Warunki korzystania

Ta strona (wraz z wymienionymi na niej dokumentami) zawiera Warunki korzystania z naszej witryny www.primark.com (nasza strona) zarówno jako gość, jak i zarejestrowany użytkownik. Zanim zaczniesz korzystać z naszej strony, uważnie przeczytaj niniejsze Warunki korzystania, nasze Wytyczne dla społeczności oraz Oświadczenie dotyczące prywatności i plików cookie. Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że akceptujesz nasze Warunki korzystania, Wytyczne dla społeczności oraz Oświadczenie dotyczące prywatności i plików cookie, a także zobowiązujesz się do ich przestrzegania. Jeśli nie wyrażasz zgody na niniejsze Warunki korzystania, wstrzymaj się od odwiedzania naszej strony.

Dla Twojej wiadomości – ta strona zawiera materiały i odnośniki, które są Ci udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Robienie zakupów na tej stronie nie będzie możliwe.

Informacje o nas

www.primark.com to strona zarządzana przez Primark Stores Limited („my” lub „nas”). Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem 00453448 i mamy siedzibę w Weston Centre, 10 Grosvenor Street, Londyn, W1K 4QY. Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Korzystanie z naszej strony jako gość

Korzystanie z naszej strony jest dozwolone według własnego uznania i zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia lub zmiany danej funkcjonalności udostępnianej na naszej stronie bez uprzedniego powiadomienia (patrz poniżej). Od czasu do czasu możemy również częściowo lub całkowicie ograniczyć dostęp do naszej strony. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza strona lub jej funkcjonalność będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres, nie będziemy ponosić odpowiedzialności.

Korzystanie z naszej strony jako zarejestrowany użytkownik

Utworzenie ważnego i zweryfikowanego konta umożliwia publikację treści na naszej stronie.

Zanim zaczniesz publikować treści na naszej stronie, musisz zarejestrować się jako użytkownik i potwierdzić, że możesz i będziesz przestrzegać postanowień zawartych w naszych Wytycznych dla społeczności oraz potwierdzisz, że ​​masz ukończone 18 lat.

Korzystanie z konta użytkownika jest dozwolone według własnego uznania i zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia lub zmiany danej funkcjonalności udostępnianej użytkownikom bez uprzedniego powiadomienia (patrz poniżej). Jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza strona lub jej funkcjonalność będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres, nie będziemy ponosić odpowiedzialności. Od czasu do czasu możemy również częściowo lub całkowicie ograniczyć zarejestrowanym użytkownikom dostęp do naszej strony.

Tworząc konto, wybierasz nazwę użytkownika i hasło oraz podajesz dodatkowe informacje, które mogą być wymagane w ramach naszych procedur bezpieczeństwa. Wszystkie takie informacje należy traktować jako poufne i nie wolno ich ujawniać osobom trzecim. Mamy prawo do dezaktywacji dowolnej nazwy użytkownika lub hasła w dowolnym momencie, jeśli naszym zdaniem nie przestrzegasz któregokolwiek z postanowień zawartych w Warunkach korzystania. Jeśli Twoje konto zostało utworzone za pośrednictwem usługi strony trzeciej (np. Facebook), zezwalasz nam na dostęp do swoich informacji udzielonych dostawcy tej usługi i ich wykorzystywanie (zgodnie z zasadami tej usługi) oraz przechowywanie nazwy użytkownika i hasła, którymi posługujesz się w tym serwisie.

Twoje konto jest prywatne. Tworząc konto, oświadczasz, że wszystkie podane przez Ciebie informacje są zgodne z prawdą i poprawne. Jeśli którakolwiek z podanych informacji jest niepoprawna, Twoim obowiązkiem jest jej jak najszybsze skorygowanie na stronie „Moje ustawienia”. Zgadzasz się nie sprzedawać i nie przekazywać swojego konta lub jego części osobom trzecim. Podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu uzyskania dostępu do naszej strony stanowi Twoją odpowiedzialność.

Zabronione jest tworzenie konta i uzyskiwanie dostępu do naszej strony za pomocą zautomatyzowanych środków, w tym między innymi za pomocą urządzenia automatycznego, pająka sieciowego, pamięci podręcznej, robota indeksującego lub skrobaka sieciowego.

Przesyłanie materiałów na naszą stronę

Zapoznaj się z naszym Oświadczeniem dotyczącym prywatności i plików cookie w odniesieniu do informacji, które podajesz na stronie „Moje ustawienia”. Oświadczenie to określa również, w jaki sposób przesłane przez Ciebie materiały mogą być udostępniane na naszej stronie i w witrynach stron trzecich.

Przesyłając na naszą stronę materiały („Materiały”), potwierdzasz, że są one Twoją własnością.

Zawsze gdy korzystasz z funkcji, która umożliwia przesyłanie Materiałów na naszą stronę lub nawiązanie kontaktu z innymi użytkownikami naszej strony, musisz przestrzegać standardów dotyczących treści, które określono w niniejszych Warunkach korzystania i naszych Wytycznych dla społeczności.

Przesyłając dowolne Materiały, potwierdzasz – zgodnie z naszym [Oświadczeniem dotyczącym prywatności i plików cookie](Privacy and Cookies Statement) – że udzielasz nam wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej, przenoszalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, nieodpłatnej, ogólnoświatowej licencji na korzystanie z Materiałów (i dowolnej ich części, w tym wszelkich praw własności intelektualnej związanych z Materiałami) i zrzekasz się wszelkich osobistych praw autorskich, które możesz sobie rościć w związku Materiałami. Obejmuje to (między innymi) przyznanie nam prawa do wykorzystywania, kopiowania, rozpowszechniania, modyfikowania, edytowania i publikowania Materiałów (w całości lub częściowo) na innych podstronach witryny lub w innych witrynach internetowych, a także do używania Materiałów w innych formach przekazu lub technologicznych. Możemy również ujawniać Materiały stronom trzecim w dowolnym celu związanym z funkcjonowaniem naszej strony lub naszych firm. Mamy również prawo do ujawnienia Twojej tożsamości stronom trzecim, które twierdzą, że wszelkie Materiały opublikowane lub przesłane przez Ciebie na naszej stronie stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej, prawa do prywatności lub jakichkolwiek innych praw czy też przepisów.

Jeśli usuniesz takie Materiały lub swoje konto, nie będzie to miało żadnego wpływu na naszą licencję na wykorzystanie tych Materiałów na naszej stronie Jeśli Materiały zostaną skopiowane z naszej strony (na przykład przez innych użytkowników, co stanowi naruszenie naszych Warunków korzystania) lub zostaną przez Ciebie udostępnione w witrynie strony trzeciej, będą one poza naszą kontrolą i nie jesteśmy zobowiązani do usuwania takich Materiałów oraz nie mamy takiej możliwości. Jeśli chcesz, abyśmy usunęli dowolne Materiały, które są pod naszą kontrolą, możesz tego zażądać, kontaktując się z nami za pośrednictwem strony Skontaktuj się z nami w celu zgłoszenia problemu.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za treść ani poprawność jakichkolwiek Materiałów opublikowanych przez Ciebie lub innego użytkownika naszej strony. Kierując się dowolnym powodem, który uznamy za odpowiedni, mamy prawo usunąć wszelkie Materiały lub posty umieszczane przez Ciebie na naszej stronie, również w przypadkach, gdy naszym zdaniem takie Materiały nie są zgodne ze standardami dotyczącymi treści, które określono w niniejszych Warunkach korzystania i w naszych Wytycznych dla społeczności.

Bez uszczerbku dla innych przysługujących nam praw i środków prawnych, mamy prawo zlikwidować Twoje konto założone na naszej stronie bez uprzedniego powiadomienia i ze skutkiem natychmiastowym, z dowolnego powodu, który uznamy za odpowiedni.

Dopuszczalne korzystanie z naszej strony

Możesz korzystać z naszej strony wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Nie możesz korzystać z naszej strony:

 • W celu utworzenia profilu użytkownika, jeśli nie masz ukończonych 18 lat.
 • W jakikolwiek sposób, który narusza obowiązujące prawo lub regulacje, jest niezgodny z prawem lub nieuczciwy.
 • W celu wyrządzenie lub próby wyrządzenia krzywdy innym osobom w jakikolwiek sposób.
 • Aby wysyłać, świadomie odbierać, przesyłać, pobierać, wykorzystywać lub ponownie wykorzystywać wszelkie materiały, które naruszają niniejsze Warunki korzystania, nasze [Oświadczenie dotyczące prywatności i plików cookie](Privacy and Cookies Statement) oraz Wytyczne dla społeczności.
 • Aby przekazywać lub zmuszać do wysyłania wszelkich niechcianych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych i promocyjnych czy też innych podobnych form pozyskiwania klientów (spam).
 • Aby świadomie przesyłać jakiekolwiek dane, wysyłać lub przesyłać wszelkie materiały zawierające wirusy, konie trojańskie, robaki komputerowe, wirusy uaktywniające się po określonym czasie, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie szpiegujące i reklamowe lub inne szkodliwe programy czy też podobny kod komputerowy stworzony w celu negatywnego wpływania na działanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego.
 • Aby powielać, duplikować, kopiować lub odsprzedawać dowolną część naszej strony z naruszeniem postanowień niniejszych Warunków korzystania, postanowień naszego [Oświadczenia dotyczącego prywatności i plików cookie](Privacy and Cookies Statement) lub Wytycznych dla społeczności.
 • Aby uzyskać dostęp bez upoważnienia, uszkodzić jakąkolwiek część naszej strony, sprzętu, sieci, na której działa nasza strona oraz jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystywanego do udostępniania naszej strony lub ingerować w jej działania i zakłócać je; dotyczy to również sprzętu, sieci oraz oprogramowania w posiadaniu strony trzeciej lub przez nią wykorzystywanych.
 • Aby podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub wprowadzać w błąd co do swojej tożsamości lub powiązań z jakąkolwiek osobą czy też sprawiać wrażenie, że Twoje komentarze lub Materiały pochodzą od nas.
 • Aby naruszać wszelkie zobowiązania prawne wobec stron trzecich, takie jak zobowiązania umowne lub obowiązek zachowania poufności.

Usługi interaktywne

Obecnie zapewniamy usługę interaktywną, która umożliwia udostępnianie i komentowanie treści użytkowników.

Nie jesteśmy zobowiązani do nadzorowania, monitorowania ani moderowania jakichkolwiek usług interaktywnych, które świadczymy na naszej stronie i jednoznacznie wykluczamy naszą odpowiedzialność za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania użytkownika z jakiejkolwiek usługi interaktywnej, niezależnie od tego, czy usługa jest moderowana, czy nie.

Ze względu na interaktywny charakter usługi w żaden sposób nie monitorujemy treści, zanim zostaną one przesłane przez użytkowników. Jeśli chcesz zgłosić usługę interaktywną, możesz to zrobić za pomocą przycisku „zgłoś ten look”. Poprosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, które pozostanie anonimowe i będzie widoczne tylko dla zespołu Primark Web Team. W ciągu 24 godzin zgłoszony look zostanie sprawdzony przez członka zespołu zajmującego się naszą stroną i jej administratorów. Jeśli stwierdzimy, że – według wyłącznie naszego uznania – doszło do naruszenia niniejszych Warunków korzystania, postanowień naszego [Oświadczenia dotyczącego prywatności i plików cookie](Privacy%20and Cookies Statement) lub Wytycznych dla społeczności, obraz zostanie usunięty. Należy pamiętać, że w niektórych przeglądarkach, ze względu na pamięć podręczną, proces usuwania może potrwać około 1 godziny. Możesz też skontaktować się z nami za pośrednictwem strony Skontaktuj się z nami.

Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej na naszej stronie, w tym między innymi oprogramowania i materiałów na niej publikowanych. Prace te są chronione prawami autorskimi i traktatami na całym świecie. Wszelkie z tych praw są zastrzeżone.

Możesz wydrukować jeden egzemplarz i pobrać fragmenty dowolnej podstrony naszej witryny w celach prywatnych.

Nie wolno modyfikować, wprowadzać poprawek, rozprowadzać ani kopiować (w tym tworzyć cyfrowych kopii) żadnych materiałów wydrukowanych lub pobranych z naszej witryny. Nie wolno używać ilustracji, zdjęć, filmów, sekwencji audio, grafiki, nazw ani znaków towarowych bez tekstu towarzyszącego.

Nasz status (i wszystkich zidentyfikowanych autorów) jako autorów materiałów na naszej stronie zawsze musi zostać potwierdzony. Nie wolno wykorzystywać żadnej części materiałów na naszej stronie do celów komercyjnych bez uzyskania licencji od nas lub naszych licencjodawców.

Jeśli drukujesz, kopiujesz, pobierasz lub wykorzystujesz jakąkolwiek część naszej witryny z naruszeniem niniejszych Warunków korzystania, ze skutkiem natychmiastowym tracisz prawo do używania naszej strony i musisz – zgodnie z naszą decyzją – zwrócić lub zniszczyć wszelkie utworzone kopie materiałów.

Primark jest zarejestrowanym w Wielkiej Brytanii znakiem towarowym Primark Holdings.

Wiążące traktowanie publikowanych informacji

Komentarze i inne materiały publikowane na naszej stronie nie mają stanowić porad i nie należy ich traktować wiążąco. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności wynikającej z wiążącego traktowania takich materiałów przez osoby odwiedzające naszą stronę lub przez osoby, które zostały poinformowane o widniejących na niej treściach.

Nasza strona ulega regularnym zmianom

Staramy się regularnie aktualizować naszą stronę i możemy zmienić jej treść w dowolnym momencie. W razie potrzeby możemy zawiesić dostęp do naszej strony lub wyłączyć ją na czas nieokreślony. Dowolne materiały na naszej stronie mogą być w danym momencie nieaktualne i nie jesteśmy zobowiązani do ich aktualizacji.

Nasza odpowiedzialność prawna

Materiały na naszej stronie są wyświetlane bez żadnych zapewnień, postanowień lub gwarancji co do ich dokładności. W zakresie dozwolonym przez prawo my, inni członkowie naszej grupy firm i powiązane z nami strony trzecie niniejszym jednoznacznie wykluczamy:

 • Wszystkie postanowienia, gwarancje i inne warunki, które mogłyby wynikać z przepisów prawa, prawa zwyczajowego lub prawa słuszności.
 • Wszelką odpowiedzialność prawną za jakąkolwiek bezpośrednią, pośrednią lub wynikową stratę bądź szkodę poniesioną przez jakiegokolwiek użytkownika w związku z naszą stroną czy też w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub skutkami korzystania z naszej strony, witryn powiązanych z naszą stroną i ze wszelkich materiałów wyświetlanych na naszej stronie, w tym między innymi odpowiedzialność prawną za:
 • utratę dochodów lub przychodów;
 • utratę możliwości rozwoju firmy;
 • utratę zysków lub umów;
 • utratę oczekiwanych oszczędności;
 • utratę danych;
 • utratę wartości firmy lub reputacji;
 • stratę czasu kierownictwa lub pracowników biura; i
 • wszelkie inne straty lub szkody dowolnego rodzaju, niezależnie od tego, czy powstały wskutek bądź wynikają z czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia umowy lub w inny sposób, nawet jeśli istniała możliwość ich przewidzenia, pod warunkiem, że to postanowienie nie zapobiegnie roszczeniom o utratę czy też uszkodzenie mienia materialnego lub wszelkim innym roszczeniom z tytułu bezpośrednich strat finansowych, które nie są wykluczone przez żadną z powyższych kategorii.

Jako konsument pamiętaj, że udostępniamy Ci naszą witrynę wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Korzystając z naszej strony, zarówno jako zarejestrowany użytkownik, jak i gość, zgadzasz się nie korzystać z naszej strony w celach komercyjnych lub biznesowych, a my nie ponosimy względem Ciebie żadnej odpowiedzialności prawnej za utratę zysków, utratę możliwości prowadzenia firmy, przerwy w działalności lub utratę możliwości jej rozwoju.

Żaden z niniejszych warunków nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, oszustwa lub nieuczciwego wprowadzenia w błąd, ani żadnej innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć ani ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za żadne zakupy dokonane w wyniku przeczytania komentarzy oraz na podstawie informacji zawartych na tej stronie. Należy pamiętać, że w przypadku takich zakupów będą obowiązywać osobne warunki i osoba kupująca zostanie o nich poinformowana w punkcie sprzedaży.

Informacje o Tobie i Twoich wizytach na naszej stronie

Przetwarzamy dotyczące Ciebie informacje zgodnie z naszym Oświadczeniem dotyczącym prywatności i plików cookie. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie podane przez Ciebie dane są poprawne.

Wirusy, włamania do sieci i inne przestępstwa

Nie wolno korzystać z naszej strony niezgodnie z przeznaczeniem, świadomie wprowadzając wirusy, konie trojańskie, robaki komputerowe, bomby logiczne lub inne materiały, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej strony, serwera, na którym przechowywana jest nasza strona, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych połączonych z naszą stroną. Nie wolno atakować naszej strony, stosując atak typu „odmowa usługi” lub atak typu „rozproszona odmowa usługi”.

Naruszając ten przepis, możesz popełnić przestępstwo na podstawie Ustawy o nadużyciach komputerowych z 1990 roku. Możemy zgłosić takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i współpracować z nimi, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z naszej strony wygasa ze skutkiem natychmiastowym.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności prawnej za żadne straty lub szkody spowodowane atakiem typu „rozproszona odmowa usługi”, wirusami lub innymi technologicznie szkodliwymi materiałami, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały wynikające z korzystania z naszej strony lub pobierania jakichkolwiek materiałów publikowanych na naszej stronie lub na dowolnej witrynie z nią powiązanej.

Odsyłanie do naszej strony

Możesz odsyłać do naszej strony głównej pod warunkiem, że robisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem, oraz że nie szkodzi to naszej reputacji ani jej nie wykorzystuje. Nie możesz jednak odsyłać w sposób sugerujący jakikolwiek rodzaj powiązania, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, jeśli takie nie istnieje.

Nie możesz odsyłać z żadnej strony, która nie jest Twoją własnością.

Nasza strona nie może być umieszczana na żadnej innej stronie za pomocą framingu i możesz odsyłać wyłącznie do naszej strony głównej. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na odsyłanie bez uprzedniego powiadomienia. Strona, z której odsyłasz, musi pod każdym względem spełniać standardy dotyczące treści określone w niniejszych Warunkach korzystania oraz w naszych Wytycznych dla społeczności.

Jeśli chcesz wykorzystać materiały z naszej strony w sposób inny, niż określono powyżej, skieruj do nas swoją prośbę tutaj.

Odsyłacze z naszej strony

Znajdujące się na naszej stronie odsyłacze do innych witryn i zasobów udostępnionych przez strony trzecie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mamy kontroli nad zawartością tych witryn ani zasobów i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nie, ani za żadne straty lub szkody, które mogą wyniknąć z ich używania. Korzystanie z tych witryn będzie podlegać warunkom korzystania określonym na danej stronie.

Prawa stron trzecich

Poza członkami naszej grupy firm określonymi powyżej, żadna inna osoba nie będzie mieć żadnych praw do egzekwowania któregokolwiek z niniejszych Warunków korzystania, czy to na podstawie Umów (Ustawa o prawach stron trzecich) z 1999 roku, czy w inny sposób.

Kontynuacja warunków

Rozwiązanie konta lub niniejszych Warunków korzystania, niezależnie z jakiego powodu, nie będzie miało wpływu na nasze prawa i środki zaradcze nabyte do momentu rozwiązania. Klauzule, które jednoznacznie lub przez domniemanie przetrwają rozwiązanie, będą obowiązywać w pełnej mocy.

Jurysdykcja i obowiązujące prawo

Sądy angielskie będą miały wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi roszczeniami wynikającymi lub związanymi z wizytą na naszej stronie, jednak zachowujemy prawo do wszczęcia przeciwko Tobie postępowania z powodu naruszenia niniejszych Warunków korzystania w Twoim kraju zamieszkania lub w innym odpowiednim kraju.

Niniejsze Warunki korzystania oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich bądź związane z nimi, ich przedmiotem lub zawarciem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu Anglii i Walii i powinny być interpretowane zgodnie z nim.

Zmiany i scedowanie

Możemy zmienić te Warunki korzystania w dowolnym momencie, wprowadzając zmiany na tej ​​stronie. Oczekujemy, że od czasu do czasu sprawdzisz tę stronę, dzięki czemu dostrzeżesz zmiany, które są dla Ciebie wiążące. Niektóre postanowienia zawarte w niniejszych Warunkach korzystania mogą być zastąpione postanowieniami lub powiadomieniami opublikowanymi w innej części naszej strony.

Od czasu do czasu możemy scedować lub w inny sposób przenieść nasze prawa i obowiązki (lub dowolną ich część) na mocy niniejszych warunków na dowolną stronę trzecią.

Twoje wątpliwości

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące materiałów pojawiających się na naszej stronie lub jej dostępności, skontaktuj się z nami.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony