwijdering van dergelijk materiaal uit uw sociale media. Het materiaal wordt uit de Primania-galerij verwijderd als het uit uw sociale media wordt verwijderd. Als u wilt dat wij materiaal waarover wij controle hebben, verwijderen, dan kunt u dat vragen door contact met ons op te nemen via de pagina Contact opnemen en uw probleem te melden. Indien het materiaal wordt gekopieerd (bijvoorbeeld door andere personen die onze gebruiksvoorwaarden schenden), door derden wordt gebruikt in een andere mediavorm of technologie, of door u wordt gedeeld (bijvoorbeeld op een website van derden), hebben wij er geen controle meer over en zijn wij niet verplicht om dat materiaal te verwijderen en kunnen dat dan ook niet. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content of nauwkeurigheid van door u geplaatst materiaal. We hebben het recht om materiaal van onze website te verwijderen om elke reden die wij legitiem achten, ook als naar onze mening dergelijk materiaal niet voldoet aan de content-normen in deze gebruiksvoorwaarden en onze gemeenschapsrichtlijnen.

Aanvaardbaar gebruik van onze website

U mag onze website alleen gebruiken voor wettelijk toegestane doelstellingen. U mag onze website niet gebruiken:

 • op een manier waarmee een geldende wet of regelgeving wordt overtreden of die onwettig of frauduleus is.
 • om anderen op welke wijze ook schade toe te brengen of dit te proberen.
 • om materiaal dat niet voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden, ons privacy- en cookiebeleid en onze gemeenschapsrichtlijnen, te verzenden, bewust te ontvangen, te uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken.
 • ongevraagd of onrechtmatig reclame of promotiemateriaal of een andere soortgelijke vorm om klanten binnen te halen (spam) te verzenden, of zorgen voor het verzenden daarvan.
 • bewust gegevens te verzenden, materiaal te verzenden of te uploaden dat virussen, trojans, wormen, tijdbommen, programma's die toetsaanslagen registreren, spyware of adware bevat of andere schadelijke programma's of soortgelijke computercode die is ontworpen om de werking van computersoftware of hardware aan te tasten.
 • een onderdeel van onze website te reproduceren, dupliceren, kopiëren of doorverkopen in strijd met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, ons privacy- en cookiebeleid of onze gemeenschapsrichtlijnen.
 • een onderdeel van onze website, apparatuur of netwerk waarop onze website is opgeslagen, software die is gebruikt voor de beschikbaarheidsstelling van onze website onbevoegd te openen, verstoren, beschadigen of ontwrichten; of apparatuur of netwerk of software die eigendom zijn van of gebruikt worden door derden.
 • zich uit te geven voor iemand anders, of een verkeerde voorstelling te geven van uw identiteit of connectie met iemand anders of de indruk geven dat uw opmerkingen of materiaal van ons afkomstig is.
 • aan derden verschuldigde verplichtingen te schenden, zoals een contractuele verplichting of een beroepsgeheim.

Interactieve diensten

We leveren op dit moment een interactieve dienst waarmee gebruikerscontent kan worden gedeeld en erop kan worden gereageerd. We zijn niet verplicht om toezicht te houden op door ons op onze website geleverde interactieve diensten, of om deze te monitoren of te modereren, en wij sluiten uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid uit voor schade die voortkomt uit het gebruik van interactieve diensten door een gebruiker, of de dienst nu wel of niet gemodereerd wordt. Wegens de interactieve aard van de dienst monitoren we geen gebruikerscontent voordat deze gepost wordt. Als u een interactieve dienst wilt rapporteren, kan dat via de knop 'report this look'. U wordt dan gevraagd om een reden voor uw melding; deze blijft anoniem en is uitsluitend zichtbaar voor het Primark Web Team. Binnen 24 uur wordt de gemelde look beoordeeld door een lid van ons website-team en de beheerders. Als deze volgens ons, naar ons eigen inzicht en goeddunken, niet voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden, ons privacy- en cookiebeleid of onze gemeenschapsrichtlijnen, wordt de afbeelding verwijderd. Let erop dat het bij bepaalde browsers wegens het cache-geheugen ongeveer 1 uur kan duren voordat het verwijderingsproces is afgerond. U kunt ook contact met ons opnemen via de pagina Contact opnemen.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website, waaronder maar niet beperkt tot de software en/of het daarop geplaatste materiaal. Die werken zijn beschermd door de wet op intellectuele eigendomsrechten, op auteursrechten en verdragen overal ter wereld. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden. U mag voor eigen gebruik één kopie afdrukken en gedeelten downloaden van elke pagina van onze website. U mag het materiaal dat u van onze website hebt afgedrukt of gedownload niet aanpassen, wijzigen, distribueren of kopiëren (en u mag er ook geen digitale kopieën van maken). U mag geen illustraties, foto's, video's, audio-opnamen, plaatjes, namen of handelsmerken los van de bijbehorende tekst gebruiken. Onze status (en die van geïdentificeerde bijdragers) als schrijvers van het materiaal op onze website moet altijd worden erkend. U mag geen enkel onderdeel van het materiaal op onze website gebruiken voor commerciële doelstellingen zonder hiervoor eerst een licentie te verkrijgen van ons of onze licentieverstrekkers. Als u een onderdeel van onze website afdrukt, kopieert, downloadt of gebruikt op een wijze die een schending vormt van deze gebruiksvoorwaarden, houdt het recht op gebruik van onze website onmiddellijk op en moet u, naar onze keus, alle door u gemaakte kopieën van het materiaal retourneren of vernietigen. Primark is een gedeponeerd handelsmerk van Primark Holdings.

Vertrouwen op geplaatste informatie

Opmerkingen en andere op onze website geplaatste materialen zijn niet bedoeld als advies waarop u altijd moet vertrouwen. We wijzen daarom alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortkomen uit op dergelijk materiaal geplaatst vertrouwen door alle bezoekers van onze website, of door iedereen die mogelijk is ingelicht over de content.

Onze website verandert regelmatig

We streven naar regelmatige updates van onze website en kunnen de content op elk gewenst moment veranderen. Als het nodig is, kunnen we de toegang tot onze website opschorten of deze voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal op onze website kan op een gegeven moment verouderd zijn en wij zijn niet verplicht om dat materiaal bij te werken.

Onze aansprakelijkheid

Het op onze website weergegeven materiaal is beschikbaar zonder enige garantie of voorwaarde met betrekking tot nauwkeurigheid. Voor zover door de wet toegestaan sluiten wij, andere leden van onze groep ondernemingen en aan ons verbonden derden bij deze uitdrukkelijk uit:

 • alle voorwaarden, garanties en andere bepalingen die overigens mogelijk geïmpliceerd zijn door statuten, gewoonterecht of billijkheidsbeginselen, al naargelang van toepassing is.
 • Alle aansprakelijkheid voor directe, indirecte of vervolgschade door een gebruiker geleden in verband met onze website of in verband met het gebruik, onmogelijkheid tot gebruik, of voortvloeiend uit het gebruik van onze website, alle aan onze website gekoppelde websites en/of op onze website weergegeven materiaal, inclusief, zonder beperking alle aansprakelijkheid voor:
  • verlies van inkomsten of opbrengsten;
  • verlies van omzetmogelijkheden;
  • verlies van winsten of contracten;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van gegevens;
  • verlies van goodwill of reputatie; en/of
  • elke andere vorm van verlies of schade, hoe deze ook ontstaat en of deze is veroorzaakt door een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van het contract of op andere wijze, ook als te voorzien, met dien verstande dat deze voorwaarde geen belemmering vormt voor claims van schade aan uw materiële eigendommen of andere claims voor direct financieel verlies die niet zijn uitgesloten door een of meer van de hierboven vermelde categorieën.

Als consument dient u zich ervan bewust te zijn dat wij onze website uitsluitend beschikbaar stellen voor huishoudelijk en privégebruik. Wanneer u onze website bezoekt, betekent dit dat u ermee akkoord gaat dat u onze website niet voor commerciële of zakelijke doelstellingen zult gebruiken. Niets in deze voorwaarden vormt een beperking van onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel dat voortkomt uit onze nalatigheid, voor fraude of frauduleuze voorstellingen door ons, en ook niet van andere aansprakelijkheid die krachtens de geldende wet niet kan worden uitgesloten of beperkt. De informatie op deze website dient uitsluitend ter illustratie. Voor zover maximaal toegestaan door de geldende wet, accepteren we geen aansprakelijkheid voor aankopen die u doet als gevolg van commentaar en/of informatie op deze website. Let erop dat aparte voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn op dergelijke aankopen en dat deze bij de kassa onder uw aandacht worden gebracht.

Informatie over u en uw bezoeken aan onze website

We verwerken informatie over u conform het privacy- en cookiebeleid . Wanneer u onze website gebruikt, betekent dit dat u ermee akkoord gaat dat we uw gegevens mogen verwerken op de manier die in onze privacy- en cookieverklaring is beschreven en overeenkomstig uw geselecteerde voorkeuren. U garandeert dat alle door u verstrekte gegevens correct zijn.

Virussen, hacking en andere overtredingen

U mag onze website niet misbruiken door bewust virussen, Trojans, wormen, logische bommen of ander materiaal erop te zetten dat gevaarlijk of technisch schadelijk is. U mag niet proberen om onrechtmatige toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of andere servers, computers of databases die aan onze website zijn verbonden. U mag onze website niet aanvallen via een DoS-aanval (Denial of Service) of een gedistribueerde DoS-aanval. Wanneer u deze voorwaarde overtreedt, bent u waarschijnlijk strafbaar. We kunnen elke dergelijke schending melden bij wetshandhavende instanties en met die instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. Bij een dergelijke overtreding verliest u onmiddellijk uw recht om onze website te gebruiken. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakte door een gedistribueerde DoS-aanval, door virussen of anderszins technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigen materiaal infecteert wegens uw gebruik van onze website of doordat u materiaal downloadt dat daarop of op een eraan gelinkte website is gepost.

Linken naar onze website

U kunt linken naar onze homepagina, onder voorwaarde dat u dit doet op een wijze die rechtvaardig en legitiem is en geen schade toebrengt aan onze reputatie of daarvan profiteert, maar u mag niet zodanig linken dat de suggestie wordt gewekt van enige vorm van associatie, goedkeuring of bevestiging door ons, wanneer daarvan geen sprake is. U mag niet naar ons linken op een website die uw eigendom niet is. Onze website mag niet worden ingebed op een andere website, en u mag ook geen link creëren naar een ander onderdeel van onze website dan de homepagina. We behouden ons het recht voor om de toestemming voor linken zonder kennisgeving in te trekken. De website waar u een link plaatst, moet in alle opzichten voldoen aan de content-normen zoals uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden en onze gemeenschapsrichtlijnen. Als u gebruik wilt maken van ander materiaal op onze website dan hierboven uiteengezet, richt uw verzoek dan hier aan ons.

Links op onze website

Onze website bevat links en informatiebronnen van derden; deze links zijn uitsluitend ter info beschikbaar gesteld. We hebben geen controle over de inhoud van die websites of die informatie, en accepteren geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik daarvan. Uw gebruik van die websites valt onder de gebruiksvoorwaarden voor de desbetreffende website.

Overleving

Geen enkele wijze van beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden heeft invloed op onze rechten en rechtsmiddelen die wij op het moment van beëindiging hebben opgebouwd. De clausules die uitdrukkelijk of stilzwijgend beëindiging overleven, blijven bindend en rechtsgeldig.

Jurisdictie en geldende wet

De Italiaanse rechtbank heeft exclusieve jurisdictie over alle claims die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of claims die daaruit voortvloeien of verband daarmee houden of met hun materie of formatie (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) vallen onder en zijn opgesteld conform de wet van Italië.

Afwijking en overdracht

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment herzien door deze pagina te wijzigen. Van u wordt verwacht dat u deze pagina af en toe checkt, zodat u op de hoogte bent van eventueel door ons aangebrachte veranderingen, omdat deze bindend zijn voor u. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of verklaringen die elders op onze website worden gepubliceerd. We kunnen op een gegeven moment onze rechten en/of verplichtingen (of een deel daarvan) krachtens deze voorwaarden aan derden afstaan of op andere wijze overdragen.

Uw mogelijke problemen

Als u moeite hebt met materialen op de website of de bereikbaarheid ervan, neem dan via Contact opnemen contact met ons op.

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website.