Warunki korzystania

Ta strona (wraz z dokumentami, o których mowa) zawiera warunki korzystania z naszej strony internetowej www.primark.com (nasza „Strona”). Przed rozpoczęciem korzystania z Strony prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami korzystania, Warunkami Galerii Primania, Informacją o ochronie prywatności oraz Polityką dot. plików cookie. Korzystanie z naszej Strony przez użytkownika oznacza, że akceptuje niniejsze warunki korzystania i zgadza się ich przestrzegać. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze warunki korzystania, nie może korzystać z naszej Strony.

Zalecamy wydrukowanie kopii tych warunków do wykorzystania w przyszłości.

W celach informacyjnych niniejsza Strona zawiera materiały i odniesienia, które są dostępne wyłącznie w celach informacyjnych.

Ceny wyświetlane na naszej Stronie mają jedynie charakter orientacyjny i mogą od czasu do czasu ulegać zmianie. Ceny wyświetlane na naszej Stronie mogą różnić się od cen wyświetlanych w poszczególnych sklepach Primark.

Użytkownik nie ma możliwości zakupu towarów za pośrednictwem tej Strony.

Informacje o nas

Następujące podmioty Primark są odpowiedzialne za stronę www.primark.com. Kiedy odnosimy się do „Primark”, „my”, „nasz” lub „nas” w niniejszych warunkach korzystania i w innych miejscach na naszej Stronie, mamy na myśli:

 • Primark Limited (zarejestrowana pod numerem IE047371 z siedzibą pod adresem Arthur Ryan House 22-24 Parnell Street Dublin, D01 P7W2 Irlandia).

Dostęp do naszej Strony

Dostęp do naszej Strony jest dozwolony na zasadzie uznaniowej i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany funkcji, które udostępniamy w naszej Stronie bez powiadomienia (patrz poniżej). Od czasu do czasu możemy również ograniczyć dostęp do niektórych części naszej Strony lub całej Strony. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza Strona lub którakolwiek z jej funkcji będzie niedostępna w dowolnym czasie lub przez dowolny okres.

Nasza Strona jest skierowana do osób zamieszkałych w Polsce. Nie oświadczamy, że treści dostępne w naszej Stronie lub za jej pośrednictwem są odpowiednie do użytku lub dostępne w innych lokalizacjach.

Udostępnianie nam zdjęć

Jeśli użytkownik przesyła zdjęcia na swoje konto na Instagramie przy użyciu hashtagów #Primania i/lub #Primark, jego zdjęcie może zostać wybrane do wykorzystania w galerii Primania na naszej Stronie, a użytkownik potwierdza, że takie zdjęcie jest jego własnością. Użytkownik musi również przestrzegać standardów dotyczących treści określonych w niniejszych warunkach korzystania oraz w Warunkach Galerii Primania.

Jeśli zdjęcie użytkownika zostanie wybrane do Galerii Primania, użytkownik otrzyma od @primark (Instagram) komentarz na Instagramie (lub, w pewnych okolicznościach, bezpośrednią wiadomość) z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie zdjęcia w naszej galerii, w naszych postach w mediach społecznościowych, na naszej Stronie, w naszych sklepach i w naszej komunikacji marketingowej. Należy pamiętać, że każda osoba znajdująca się na zdjęciu musi wyrazić zgodę na opublikowanie zdjęcia w galerii Primania, w tym, w razie potrzeby, zgodę rodziców.

Korzystamy z usługi o nazwie Social Native do przeglądania zdjęć w celu umieszczenia ich w galerii Primania. Będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte w wizerunku użytkownika zgodnie z naszą Informacją o ochronie prywatności.

Przesyłając obraz przy użyciu hashtagów #Primania i/lub #Primark, zgodnie z naszą Informacją o ochronie prywatności, użytkownik potwierdza, że udziela nam niewyłącznej, zbywalnej, podlegającej podlicencjonowaniu, nieodpłatnej, ogólnoświatowej licencji na wykorzystanie obrazu (i dowolnej jego części, w tym wszelkich praw własności intelektualnej związanych z obrazem). Obejmuje to (ale nie ogranicza się do) przyznanie nam prawa do używania, kopiowania, rozpowszechniania, modyfikowania, edytowania i/lub publikowania obrazu (w całości lub w części). Możemy na całym świecie publikować obraz na innych podstronach Strony, innych stronach internetowych (takich jak nasze strony w mediach społecznościowych) lub w naszych sklepach, a także możemy włączać obraz do innych form mediów lub technologii. Możemy również wykorzystywać wizerunek w naszej komunikacji marketingowej. Możemy ujawniać wizerunek stronom trzecim znajdującym się w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub poza nim w dowolnym celu związanym z działaniem naszej Strony lub naszej działalności. Mamy również prawo ujawnić tożsamość użytkownika każdej osobie trzeciej, która twierdzi, że jakikolwiek obraz opublikowany lub przesłany przez użytkownika do naszej Strony stanowi naruszenie jej praw własności intelektualnej lub jej prawa do prywatności, lub jakichkolwiek innych praw lub przepisów.

Jeśli użytkownik chce, abyśmy usunęli jego wizerunek, może o to poprosić, wysyłając wiadomość e-mail na adres Wsparcie.pl@help.primark.com z prośbą o usunięcie jego wizerunku. Należy przesłać nam zrzuty ekranu obrazów, które użytkownik chce usunąć. Jeśli obraz zostanie skopiowany (np. przez inne osoby z naruszeniem naszych warunków korzystania), zostanie wykorzystany w innej formie medium lub technologii przez inną stronę lub zostanie udostępniony przez użytkownika (np. na stronie internetowej strony trzeciej), będzie to poza naszą kontrolą i nie będziemy zobowiązani do usunięcia takiego obrazu i nie będziemy w stanie go usunąć. Należy pamiętać, że jeśli usuniemy wizerunek użytkownika na jego żądanie, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem wykorzystania takiego wizerunku przed jego usunięciem.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub dokładność jakiegokolwiek obrazu opublikowanego przez użytkownika. Mamy prawo do usunięcia dowolnego zdjęcia z naszej Strony z dowolnego powodu, jeśli uznamy to za stosowne, w tym jeśli, w naszej opinii, takie zdjęcie nie jest zgodne ze standardami treści określonymi w niniejszych warunkach korzystania oraz w Warunkach Galerii Primania.

Dbanie o bezpieczeństwo danych swojego konta

Jeśli użytkownik wybierze lub otrzyma kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inne informacje w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musi traktować takie informacje jako poufne. Nie wolno ujawniać ich osobom trzecim. Jeśli użytkownik wie lub podejrzewa, że ktoś inny niż użytkownik zna jego kod identyfikacyjny lub hasło, musi niezwłocznie powiadomić nas o tym za pośrednictwem naszej strony Kontakt.

Mamy prawo do wyłączenia dowolnego kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła, wybranego przez użytkownika lub przydzielonego przez nas, w dowolnym momencie, jeśli w naszej uzasadnionej opinii użytkownik nie zastosował się do któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków korzystania.

Dopuszczalne korzystanie z naszej Strony

Użytkownik może korzystać z naszej Strony wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Użytkownik nie może korzystać z naszej Strony:

 • W jakikolwiek sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa lub regulacje.

 • W jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub oszukańczy, lub mający jakikolwiek niezgodny z prawem lub oszukańczy cel lub skutek.

 • W celu zaszkodzenia lub próby zaszkodzenia innym w jakikolwiek sposób.

 • W celu nękania, obrażania, zastraszania lub poniżania jakiejkolwiek osoby.

 • W celu wysyłania, świadomego odbierania, przesyłania, pobierania, wykorzystywania lub ponownego wykorzystywania wszelkich materiałów niezgodnych z niniejszymi warunkami korzystania, naszą Informacją o ochronie prywatności, Polityką dotyczącą plików cookie oraz Warunkami Galerii Primania.

 • Przesyłania lub zlecania przesyłania jakichkolwiek niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych bądź innych form podobnego nagabywania (spam).

 • W celu świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub przesyłania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie szpiegujące, oprogramowanie reklamowe lub inne szkodliwe programy bądź podobne kody komputerowe mające na celu wywarcie negatywnego wpływu na działanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego.

 • W celu odtwarzania, powielania, kopiowania lub odsprzedania dowolnej części naszej Strony z naruszeniem niniejszych warunków korzystania, naszej Informacji o ochronie prywatności, Polityki dotyczącej plików cookie lub Warunków Galerii Primania.

 • W celu uzyskiwania dostępu bez upoważnienia, zakłócania, uszkadzania lub zakłócania działania jakiejkolwiek części naszej Strony, sprzętu lub sieci, w której przechowywana jest nasza Strona, jakiegokolwiek oprogramowania używanego do dostarczania naszej Strony; lub jakiegokolwiek sprzętu, sieci lub oprogramowania będącego własnością lub używanego przez jakąkolwiek stronę trzecią.

 • W celu podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub fałszywego przedstawiania swojej tożsamości lub powiązania z jakąkolwiek osobą lub sprawiania wrażenia, że komentarze, obrazy lub inne materiały pochodzą od nas.

 • W celu naruszenia jakiegokolwiek obowiązku prawnego wobec strony trzeciej, takiego jak obowiązek umowny lub obowiązek zachowania poufności.

 • W celu przesyłania treści terrorystycznych.

Usługi interaktywne

Obecnie zapewniamy interaktywną usługę, która umożliwia udostępnianie i komentowanie treści użytkowników.

Nie jesteśmy zobowiązani do nadzorowania, monitorowania lub moderowania jakiejkolwiek usługi interaktywnej, którą udostępniamy na naszej Stronie, i wyraźnie wyłączamy naszą odpowiedzialność za straty lub szkody wynikające z korzystania z jakiejkolwiek usługi interaktywnej przez użytkownika, niezależnie od tego, czy usługa jest moderowana, czy nie, które nie są wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania przez nas naszych zobowiązań wynikających z niniejszych warunków korzystania.

Korzystanie z naszych usług interaktywnych przez osobę niepełnoletnią wymaga zgody jej rodzica lub opiekuna. Radzimy rodzicom, którzy zezwalają swoim dzieciom na korzystanie z naszej interaktywnej usługi, aby komunikowali się ze swoimi dziećmi na temat ich bezpieczeństwa w Internecie, ponieważ moderacja nie jest niezawodna. Nieletni korzystający z jakichkolwiek usług interaktywnych powinni być świadomi potencjalnych zagrożeń dla nich.

Ze względu na interaktywny charakter usługi nie monitorujemy treści użytkowników przed ich przesłaniem. W przypadku chęci zgłoszenia usługi interaktywnej można to zrobić za pomocą przycisku „zgłoś”. Użytkownik zostanie poproszony o podanie powodu zgłoszenia, które pozostanie anonimowe i widoczne tylko dla zespołu Primark Web. W ciągu 24 godzin zgłoszenie zostanie sprawdzone przez członka naszego zespołu i administratorów strony. Jeśli uznamy, że jest to niezgodne z niniejszymi warunkami korzystania, naszą Informacją o ochronie prywatności, Polityką dotyczącą plików cookie lub Warunkami Galerii Primania, obraz zostanie usunięty. Należy pamiętać, że w niektórych przeglądarkach, ze względu na pamięć podręczną, proces usuwania może potrwać około 1 godziny. Użytkownik może również skontaktować się z nami za pośrednictwem strony Kontakt.

Nie przechowujemy treści o charakterze terrorystycznym.

Korzystanie z materiałów na naszej Stronie

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do naszej Strony, w tym między innymi do oprogramowania i/lub publikowanych na niej materiałów. Utwory te są chronione prawami własności intelektualnej, prawami autorskimi i traktatami na całym świecie. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.

Użytkownik może wydrukować jedną kopię i pobrać fragmenty dowolnej strony (stron) z naszej Strony w celach osobistych.

Zabrania się modyfikowania, zmieniania, rozpowszechniania lub kopiowania (w tym tworzenia kopii cyfrowych) jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub pobranych z naszej Strony. Zabronione jest wykorzystywanie ilustracji, zdjęć, materiałów wideo, sekwencji audio, grafik, nazw lub znaków towarowych w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu.

Nasz status (i status wszelkich zidentyfikowanych współpracowników) jako autorów materiałów na naszej Stronie musi być zawsze potwierdzony (z wyjątkiem przypadków, gdy treści są generowane przez użytkowników). Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać ani uzyskiwać dostępu do jakiejkolwiek części materiałów zamieszczonych na naszej Stronie w celach komercyjnych bez uzyskania uprzedniej pisemnej licencji na to od nas lub naszych licencjodawców.

Jeśli użytkownik wydrukuje, skopiuje, pobierze lub wykorzysta jakąkolwiek część naszej Strony z naruszeniem niniejszych warunków korzystania, jego prawo do korzystania z naszej Strony natychmiast wygasa, a użytkownik musi, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie wykonane przez siebie kopie materiałów.

Primark jest zastrzeżonym znakiem towarowym Primark Holdings. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać tego znaku towarowego ani żadnego z naszych innych znaków towarowych lub jakichkolwiek znaków towarowych stron trzecich wyświetlanych na naszej Stronie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, chyba że są one częścią jakiegokolwiek materiału, z którego korzysta w sposób dozwolony powyżej.

Poleganie na opublikowanych informacjach

Komentarze i inne materiały publikowane na naszej Stronie nie stanowią porad, na których należy polegać. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich materiałach przez jakąkolwiek osobę odwiedzającą naszą Stronę lub przez kogokolwiek, kto może zostać poinformowany o jakiejkolwiek ich treści. Użytkownik musi uzyskać profesjonalną lub specjalistyczną poradę przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań na podstawie treści zawartych na naszej Stronie.

Materiały wyświetlane na naszej Stronie są dostarczane bez żadnych obietnic, oświadczeń lub gwarancji co do ich dokładności. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Użytkownika w stosunku do Primark ani naszej odpowiedzialności na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Nasza Strona ulega regularnym zmianom

Staramy się regularnie aktualizować naszą Stronę i możemy zmieniać jej zawartość w dowolnym momencie. W razie potrzeby możemy zawiesić dostęp do naszej Strony lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Wszelkie materiały na naszej Stronie mogą być nieaktualne w danym momencie, a my nie jesteśmy zobowiązani do ich aktualizacji. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Użytkownika w stosunku do Primark ani naszej odpowiedzialności na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Nasza odpowiedzialność

Nie wyłączamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec użytkownika, jeśli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców oraz za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd.

Jeśli jesteś użytkownikiem biznesowym, bez wpływu na powyższe zakazy takiego korzystania, w zakresie dozwolonym przez prawo, my, inni członkowie naszej grupy spółek i powiązane z nami strony trzecie niniejszym wyraźnie wykluczamy:

 • Wszelkie warunki, gwarancje i inne postanowienia, które mogłyby być dorozumiane na mocy ustawy, prawa zwyczajowego lub prawa słuszności, stosownie do przypadku.

 • Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez jakiegokolwiek użytkownika w związku z naszą Stroną lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub wynikami korzystania z naszej Strony, wszelkich stron powiązanych z naszą Stroną i/lub wszelkich materiałów wyświetlanych na naszej Stronie, w tym, bez ograniczeń, wszelka odpowiedzialność za:

  • utratę dochodów lub przychodów;

  • utratę możliwości biznesowych;

  • utratę zysków lub kontraktów;

  • utratę oczekiwanych oszczędności;

  • utratę danych;

  • utratę wartości firmy lub reputacji; i/lub

  • wszelkie inne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, niezależnie od tego, czy powstały w wyniku czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia umowy lub w inny sposób, nawet jeśli były możliwe do przewidzenia, z zastrzeżeniem, że niniejszy warunek nie stanowi przeszkody dla roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia materialnego użytkownika lub jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu bezpośrednich strat finansowych, które nie są wykluczone przez żadną z kategorii określonych powyżej.

Jeśli jesteś konsumentem, pamiętaj, że udostępniamy naszą Stronę wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Uzyskując dostęp do naszej Strony, użytkownik zgadza się nie korzystać z niej w celach komercyjnych lub biznesowych, a my nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysków, utratę działalności, przerwę w działalności lub utratę możliwości biznesowych.

Jeśli wadliwe treści cyfrowe, które dostarczyliśmy, uszkodzą urządzenie lub treści cyfrowe należące do użytkownika i jest to spowodowane niezachowaniem przez nas należytej staranności i umiejętności, naprawimy szkodę lub wypłacimy użytkownikowi odszkodowanie.

Informacje o użytkowniku i jego wizytach na naszej Stronie

Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie zgodnie z naszą Informacją o ochronie prywatności. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie podane przez niego dane są dokładne.

Wirusy, hakerstwo i inne przestępstwa

Nie obiecujemy, że nasza Strona będzie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów.

Użytkownik jest odpowiedzialny za skonfigurowanie swojej technologii informatycznej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do naszej Strony. Należy używać własnego oprogramowania antywirusowego.

Użytkownikowi nie wolno nadużywać naszej Strony poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Użytkownikowi nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej Strony, serwera, na którym przechowywana jest nasza Strona, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych połączonych z naszą Stroną. Użytkownikowi nie wolno atakować naszej Strony za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku tego typu. Naruszenie tego postanowienia może stanowić przestępstwo. Możemy zgłosić takie naruszenie organom ścigania i współpracować z tymi organami, ujawniając im tożsamość użytkownika. W przypadku takiego naruszenia prawo użytkownika do korzystania z naszej Strony natychmiast wygasa.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane rozproszonym atakiem typu „odmowa usługi”, wirusami lub innymi szkodliwymi technologicznie materiałami, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy użytkownika, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały w związku z korzystaniem przez użytkownika z naszej Strony lub pobieraniem przez niego jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na Stronie lub na jakiejkolwiek stronie internetowej z nią powiązanej, które nie są wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania przez nas naszych zobowiązań wynikających z niniejszych warunków korzystania.

Tworzenie linków do naszej Strony

Użytkownik może zamieścić łącze do naszej strony głównej, pod warunkiem, że zrobi to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie zaszkodzi naszej reputacji ani jej nie wykorzysta, ale nie może zamieścić łącza w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, jeśli takie nie istnieje.

Użytkownikowi nie wolno tworzyć linków do naszej Strony z jakiejkolwiek strony internetowej, która nie jest jego własnością.

Naszej Strony nie można umieszczać w ramach żadnej innej strony, ani nie można tworzyć linków do żadnej części naszej Strony innej niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez powiadomienia. Strona internetowa, do której prowadzi link, musi być zgodna pod każdym względem ze standardami treści określonymi w niniejszych Warunkach korzystania i naszych Warunkach Galerii Primania.

Jeśli użytkownik chce utworzyć link do materiałów na naszej Stronie lub wykorzystać je w inny sposób niż określony powyżej, powinien skierować do nas swoją prośbę tutaj.

Linki na naszej Stronie

Tam, gdzie nasza Strona zawiera łącza do innych stron i zasobów udostępnianych przez strony trzecie, takich jak Mapy Google (patrz poniżej), łącza te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Takie linki nie powinny być interpretowane jako zatwierdzenie przez nas tych stron internetowych lub informacji, które można z nich uzyskać. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych stron lub zasobów i nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich przez użytkownika. Korzystanie z tych stron będzie podlegać warunkom korzystania zawartym na odpowiedniej stronie.

Na przykład nasza Strona zawiera funkcje i treści Google Maps. Korzystanie z funkcji i treści Map Google na naszej Stronie podlega aktualnym wersjom poniższych warunków:

 1. Dodatkowe warunki świadczenia usług Google Maps/Google Earth na stronie https://maps.google.com/help/terms_maps.html; oraz

 2. Polityka prywatności Google pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/.

Prawo którego kraju ma zastosowanie do wszelkich sporów?

Jeśli użytkownik jest konsumentem, powinien pamiętać, że niniejsze warunki korzystania, ich przedmiot i sposób ich tworzenia podlegają prawu polskiemu. Użytkownik i my zgadzamy się, że sądy w Polsce będą miały wyłączną jurysdykcję.

Jeśli użytkownik jest firmą, niniejsze warunki korzystania, ich przedmiot i sposób ich tworzenia (w tym wszelkie spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu Anglii i zgodnie z nim są interpretowane. Obie strony zgadzają się na wyłączną jurysdykcję sądów Anglii.

Możemy zmienić lub przenieść niniejszą umowę na inną osobę

W dowolnym momencie możemy zmienić niniejsze warunki korzystania oraz Warunki Galerii Primania. Za każdym razem, gdy użytkownik chce korzystać z naszej Strony, powinien sprawdzić niniejsze warunki, aby upewnić się, że zna warunki obowiązujące w danym momencie. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszych warunkach korzystania mogą również zostać zastąpione postanowieniami lub powiadomieniami opublikowanymi w innym miejscu na naszej Stronie.

Obawy użytkownika

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących materiałów pojawiających się na naszej Stronie lub jej dostępności prosimy o Kontakt.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej Strony