Podmínky používání

Tato stránka (spolu s dokumenty, na které je na ní odkazováno) vás informuje o podmínkách používání, za kterých můžete používat naše webové stránky www.primark.com (dále jen jako „stránky“). Než začnete stránky používat, seznamte se, prosím, dopodrobna s těmito podmínkami používání, našimi podmínkami galerie Primania, naším oznámením o ochraně osobních údajů a zásadami používání souborů cookie . Používáním našich stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami používání a zavazujete se je dodržovat. Pokud s těmito podmínkami používání nesouhlasíte, nesmíte naše stránky používat.

Doporučujeme vám vytisknout si kopii těchto podmínek pro budoucí použití.

Pro vaši informaci, tyto stránky obsahují materiály a odkazy, které jsou k dispozici pouze pro obecné informování.

Ceny uvedené na našich stránkách jsou pouze orientační, nepředstavují nabídku na uzavření smlouvy a mohou být příležitostně změněny. Ceny uvedené na našich stránkách se mohou lišit od cen uvedených v jednotlivých prodejnách Primark.

Na těchto stránkách není možné nakupovat zboží.

Informace o nás

Za stránky www.primark.com jsou odpovědné tyto subjekty společnosti Primark. Pokud v těchto podmínkách používání a jinde na našich stránkách odkazujeme na pojmy „Primark“, „my“, „naše“, „nás“ a podobné, myslíme tím společnost:

 • Primark Limited (společnost registrovaná pod číslem IE047371 se sídlem na adrese Arthur Ryan House 22-24 Parnell Street Dublin, D01 P7W2 Irsko).

Přístup na naše stránky

Přístup na naše stránky je povolen na základě vlastního uvážení a vyhrazujeme si právo zrušit nebo změnit funkce, které na našich stránkách poskytujeme, a to bez předchozího upozornění (viz níže). Příležitostně můžeme také omezit přístup k některým částem našich stránek nebo k celým stránkám. Neneseme žádnou odpovědnost za to, že naše stránky nebo jejich funkce nebudou z jakéhokoli důvodu kdykoli nebo po jakoukoli dobu dostupné.

Naše stránky jsou určeny osobám s bydlištěm v České republice. Nezaručujeme, že obsah dostupný na našich stránkách nebo jejich prostřednictvím je vhodný pro použití nebo dostupný na jiných místech Sdílení vašich snímku

Pokud na svůj účet na Instagramu nahrajete snímky s použitím hashtagů #Primania a/nebo #Primark, může být váš snímek vybrán a použit v galerii Primania na našich stránkách. Vy potvrzujete, že tento snímek vlastníte. Musíte také dodržovat standardy ohledně obsahu uvedené v těchto podmínkách používání a v našich podmínkách galerie Primania.

Pokud váš snímek vybereme do galerie Primania, obdržíte od @primark (Instagram) komentář (nebo v určitých situacích přímou zprávu) s žádostí o souhlas s použitím vašeho snímku v naší galerii, v našich příspěvcích na sociálních sítích, v našich příspěvcích na sociálních sítích, na našich stránkách, v našich prodejnách a naší marketingové komunikaci. Pamatujte, prosím, že všechny osoby na snímku musí dát souhlas se zveřejněním snímku v galerii Primania. Toto pravidlo platí i pro případná svolení rodičů v případech, kdy jsou zapotřebí.

K posuzování snímků pro zařazení do galerie Primania používáme službu Social Native. Osobní údaje ve vašem snímku budeme zpracovávat v souladu s naším oznámením o ochraně osobních údajů.

Nahráním snímků s použitím hashtagů #Primania a/nebo #Primark potvrzujete, že nám v souladu s naším oznámením o ochraně osobních údajů udělujete nevýhradní, převoditelnou, bezplatnou, celosvětovou licenci s možností poskytování podlicence k použití snímku (a jakékoli jeho části, a to včetně jakýchkoli práv duševního vlastnictví souvisejících se snímkem). Součástí je (nikoli výhradně) právo používat, kopírovat, distribuovat, upravovat, editovat a/nebo publikovat snímek (celý nebo jeho část). Snímek můžeme zveřejnit kdekoli na světě na jiných stránkách našich stránek, na jiných webových stránkách (například na našich stránkách sociálních sítí) nebo v našich prodejnách a můžeme jej začlenit do jiných forem médií nebo technologií. Snímek můžeme také použít v naší marketingové komunikaci. Snímek můžeme zpřístupnit třetím stranám, které sídlí v Evropském hospodářském prostoru nebo mimo něj, za jakýmkoli účelem souvisejícím s provozem našich stránek nebo našich podniků. Máme také právo sdělit vaši totožnost jakékoli třetí straně, která tvrdí, že kterýkoli vámi zveřejněný nebo nahraný snímek na našich stránkách představuje porušení jejích práv duševního vlastnictví, práva na ochranu osobních údajů nebo jiných práv či zákonů.

Pokud si přejete, abychom odstranili snímek, který je pod naší kontrolou, můžete nás o to požádat e-mailem na adrese pomoc.cz@help.primark.com a uvést zde svůj požadavek na odstranění vašeho snímku. Zašlete nám, prosím, snímky obrazovky snímku (snímků), které chcete odstranit. Pokud bude snímek zkopírován (např. jinými osobami v rozporu s našimi podmínkami používání), použit jinou formou média nebo technologie jinou stranou nebo vámi sdílen (např. na webové stránce třetí strany), bude takové jednání mimo naši kontrolu a my nejsme povinni ani nemůžeme takový snímek odstranit.

Nebudeme zodpovídat za obsah ani přesnost jakéhokoli vámi zveřejněného snímku. Máme právo odstranit jakýkoli snímek na našich stránkách z důvodu, který uznáme za vhodný, a to včetně případů, kdy podle našeho názoru takový snímek nesplňuje standardy ohledně obsahu uvedené v těchto podmínkách používání a našich podmínkách Galerie Primania.

Údaje o svém účtu uchovávejte v bezpečí.

Pokud si v rámci našich bezpečnostních postupů zvolíte nebo vám bude poskytnut identifikační kód uživatele, heslo nebo jiné informace, musíte s nimi zacházet jako s důvěrnými. Nesmíte je sdělovat žádné třetí straně. Pokud víte nebo máte podezření, že váš identifikační kód nebo heslo zná někdo jiný než vy, musíte nás o tom neprodleně informovat prostřednictvím naší stránky Kontaktujte nás.

Máme právo zakázat jakýkoli identifikační kód uživatele nebo heslo, ať už jste si ho zvolili vy, nebo vám bylo přiděleno námi, a to kdykoli, pokud je to podle našeho názoru přiměřené nebo pokud nebudete dodržovat jakékoli ustanovení těchto podmínek používání.

Přijatelné používání našich stránek

Naše stránky můžete používat pouze k zákonným účelům. Naše stránky nesmíte používat:

 • Jakýmkoli způsobem, který porušuje platné zákony nebo předpisy.

 • Jakýmkoli způsobem, který je nezákonný nebo podvodný nebo má jakýkoli nezákonný nebo podvodný účel či účinek.

 • Za účelem poškození nebo pokusu o jakékoli poškození jiných osob.

 • K šikaně, urážení, zastrašování či ponižování jakékoli osoby.

 • K odesílání, vědomému přijímání, nahrávání, stahování, používání nebo opakovanému používání jakéhokoli materiálu, který není v souladu s těmito podmínkami používání, našimi zásadami ochrany osobních údajů, zásadami používání souborů cookie a podmínkami Galerie Primania.

 • K přenášení nebo zajišťování odesílání jakýchkoli nevyžádaných nebo neoprávněných reklamních nebo propagačních materiálů nebo jakýchkoli jiných forem podobných obchodních nabídek (spam).

 • K vědomému přenášení jakýchkoli dat, odesílání nebo nahrávání jakéhokoli materiálu, který obsahuje viry, trojské koně, červy, časované bomby, programy pro záznam stisknutých kláves, spyware, adware nebo jiné škodlivé programy či podobný počítačový kód, který má nepříznivě ovlivnit fungování jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru.

 • K reprodukce, duplikaci, kopírování nebo dalšímu prodeji jakékoli části našich stránek v rozporu s ustanoveními těchto podmínek používání, našich zásad ochrany osobních údajů, zásad používání souborů cookie nebo podmínek Galerie Primania.

 • K neoprávněnému přístupu, zasahování, poškozování nebo narušování jakékoli části našich stránek, zařízení nebo sítě, na kterých jsou naše stránky uloženy, jakýkoli software používaný při poskytování našich stránek nebo jakékoli zařízení, síť či software vlastněný nebo používaný třetí stranou.

 • K vydávání se za jakoukoli osobu nebo uvádění nepravdivých informaci o své identitě či vztahu k jakékoli osobě nebo vyvolávání dojmu, že vaše komentáře, snímky nebo jiné materiály pocházejí od nás.

 • K porušování jakékoli právní povinnosti vůči třetí straně, například smluvní povinnosti nebo povinnosti mlčenlivosti.

 • K nahrávání teroristického obsahu.

Interaktivní služby

V současné době zajišťujeme interaktivní službu, která umožňuje sdílení a komentování obsahu uživatelů.

Nejsme povinni dohlížet, monitorovat ani moderovat žádnou interaktivní službu, kterou poskytujeme na svých stránkách, a výslovně vylučujeme svou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou v důsledku používání jakékoli interaktivní služby uživatelem, ať už je tato služba moderovaná, či nikoli.

Používání jakýchkoli našich interaktivních služeb nezletilými osobami je podmíněno souhlasem jejich rodičů nebo opatrovníků. Doporučujeme rodičům, kteří svým dětem umožňují používat naše interaktivní služby, aby se svými dětmi probrali jejich bezpečnosti na internetu, protože moderování není zcela bez chyb. Nezletilé osoby, které používají jakoukoli interaktivní službu, by měly být upozorněny na možná rizika, která jim hrozí.

Vzhledem k interaktivní povaze služby neprovádíme žádné monitorování obsahu uživatelů před vlastním odesláním. Pokud chcete interaktivní službu nahlásit, můžete tak učinit pomocí tlačítka „nahlásit tento outfit“. Požádáme vás, abyste uvedli důvod svého hlášení, které zůstane anonymní a bude viditelné pouze pro tým společnosti Primark pro záležitosti webových stránek. Nahlášený outfit bude do 24 hodin přezkoumán členem našeho týmu pro záležitosti webových stránek a jejich správci. Pokud budeme mít za to, že podle našeho uvážení není outfit v souladu s těmito podmínkami používání, našimi zásadami ochrany osobních údajů, zásadami používání souborů cookie nebo podmínkami Galerie Primania, bude snímek odstraněn. Pamatujte, prosím, že v některých prohlížečích může kvůli vyrovnávací paměti proces odstranění trvat přibližně 1 hodinu. Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím stránky Kontaktujte nás.

Teroristický obsah neuchováváme.

Používání materiálů na našich stránkách

Jsme vlastníkem nebo držitelem licence na veškerá práva duševního vlastnictví k našim stránkám, včetně mimo jiné softwaru a/nebo materiálů na nich zveřejněných. Tato díla jsou po celém světě chráněna právy duševního vlastnictví, autorskými zákony a smlouvami. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

Pro svou osobní potřebu si můžete vytisknout jednu kopii a stáhnout úryvek z jakékoli stránky (stránek) na našich stránkách.

Nesmíte upravovat, měnit, distribuovat ani kopírovat (včetně vytváření digitálních kopií) žádné materiály, které jste si vytiskli nebo stáhli z našich stránek. Nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, videa, zvukové sekvence, grafiku, názvy nebo ochranné známky odděleně od doprovodného textu.

Náš status (a status všech identifikovaných přispěvatelů) jako autorů materiálu na našich stránkách musí být vždy uveden (s výjimkou případů, kdy byl obsah generován uživateli). Nesmíte přistupovat k žádné části materiálů na našich stránkách a používat ji pro komerční účely, aniž byste k tomu od nás nebo od našich poskytovatelů licence získali předem písemně licenci.

Pokud vytisknete, zkopírujete, stáhnete nebo použijete jakoukoli část našich stránek v rozporu s těmito podmínkami používání, vaše právo používat naše stránky okamžitě zaniká a vy musíte (v závislosti na našem uvážení) vrátit nebo zničit veškeré kopie materiálů, které jste vytvořili.

Primark je registrovaná ochranná známka společnosti Primark Holdings. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte používat tuto ochrannou známku ani žádnou jinou naši ochrannou známku nebo ochrannou známku třetích stran zobrazenou na našich stránkách, pokud nejsou součástí materiálu, který používáte podle výše uvedeného povolení.

Spoléhání se na zveřejněné informace

Komentáře a další materiály zveřejněné na našich stránkách nejsou zamýšleny jako poradenství, na které byste se měli spoléhat. Zříkáme se veškeré odpovědnosti za to, že se návštěvník našich stránek nebo kdokoli, kdo může být informován o obsahu těchto materiálů, na tyto materiály bude spoléhat. Před podniknutím jakýchkoli kroků na základě obsahu na našich stránkách nebo před upuštěním takových kroků je nutné si zajistit odborné nebo specializované poradenství.

Materiály zobrazené na našich stránkách jsou poskytovány bez jakýchkoli příslibů, prohlášení nebo záruk ohledně jejich přesnosti (jde například o chyby v uvedených cenách našich produktů).

Naše stránky se pravidelně mění

Naším cílem je stránky pravidelně aktualizovat a jejich obsah můžeme kdykoli změnit. V případě potřeby můžeme přístup na naše stránky pozastavit nebo jej na dobu neurčitou ukončit. Jakýkoli materiál na našich stránkách může být v daném okamžiku zastaralý a my nejsme povinni jej aktualizovat.

Naše odpovědnost

Nevylučujeme ani nijak neomezujeme svou odpovědnost vůči vám, pokud by to bylo v rozporu se zákonem. To zahrnuje odpovědnost za smrt nebo zranění osob způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů a za podvod nebo podvodné uvedení v omyl.

Pokud jste firemní uživatel, pak aniž by tím byly dotčeny výše uvedené zákazy použití, my, ostatní členové naší skupiny společností a s námi spojené třetí strany tímto v rozsahu povoleném zákonem tímto výslovně vylučujeme:

 • Veškeré podmínky, záruky a další ujednání, které by jinak mohly vyplývat ze zákona, zvykového práva nebo případně práva rovnosti.

 • Jakákoli odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody, které vzniknou kterémukoli uživateli v souvislosti s našimi stránkami nebo v souvislosti s používáním, nemožností používat, popřípadě s výsledky používání našich stránek, jakýchkoli webových stránek, na které naše stránky odkazují, a/nebo jakéhokoli materiálu zobrazeného na našich stránkách, včetně mimo jiné jakékoli odpovědnosti za:

  • ztrátu příjmů nebo výnosů;

  • ztrátu obchodní příležitosti

  • ztrátu zisku nebo zakázek;

  • ztrátu očekávaných úspor;

  • ztrátu dat;

  • ztrátu dobrého jména nebo újmu na pověsti a/nebo

  • jakoukoli jinou ztrátu nebo škodu všeho druhu, ať už vznikla v důsledku protiprávního jednání (včetně nedbalosti), porušení smlouvy nebo jinak, i když byla předvídatelná, za předpokladu, že tato podmínka nebrání náhradě škody za ztrátu nebo poškození vašeho hmotného majetku nebo jakýmkoli jiným náhradám škody za přímou finanční ztrátu, které nejsou vyloučeny žádnou z výše uvedených kategorií.

Pokud jste spotřebitel, pamatujte, prosím, že vám naše stránky poskytujeme pouze pro domácí a soukromé použití. Tím, že přistupujete na naše stránky, souhlasíte s tím, že je nebudete používat pro komerční nebo obchodní účely. My vůči vám neneseme žádnou odpovědnost za ztrátu zisku, ztrátu podnikání, přerušení činnosti nebo ztrátu obchodní příležitosti.

Pokud vadný digitální obsah, který jsme dodali, poškodí zařízení nebo digitální obsah, které vám patří, a toto poškození bylo způsobeno tím, že jsme porušili svou povinnost využití řádné péče a dovedností, takovou škodu buď opravíme, nebo vám zaplatíme náhradu.

Informace o vás a vašich návštěvách našich stránek

Vaše osobní údaje budeme používat pouze v souladu s naším oznámením o ochraně osobních údajů. Zaručujete, že všechny vámi poskytnuté údaje jsou přesné.

Viry, hackerské útoky a další trestné činy

Neslibujeme, že naše stránky budou bezpečné nebo prosté chyb či virů.

Za konfiguraci své informační technologie, počítačových programů a platformy pro přístup k našim stránkám jste odpovědní vy. Měli byste používat vlastní antivirový software.

Naše stránky nesmíte zneužívat vědomým zaváděním virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného materiálu, který je škodlivý či technologicky škodlivý. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k našim stránkám, serveru, na kterém jsou naše stránky uloženy, ani k žádnému serveru, počítači či databázi připojené k našim stránkám. Nesmíte napadnout naše stránky DoS útokem nebo distribuovaným DoS útokem. Porušením tohoto ustanovení se můžete dopustit trestného činu. Jakékoli takové porušení můžeme nahlásit orgánům činným v trestním řízení a spolupracovat s nimi tím, že jim sdělíme vaši totožnost. V případě takového porušení vaše právo používat naše stránky okamžitě zaniká.

Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené distribuovaným DoS útokem, viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný chráněný materiál v důsledku vašeho používání našich stránek nebo stahování jakéhokoli materiálu zveřejněného na těchto stránkách nebo na jakýchkoli webových stránkách, na které odkazují.

Odkazování na naše stránky

Na naši domovskou stránku můžete odkazovat za předpokladu, že tak činíte způsobem, který je spravedlivý a zákonný a nepředstavuje újmu pro naši pověst ani ji nezneužívá. Odkaz ale nesmíte vytvořit takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu přidružení, schválení nebo podpory z naší strany, přestože žádný takový vztah mezi námi neexistuje.

Nesmíte vytvořit odkaz na naše stránky z žádné webové stránky, kterou sami nevlastníte.

Naše stránky nesmí být falešně umístěny na jiných stránkách, ani nesmíte vytvářet odkazy na jinou část našich stránek než na domovskou stránku. Vyhrazujeme si právo zrušit povolení s odkazováním na naše stránky, a to bez předchozího upozornění. Webové stránky, ze kterých odkazujete, musí také ve všech ohledech splňovat standardy týkající se obsahu uvedené v těchto podmínkách používání a v našich podmínkách galerie Primania.

Pokud si přejete odkazovat na jiné než výše uvedené materiály na našich stránkách nebo je využívat, zašlete nám prosím svůj požadavek zde.

Odkazování z našich stránek

Pokud naše stránky obsahují odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jako jsou například Mapy Google (viz níže), jsou tyto odkazy uvedeny pouze pro vaši informaci. Takové odkazy by neměly být vykládány jako naše schválení webových stránek, na které je odkazováno, informací, které na nich můžete získat. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek ani zdrojů a nepřebíráme za ně žádnou odpovědnost, stejně tak za případné ztráty nebo škody, které mohou vzniknout jejich používáním. Používání těchto stránek se řídí podmínkami používání uvedenými na příslušných stránkách.

Naše stránky obsahují například funkce a obsah Map Google. Používání funkcí a obsahu Map Google na našich stránkách podléhá aktuální verzi těchto podmínek:

 1. Dodatečné smluvní podmínky Map Google a Google Earth na adrese https://maps.google.com/help/terms_maps.html; a

 2. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.com/policies/privacy/.

Zákony které země se řídí případné spory?

Pokud jste spotřebitel, pamatujte, prosím, že tyto podmínky používání, jejich předmět a uzavření dohody se řídí českým právem. Vy i my souhlasíme s tím, že české soudy budou mít výlučnou příslušnost s tím, že žalobu můžete podat i v zemi svého bydliště.

Pokud jste podnikatel, tyto podmínky používání, jejich předmět a uzavření dohody (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se řídí a vykládají v souladu s právem Anglie. Obě strany souhlasí s tím, že anglické soudy mají v těchto případech výlučnou pravomoc.

Tuto smlouvu můžeme změnit nebo postoupit někomu jinému.

Tyto podmínky používání a podmínky Galerie Primania můžeme kdykoli změnit. Pokaždé, když budete chtít používat naše stránky, projděte si tyto podmínky a ujistěte se, že rozumíte podmínkám, které jsou v té době platné. Některá ustanovení uvedená v těchto podmínkách používání mohou být nahrazena ustanoveními nebo oznámeními zveřejněnými v jiných částech našich stránek.

Naše práva a/nebo povinnosti (nebo jejich část) podle těchto podmínek můžeme příležitostně postoupit nebo jinak převést na jakoukoli třetí stranu. V takovém případě vás vždy písemně informujeme a zajistíme, aby takové postoupení nemělo vliv na vaše práva vyplývající ze smlouvy.

Vaše obavy

Pokud máte jakékoli obavy ohledně materiálů, které jsou na našich stránkách zobrazeny, nebo ohledně přístupnosti našich stránek, prosím, kontaktujte nás.

Děkujeme, že jste navštívili naše stránky